Поделиться Поделиться

Схема аналізу мовленнєвого заняття

Схема аналізу сучасного заняття

1. Доцільність організації дітей перед початком заняття, плавний перехід від ігрової до пізнавальної діяльності.

2. Відповідність запланованого програмового змісту діючій програмі, віковим особливостям, сучасним методичним вимогам.

3. Підготовка вихователя до заняття (наочний матеріал, іграшки та ігрове обладнання, добір художніх творів, використання ТЗН, створення спеціального “середовища” заняття)

4. Початок заняття (наявність мотивації, сюрпризного моменту, яким чином здійснюється занурення в тему).

5. Наявність попередньої роботи в процесі підготовки до заняття.

6. Логічність та послідовність заняття, доцільність обраної структури заняття.

7. Аналіз використаних методів та прийомів. Місце гри та ігрових приймів.

8. Задіяність різних аналізаторів, чергування та різноманітність обраних форм та видів діяльності.

9. Врахування вікових, фізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей дітей.

10. Реалізація особистісного підходу на занятті (створення ситуації успіху, наявність простору для особистісного зростання, позитивна реакція на діяльність дітей, позитивний емоційний фон, диференційований підхід в доборі завдань, можливість реалізації власного досвіду дитини)

11. Педагогічні цілі заняття (розвивальна, навчальна, виховна ціль) та їх ієрархія, наявність ключової ідеї на інтегрованих, тематичних заняттях.

12. Організація педагогічного спілкування з дітьми (стиль взаємин, позиція вихователя, емоційний фон заняття, модель спілкування-діалог, полілог, монолог); наявність атмосфери співробітництва.

13. Врахування етапу засвоєння знань (ознайомлення – повторення – закріплення - практичне застосування) під час побудови заняття, адекватний добір методів та форм роботи.

14. Інтерактивні аспекти заняття (активність та самостійність дітей, організація різних форм роботи від індивідуальних до колективних, взаємодія вихователя та дітей)

15. Професійно-особистісні якості вихователя (володіння методиками, вміння організувати дитячий колектив, адекватність у взаєминах з дітьми, такт та ерудиція, культура поведінки та мовлення, емоційність).

16. Раціональне, педагогічно обґрунтоване чергування активності вихователя з активністю самих дітей;створення умов для прояву дітьми активності.

17. Стимулювання інтересу дітей до заняття, підтримка робочої налаштованості дітей.

18. Наявність підсумково-рефлексивного етапу заняття (задіяність дітей в аналізі заняття, наявність рефлексії, самоаналізу у дітей).

19. Темп діяльності дітей; тривалість заняття та його структурних частин.

20. Психофізіологічний аспект заняття (освітлення, повітряний і тепловий режим, осанка під час сидіння, зміна видів діяльності).

Схема аналізу мовленнєвого заняття

1. Конкретність та відповідність завдань заняття програмовим вимогам, розвитку дітей; взаємозв’язок з попереднім матеріалом; комплексність розв’язання розвивальних, навчальних та виховних завдань.

2. Відповідність фактичного змісту поставленій меті (обсяг запропонованого матеріалу, доцільність використання дидактичних ігор та вправ тощо):

3. Врахування індивідуальних та вікових особливостей дітей. Характеристика їхніх мовленнєвих можливостей і здібностей.

4. Організація дітей.

5. Доцільність вибору методів і прийомів навчання мови з погляду їхньої придатності для реалізації мети заняття.

6. Створення належної мотивації до заняття.

7. Засоби стимулювання мовленнєвої активності дітей.

8. Темп мовлення вихователя.

9. Темп роботи на мовленнєвому занятті: доцільність розподілу часу; зміна різних видів діяльності.

10 Забезпечення працездатності дітей на занятті. Прийоми запобігання втомі.

11. Реалізація мовленнєвих завдань на занятті (завдання лексичної роботи, виховання звукової культури мовлення, формування граматично правильного мовлення, розвиток зв’язного мовлення). Забезпечення їх комплексності, взаємозв'язку.

12 Наявність та відповідність дидактичного матеріалу педагогічним вимогам, віковим особливостям дітей.

13. Засоби привертання і зосередження уваги дітей. Спонукання дітей до співробітництва.

14. Наявність наскрізного героя на занятті (доречність його використання).

15. Оцінка структури мовленнєвого заняття та якісна характеристика його окремих елементів, відповідність обраної структури меті заняття. Обґрунтованість, послідовність, логічний зв'язок між етапами заняття тощо;

16. Фронтальна й індивідуальна робота з дітьми.

17. Мікроклімат мовленнєвого заняття: стиль спілкування вихователя з дітьми упродовж заняття; загальна атмосфера спілкування.

18. Правильність і нормативність мовлення вихователя.

19. Прийоми формування оцінно-контрольних дій.

20. Загальна оцінка мовленнєвого заняття.

Похожие статьи