Поделиться Поделиться

Схема загальної характеристики сім'ї

1. Тип сім'ї:

- повна сім'я;

- неповна сім'я;

- деструктивна сім'я;

- батьки розлучені;

- опікуни.

Коментарі _________________

2. Житлові умови:

- окрема квартира;

- кімната в гуртожитку;

- власний будинок;

Коментарі _________________

3. Середньомісячний дохід сім'ї:

- вище середнього рівня;

- на середньому рівні;!

- малозабезпечена сім'я.

Коментарі _________________

4. Характер взаємостосунків між батьками:

- взаєморозуміння;

- домінування (а — батька, б— матері);

- конфлікти, сварки, бійки;

- напружені стосунки

Коментарі _________________

5. Опис характеру взаємостосунків в системі "мати—дитина", "мати— батько— дитина" ______________

6. Виховні функції здійснюють:

- батьки;

- дідусь або бабуся;

- опікуни;

- найближчі родичі;

- педагогічний персонал.

Коментарі ______________

Висновки _______________

Додаток № 10

Орієнтовна схема протоколу комплексної

психологічної діагностики

Загальні дані:

Прізвище, ім'я, по батькові

Вік, стать

Домашня адреса, з ким мешкає

Стан здоров'я

Сімейна ситуація та підтримка (ситуація в родині, особливості взаємовідносин у сім'ї, культурно-побутові умови і сім'ї і ін.)

Інтереси, захоплення, уподобання

Значущі люди (батьки, родичі, друзі, однокласники, вчителі...)

Де працює (навчається)

- Основна проблема клієнта, (зі слів матері, батька або іншої людини)

Приклад:

- Брак навичок спілкування і самообслуговування...

- Проблеми інтелектуального розвитку...

- Проблеми міжособистісної взаємодії...

- Опис (особиста ідентифікація)

- зовнішність

- поведінка

- враження, яке справляє на оточуючих

Приклад:

- Одягнена акуратно, .приємної зовнішності, під час зустрічі помітно хвилюється, тримається біля матері...

Інтереси, захоплення, уподобання:

- читання;

- вишивання;

- музика (яка саме); й

- танці;

- спорт;

- кіно;

- мультфільми;

- хобі;

- робота за спеціальністю і т. ін.

Приклад:

Хлопчик любить читати казки, дивиться мультфільми

— Причетність значущих людей до проблеми

(Мати, батько, брат, сестра, бабуся, дідусь, донька, син, родичі, друзі, вчителі, однолітки, однокласники, ко­леги по роботі і т. ін.)

Приклад:

— Життя матері повністю присвячене сину-інваліду... .

— Стиль життя батька значною мірою залежить від проблем сина...

— Соціальна ситуація розвитку (спільне формулюван­ня проблеми)

— Специфічна система відношень дитини з оточую­чим світом, яка відображається в її переживаннях;

- Соціальні умови, в яких відбувається психологічний і поведінковий розвиток людини (система факторів, від яких залежить розвиток).

- Вивчення інтегративних показників цілісного розвитку особистості клієнта: спрямованість особистості.

- Характеристика усвідомлених мотивів, глибини та стійкості інтересів, поглядів, переконань, прагнень намірів, мрій, ідеалів тощо.

(Бесіда, методика "Ціннісні орієнтації і спрямованості особистості" (Л.М. Силантьева), 16-факторний опи­тувальник Кеттела (підлітковий або дтячий варіант), особистісні опитувапьники Айзенка, методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості Т.В. Матолінаіін.).

— Рівень домагань (занижений, адекватний або завищений)

Співвідношення самооцінки і рівня домагань, оцінка власних можливостей людини, вимогливість до себе, . ставлення до критичних зауважень, ставлення до само­виховання і його виявлення в різних видах діяльності.

(Спостереження, бесіда, гра, Проективне інтерв'ю, Тест "Самооцінка", тощо)

.— Особливості емоційно-вольової сфери

Характер-емоційних реакцій, розвиток почуттів: моральних, інтелектуальних, естетичних; глибина і стійкість почуттів, переважаючий настрій, ступінь емоційної збуд­ливості, швидкість протікання і зміни емоцій, зовнішнє вираження емоційних переживань; емоційна стійкість в напруженій ситуації, при невдачах; вміння стримувати , емоційні переживання і змінювати їх; вольові особливості (цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, наполегливість, самоконтроль, моральна ви­хованість волі). Схильність до тривожності. Прояви, соціально-психологічної дезадаптації тощо.

(Спостереження, рольова гра, бесіда, Проективне і інтерв'ю, 16-факторний опитувальник Кеттела (підлітковий або дитячий варіант), Особистісні опитувапьни­ки Айзенка, Опитувальник Лічко (адаптація Подмзін), Тест . кольорового вибору Люшера, "Дім—Дерево—Людина" Дж. Бука,. Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості Т.В. Матоліна, Малюнковий тест - "Неіснуюча тварина", Методика діагностики соціально-пси­хологічної адаптації К. Роджерса і Р. Раймонда, тощо).

- Дослідження загальних показників психічного розвитку •

Діагностика рівня розвитку уваги ("Коректурна проба", "Розстановка чисел" тощо);

Дослідження пам'яті ("Оперативна пам'ять", "Пам'ять на числа", "Пам'ять на образи" тощо);

— Аналіз показників соціально-психологічної інтег­рації в суспільстві

Ставлення до колективу

Потреба бути членом колективу, рахуватися з його думкою, авторитет в колективі друзів, ставлення до нега­тивних соціально-психологічних явищ в колективі.

(Спостереження, бесіда, сюжетно-рольова гра, Проективне інтерв'ю, Соціометрія (Дж. Морено) і ін.)

— Ставлення до різних видів діяльності

Виконує роботу добросовісно чи недобросовісно, з інтересом чи без інтересу... (Спостереження, бесіда, сю­жетно-рольова гра)

—Діагностика комунікативних здібностей

Дослідження соціометричного статусу в групі, рівня розвитку навичок взаємодії з іншими, комунікативні вміння.

("Оцінка рівня комунікативності" В.Ф. Ряховського, Тест оцінки комунікативних вмінь, рольові ігри, спостере­ження тощо)

— Оцінка стосунків у сім» і

Особливості взаємовідносин в сім'ї, ставлення до ди­тини. (Методика діагностики батьківського ставлення А.Я. Варга і В,В. Століна, Тест "Малюнок сім'ї", бесіда)

— Загальний висновок

Вказати можливі шляхи психологічної допомоги, на основі яких буде будуватися Програма реабілітації.

Рекомендована література

1. Беляускайте Р. Ф. Рисуночные проби как средство диагностики развтия личности // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. — М., !/ 1987.— С. 67—80.

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. — М., 2000. — 298 с.

3. Болотова А.К. С чего начинать школьному психологу? N 4061100 псобие. — М.; Воронеж, 2001. — 96 с.

4. Вачков И.В., Гриншпун И. .Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию "психолог": Учебное пособие. -М.; Воронеж, 2002. — 464 с.

5. Вачков М.В. Групповые методы в работе школьного психолога: Учебно-методическое пособие, - М, 2002, 22-1 с.

6. Гыльбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. — К-, 1994. — 208 с.

7. Демьянов ІО.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие для студентов психологических факультетов университетов. - С-Пб.: "Паритет", 1999. - 224 с.

8. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога/ Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1987.— 260с.

9. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. - К.,2003. — 120с.

10. Дорошенко І.І. Методика української мови. – К., 1992.

11. Ермолаева М.В., Захарова А.Е., Калинана Л.И., Наумова С.И. Псхолого-педагогическая практика в системе образования. — М.; Воронеж, 1998. — 288 с.

12. Зеленська Т.М. Цікаві ігри на уроках мови. К., 1983.

13. Каталог иптерпретаций методики "Дом—Дерево— Человек". — М., 1993.— 75с.

14. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учите­лем. — М., 2000. — 192с.

15. Красило А.И., Новгородцева А.П. Статус психолога й проблеми его адаптации в учебном заведений. — изд. 2-е, доп. — М.; Воронеж. 1998. — 192 с.

16. Куцай Т.П. Уроки русского языка во 2 классе. – М., 1993.

17. Лоепчук Г.И. русский язык в 3 классе. Методическое пособие. – М. Просвещение, 1993.

18. Максимова Н.Ю. Психологія адитивної поведінки: Навч. посібник. — К., 2002. — 308 с.

19. Методика вивчення нумерації в початковій школі. М.В.Богданович. – Л., 1990.

20. Методика викладання математики в початкових класах. М.О.Бантова, Г.В.Бельтюкова, О.М.Полевщикова. – К, Вища школа, 1992.

21. Методика викладання природознавства. Л.К.Нарочна, Т.В Ковальчук, К.Д.Гончарова. – К., 1990.

22. Методика преподавания природоведения. В.М.Пакулова, В.И.Кузнецова. – М., 1990.

23. Методика розв’язування задач у початковій школі. М.В.Богданович. – Л., 1990.

24. Овчарова Р.В. Практическая психология образова­ния: Учеб. пособие для студ. психол. факультетов университетов. — М.: Академия, 2003. — 448 с.

25. Олейник В.Ф. К урокам русского языка. Методические рекомендации. – М., 1993.

26. Переддипломна практика: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Психологія та соціальна педагогіка"/ Під ред. М.М. Шпак - Тернопіль: ТДПУ, 2003. -
36с.

27. Подмазін СІ., Сібіль О.І. Як допомогти підлітку з "важким" характером. - К: НІЩ Перспектива, 1996,— 160с.

28. Подхватилин Н.В. Психокоррекционная профилактика подростковой наркозависимости: Практическое руководство к проведенню тренинга для школьных психологов, педагогов, социальных работников. М.: ТИ Сфера, 2002. — 64 с.

29. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании /Под ред. О.В. Березина, К.С. Лисецкого, И.Б. Орешниковой, М: Пкд-во Института Психотерапии, 2000. — 256 с.

30. Природоведение в 4 классе. Н.С.Коваль, Я.К.Нарочная, Т.М.Байбара. – Л., 1989.

31. Психодіагностична графічна методика "Дім—Дерево—Людина"/ За ред. Г.К. Радчук. - Тернопіль, 1996.— 24с.

32. Психологические основи педагогической практики студентов: Учебное пособие для студентов высшых и средних специальных педагоггических учебных заведений / Под ред. А.С. Чернышева. — М., 2000. — 14-18 с.

33. Психологічна практика в закладах освіти. Методичні рекомендації та поради для студентів вищих навчаль­них закладів за спеціальністю "Практична психологія та соціальна педагогіка"/ Упорядники Г.К.. Радчук,Т.М. Івапкж. — Тернопіль, 2000. — 40 с.

34. Пустарева В.А. Методика русского языка для педучилищ. – М. Просвещение, 1989.

35. Ромаиова Е.С., Потемкина О.Ф. Графическне методи в психологической диагностике. — М., 1992. — 256 с.

36. Сибиряков С.Л. Ребенок в опаспости (как в роду продупредить беду: Наркомапию, пьянство, насилие, преступность). — С-Пб.: Издательство "Юридичсский центр Пресе", 2002. — 114с.

37. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Хажилипа И.И., Видермав Н.С. Профилактика наркоманни у подростков: от теории к практике. М.: Генезис, 2001. — 216с,

38. Формування павичок здорового способу життя у дітей і підлітків / Н.Ю.Максимова, А.Й.Капська, О.Г.Карпенко та іи. — К., 2001. — 264 с.

39. Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. Навчально-методичний посібник. — К.: Освіта, 1993. — 223 с.

40. Хажилина Й.Й. Профилактика наркомании: модели. тренинги, сценарии. — М.: Изд-во института психотерапии.2002,— 228с.

41. Хорошковська Н.М.Уроки української мови в 2 класі, в 3 класі. – К., 1986.

Похожие статьи