Поделиться Поделиться

Т Е М А 23. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Поняття про естетичне виховання. Сутність, завдання та зміст естетичного виховання. Форми, методи та засоби естетичного виховання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Розробка та захист конспектів занять з різних напрямків виховання.

З Н А Т И: Сутність поняття „естетичне виховання”, його завдання та зміст; різноманітні форми, методи та засоби естетичного виховання.

ВМІТИ: З метою стимулювання емоційної сфери учнів, розвитку їх естетичних смаків та уподобань, формування почуття прекрасного шляхом добору відповідно до змісту навчального матеріалу та віку учнів художньо — образотворчих, музичних, літературних та інших творів мистецтва, вміти створювати ситуації оцінного ставлення до них, викликаючи в молодших школярів потребу реалізувати свої можливості в пізнавальній та творчій діяльності.

Завдання для самостійної роботи

1.Підготувати повідомлення за твором В.О.Сухомлинського „Духовний світ школяра” (т.1 ) с.266 —281.

2.Підготувати повідомлення „Досвід використання форм естетичного виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського”.

3. Зробити огляд статей періодичної преси із проблеми мети і завдань естетичного виховання у сучасній школі.

4.Розробити конспект заняття з естетичного виховання для учнів початкових класів.

Естетичне виховання

Естетичне виховання- педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.

Метою естетичного виховання є високий рівень естетичної культури особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності.

Естетична культура – сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потреба вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну красу.

Т Е М А 23. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ - Инвестирование - 1


Її рівень виявляється у естетичній свідомості:

Естетична свідомість – форма суспільної свідомості, яка є художньо-емоційним освоєнням дійсності
Естетичні сприйняття Естетичні почуття Естетичні судження Естетичні смаки Естетичний ідеал

Джерела естетичного виховання :

  • Художня література.
  • Музика.
  • Образотворче мистецтво.
  • Кіно.
  • Природа.
  • Естетика шкільних приміщень.
  • Зовнішній вигляд вчителів та учнів.
  • Взаємини між учителем та учнями.

Шляхи естетичного виховання:

1.Життя і діяльність дитини в сім’ї.

2.Виховна діяльність дошкільних навчальних закладів.

3.Навчально-виховна діяльність загальноосвітніх закладів.

4.Навчально-виховна діяльність позашкільних дитячих виховних закладів.

5.Вплив засобів масової інформації.

Т Е М А 24. РОБОТА З КОЛЕКТИВОМ УЧНІВ.

Поняття „колектив”, його ознаки.

Структура колективу: формальна, неформальна.

Стосунки у колективі. Проблеми взаємовідносин колективу і особистості. Стадії розвитку колективу та роль педагога на кожній із них. Шляхи формування колективу.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ. Проблема колективу і особистості в творах педагогів минулого і сучасності.

ЗНАТИ: визначення ключових понять: колектив, первинний колектив, структура колективу, система перспективних ліній, педагогіка паралельної дії; етапи розвитку колективу, ознаки розвинутого дитячого колективу, шляхи його формування.

ВМІТИ: - прогнозувати перспективну програму життєдіяльності колективу учнів, розподіляти між ними соціальні ролі відповідно до перспективних, середніх і ближніх ліній виховної роботи та віку учнів, планувати колективні виховні заходи , які об’єднували б зусилля дітей навколо спільної діяльності;

- виявляти дисциплінованих, організованих, авторитетних, зацікавлених у справах класу учнів, які відповідально ставляться до вимог педагога, створювати актив класу, який би допомагав організувати колективне самоврядування та забезпечувати органічне поєднання тактовного педагогічного керування і самоуправління в класі, враховуючи вік учнів;

- своєчасно реагувати на ускладнення в стосунках між учнями, регулювати і коригувати їх шляхом педагогічно-доцільного планування виховних заходів колективної форми, стимулювати спільну діяльність колективу, створювати необхідні організаційні і психолого-педагогічні умови відповідно до віку учнів.

Завдання для самостійної роботи

1.Конспектування першоджерел з теорії колективу.(В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко)

2.Порівняльна характеристика підходів до розгляду проблеми колективу у працях В.О.Сухомлинського та А.С.Макаренка.

3. Розробити заповіді-рекомендації вчителю „Умови і шляхи формування колективу”.

4.Підготовка повідомлень „Особистість і колектив: проблеми взаємовідносин”.

5.Заповнення скарбничок „Методи дослідження колективу”.

6. Огляд статей періодичної преси із проблеми формування колективу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →