Поделиться Поделиться

Схема написання психолого-педагогічної характеристики

Учнівського колективу

1. Загальні відомості про клас та історія його формування: віковий та статевий склад, початок його формування (початкова школа, п’ятий клас), шляхи входження в дитячий колектив нових учнів.

2. Характеристика інтересів учнів: сформованість пізнавальної мотивації учнів, ставлення учнів до навчання, ставлення учнів до навчальних предметів.

3. Характеристика інтелектуальних умінь і здібностей учнів: рівні працездатності, активності, самостійності учнів класу в навчальній діяльності; здатність або нездатність працювати з підручником, додатковою науковою і довідковою літературою; ступінь розвиненості інтелектуальних умінь; активність учнів класу в позашкільній діяльності за інтересами.

4. Організаційна структура класного колективу: етап розвитку дитячого колективу; характерні ознаки розвитку; особливості діяльності активу класу, його роль у формуванні та зміцненні колективу; діяльність органів самоврядування; стан взаємин між активом, органами самоврядування та учнями між собою; лідери та ізольовані в колективі, причини їхнього поділу; вплив лідерів на діяльність інших учнів; мікрогрупи у колективі, причини об’єднання учнів у групи (за інтересами, за місцем проживання, за здібностями, за особистими якостями); напрямки і форми зв’язку класного колективу із загальношкільним.

5. Рівень морально-духовного розвитку колективу: рівень сприйняття загальнолюдських цінностей; особливості вияву почуттів; рівень захищеності особистості; сформованість вмінь і навичок у моральній поведінці; наявність суспільної думки з найбільш важливих питань; рівень розвитку критики та самокритики; згуртованість колективу.

6. Рівень трудового виховання: ставлення учнів до праці (громадської діяльності); рівень сформованості соціально-психологічної готовності до праці; сформованість вмінь і навичок у сфері трудової діяльності; профорієнтація учнів.

7. Характеристика психологічного клімату в колективі: відкритість, закритість, тривожність учнів класу; який настрій, переживання, емоції переважають у класі; ступінь конфліктності учнів класу, її причини; характер взаємовідносин учнів один з одним та з учителями.

8. Висновки. Визначити завдання виховної роботи класного керівника і педагогічного колективу школи в роботі з класом: стисла характеристика результатів діагностики учнів класу; визначення позитивних якостей колективу, що потребують подальшого розвитку і підтримки; визначення негативних якостей колективу, що потребують корекції.

► Під час написання характеристики необхідно використовувати наступні методи дослідження:

· вивчення документації;

· співбесід з куратором, викладачами факультету, одногрупниками;

· спостереження за поведінкою студентів на заняттях і перервах;

· психодіагностика (методиками: Дж.Морено “Соціометрія”, “Методика визначення атмосфери в групі”, “Методика визначення психологічного клімату групи”, “Методика визначення індексу групової згуртованості” Сішора та ін.) – обов’язкове використання 2-3 методик з наведенням листів опитування, результатів та аналізом отриманих даних;

Література:

1. Аникеев Н.П. Технологический климат в коллективе. – М., 1989.

2. Иванов И.П. Воспитать коллективистов. – М., 1982.

3. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – М., 1988.

4. Макаренко А.С. О воспитании. – М., 1990.

5. Немов Р.С. Путь к коллективу. М., 1988.

6. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. М., 1978.

7. Натанзон Э.Н.Трудный школьник и педагогический коллектив. – М., 1984

8. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1997

9. Практична психодіагностика. Методики та тести: Навчальний посібник/ Укладач Д.Я.Райгородський – Самара, 1998

10. Робер М.А., Тильман Ф. Технология индивида и групп. – М., 1988.

11. Сластенин В.А. Педагогика – М., 2000

12. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. – М., 1983.

13. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – К.: Академія, 2000 – 542 с.

14. Харламов И.Ф. Педагогика. Учебное пособие – М., 2000

Інформаційні ресурси

15. http://pidruchniki.com.ua/19310710/pedagogika/robota_klasnogo_kerivnika_formuvannya_uchnivskogo_kolektivu

16. http://pidruchniki.com.ua/17000817/pedagogika/dityachiy_vihovniy_kolektiv_yogo_osnovni_aspekti

17. http://azps.ru/articles/soc/soc95.html

18. http://horting.org.ua/node/1405

19. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node14.html

20. http://www.ukrreferat.com/lib/pedagog/pedagog_lekc/10.htm

21. http://readbookz.com/book/172/5506.html

22. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-3/shvipa.htm

Похожие статьи