Поделиться Поделиться

Схема формування частот у робочому діапазоні

На схему формування частот у робочому діапазоні з ЦСЧ подаються два сигнали:

1-й зі СГ (fГПД) через БП-1 на ЗМ перетворювача;

2-й з ОДЧ із f = 1 МГц (fОП).

Прямокутний імпульсний сигнал у 1 МГц з ОДЧ проходить через коливальний контур L1, L2 і смуговий фільтр Ф, настроєні на 13-ту гармоніку сигналу у 1 МГц. Виділений сигнал частотою у
13 МГц через атенюатор АРП надходить на опорний вхід СМ У1. З виходу СМ сигнал різницевої частоти fР = fГТДfОП = fСГfОП = 150 ¸ 1750 кГц надходить через трансформатор Тр1, трикаскадний підсилювач на схеми АРП і аналізу (контролю).

Сигнал із трикаскадного підсилювача, через перемикач “ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ” в положенні “ПЕРЕДАЧА” подається на вихід збудника і на вхід проміжного підсилювача (блок П-203-2).

Перемикач “ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА” завжди знаходиться в положенні “ПЕРЕДАЧА”. При його натисканні вихід збудника підключається до корпуса. У цьому випадку ПРД П-200 не працює і можливий тільки прийом сигналів на робочій частоті за допомогою радіоприймача Р-880М. Отже, за допомогою перемикача “ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ” може здійснюватися симплексний радіозв'язок.

Схема АРП

Схема АРП забезпечує стабільність рівня вихідного сигналу і його рівномірність у робочому діапазоні. Функціональна схема АРП (рис. 7) складається з детектора АРП, підсилювача постійного струму (ППС), операційного підсилювача В2 (ОП), атенюатора АРП (діоди V1, V2, V3). З виходу ППС сигнал надходить через резистор R35 на інвертуючий вхід ОП (У2). На неінвертуючий вхід ОП подається напруга з дільника на резисторах R33, R34.

Схема формування частот у робочому діапазоні - Инвестирование - 1

Рис. 7. Функціональна схема автоматичного регулювання

посилення перетворювача П-205-1

При зменшенні сигналу fР напруга на інвертуючому вході ОП буде менша ніж на неінвертуючому вході. Вихідна напруга на виході ОП буде позитивна, діоди Д1 і Д3 відкриті. Сигнал з індуктивності L2 без втрат надходить на СМ У1.

Якщо напруга на виході підсилювача сигналу більше номінальної величини, то на інвертуючому вході ОП напруга буде менша ніж на неінвертуючому вході. На виході ОП напруга буде негативна, діоди Д1 і Д3 будуть підзакриті, а діод Д2 відкритий. Сигнал з індуктивності L2 зменшиться, а на виході ОП рівень сигналу досягне номінальної величини.

Схема формування частот у робочому діапазоні - Инвестирование - 2 Схема аналізу (контролю)

Для контролю працездатності збудника П-205 у лінійці
П-205-1 застосована схема аналізу, що видає сигнали “ГОТОВНОСТЬ” і “НЕИСПРАВНОСТЬ” на блоці П-205 за допомогою сигнальних ламп Л4 і Л5 (див. рис. 2).

Вихідний сигнал з підсилювача сигналу подається на “СХЕМУ АНАЛИЗА” (контролю). Постійна напруга з виходу діода V4 надходить на граничну схему порівняння з ПП на виході, у колекторний ланцюг якого входить реле Р1, що комутує ланцюги “ГОТОВНОСТЬ” і “НЕИСПРАВНОСТЬ”. Якщо сигнал на виході “СХЕМЫ АНАЛИЗА” буде нижче заданого рівня (UПОР), то напруга входу схеми порівняння буде менша порогу її спрацьовування, ПП закритий, реле Р1 комутує ланцюг “НЕИСПРАВНОСТЬ” (при цьому спалахує сигнальна лампа Л5 “НЕИСПРАВНОСТЬ”).

При номінальній напрузі на виході схеми формування частот у робочому діапазоні напруга входу схеми порівняння буде вища граничної, на виході схеми порівняння з'явиться напруга. Підсилювач потужності відкриється, реле Р1 спрацює і своїми контактами зкомутує ланцюг “ГОТОВНОСТЬ” (при цьому спалахує сигнальна лампа Л4 “ГОТОВНОСТЬ”).

З появою несправності в лінійці П-205-4 спрацьовує ЕРЧ у блоці П-205 і блокує роботу перетворювач П-205-1, на виході “СХЕМЫ АНАЛИЗА” формується сигнал “НЕИСПРАВНОСТЬ”.

 
Розглянувши роботу збудника, слід зазначити, що на його виході формується сітка високостабільних робочих частот у діапазоні станції. Установка заданої частоти з інтервалом 100 Гц виробляється за допомогою п'яти перемикачів “ВЫБОР ВОЛНЫ” (на передній панелі блоку П-205).

За роботою збудника ведеться постійний автоматичний контроль за допомогою схеми аналізу, у якій порівнюється амплітуда вихідної напруги сигналу з опорною напругою. При зменшенні вихідної напруги менше граничного значення формується сигнал П-205 “НЕИСПРАВНОСТЬ”.

При справному збуднику формується сигнал П-205 “ГОТОВНОСТЬ”. Обидва сигнали надходять до системи автоматики і забезпечують спалахування сигнальних ламп “ГОТОВНОСТЬ” чи “НЕИСПРАВНОСТЬ” на блоці П-205.

Справність збудника контролюється також за допомогою стрілочного приладу “КОНТРОЛЬ”, що при установці перемикача приладу в положення “ГОТОВНОСТЬ” вимірює вихідну напругу схеми аналізу, у положенні “КОНТРОЛЬ ОГ” – амплітуду опорної напруги.

До складу блоку П-205 входить ЕРЧ У5, що забезпечує готовність автоконтролю ЦСЧ (П-205-4). Якщо час готовності
П-205-4 після увімкнення t ³ 4,5 с чи в ньому з'являється несправність, ЕРЧ У5 блокує роботу перетворювача частоти в
П-205-1, на виході якого з'являється сигнал “НЕИСПРАВНОСТЬ”.

Сигнал “НЕИСПРАВНОСТЬ” у збуднику П-205 формується у таких випадках:

- при наявності імпульсів одновібратора при t ≥ 4,5 с з лінійки ЦСЧ (П-205-4);

- при відсутності напруги на виході ОДЧ (П-205-4);

- при відсутності комутуючих імпульсів на виході ФІ-2
(П-205-4);

- якщо напруга входу “СХЕМЫ АНАЛИЗА” (контролю) менше напруги порогу спрацьовування (лінійки П-205-1).

← Предыдущая страница | Следующая страница →