Поделиться Поделиться

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології

ПЕДАГОГІКА

ІНДИВІДУАЛЬНЕ

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ).

за спеціальністю 8.10010203 – Механізація сільського господарства

ОКР «Магістр »

Механіко-технологічний факультет

Мелітополь, 2013

УДК 17(07)

Педагогіка. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ). Методичні рекомендації по впровадженню до навчального процесу. – Мелітополь: ТДАТА, 2013. – 15 с.

Розробник:викладач кафедри філософії і соціології ТДАТУ

Шелудько Олена Олександрівна

Завідувач кафедри «Філософія і соціологія»

В.М.Карман ____

(підпис) (прізвище та ініціали)

« 22 » 04 2013 року

Схвалено методичною комісією факультету МТФ за напрямом підготовки «» ОКР «Магістр»

протокол № 10 від «__30__» травня 2013 року

Голова методичної комісії факультету МТФ

_Р.В . Скляр

(підпис) (прізвище та ініціали)

«» 2013 року

Рецензент:кафедри«Украінознавство»

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________ доц.,к.і.н О.О.Мельнік.

ВСТУП

В даний час методологією процесу навчання визначено його переорієнтацію з суто лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму.

Означений принцип повністю узгоджується із тенденціями, закладеними у підходах організації навчання та оцінки знань студентів за принципами ECTS та вимогами КМСОНП.

У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається як один із основних компонентів освіти і повинна займати близько половини його навчального навантаження. Кредити ECTS передбачають повне навантаження студента, не обмежене лише аудиторними годинами.

При виконанні самостійної роботи студент повинен самостійно опрацьовувати конспекти лекцій, літературу до тем, що виносяться на практичні і семінарські заняття, самостійно складати конспекти з тем, які виносяться на самостійне вивчення, виконувати реферати тощо. Навіть, незважаючи на те, що подібні форми самостійної роботи урізноманітнилися пошуком інформації в Інтернеті, виконанням найпростіших завдань на комп’ютерній техніці, вони зводяться до чисто технічної роботи та не вимагають глибокої систематизації та творчого осмислення. Ефективність такого роду самостійної роботи є надто низькою і ретельно виконує її лише частина, як правило, встигаючих студентів.

Практична реалізація індивідуалізованого принципу самоосвіти може бути виконана при використанні в навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Метою курсу «Педагогіка вищої школи» має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах різного рівня на посадах асистентів, викладачів та старших викладачів, забезпечити глибоке засвоєння специфіки предмету Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми майбутніх педагогів неможливе без завдання Навчальна програма з педагогіки охоплює період з найдавніши часів по теперішній час.

Дисципліна містить два модуля: загальні основи педагогіки та дидактика- теорія освіти і навчання та.

Запропонована програма створена на основі найвищих досягнень класичної і сучасної педагогіки ї і враховує зростаючий попит на оволодіння педагогікою як відповідною дисціплиною сучасних викладачів.


ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ІНДЗ

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного характеру, що виконується на основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу або його систематизації та узагальнення, для практичного застосування.

Мета.Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст.ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних в процесі лекційних, семінарських, практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

У процесі виконання ІНДЗ студент повинен продемонструвати теоретичні знання, здатність до науково-дослідної роботи, вміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково-прикладні завдання.

ІНДЗ – це окремий змістовий модуль, який виконується самостійно й оцінюється як частина навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за курс. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежить від складності та змісту завдання.

ІНДЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до науково-дослідної діяльності, яка може бути продовжена під час підготовки наукових доповідей, написання наукових статей тощо.

Під час написання ІНДЗ студент має право звертатися до викладача за консультаціями, які здійснюються за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань.


ВИДИ ІНДЗ

1. Конспектування тем за власно розробленим студентом планом:

Тема 1. Педагогіка вищої школи і її методологічні основи

Тема 2. Загальні основи педагогіки.

Тема 3. Психологічні основи теорії навчання Тема 4. Сутність навчання і його місце в структурі цілісного педагогічного процесу вузу

Тема 5. Відтворення змісту освіти у вищій школі

Тема 6. Форми організації навчання у вузі

Тема 7. Методи та засоби виховання у вищій школі.

2. Теми рефератів:

1 Шляхи вдосконалювання змісту сучасної вищої освіти..

2. Взаємозв'язок змісту освіти і технологій навчання.

3. Проблема розвитку особистості в художній літературі

4. Зміст, форми й методи соціокультурної роботи зі студентами

5.Виховання лідерських здібностей у майбутьного фахівця.

6. Основний закон дидактики, практичні висновки, які випливають з цього закону

7. Основні принципи дидактики, практичні шляхи їхньої реалізації в навчальному процесі.

8. Мотивація навчання. Задачі викладача по керуванню мотивацією студентів.

9. Система освіти в Україні за кордоном

10.Моральна свідомість та поведінка

11. Створення учбово-методичного комплексу (УМК) навчальної дисципліни у вузі.

12. Методи та засоби виховання у вищій школі.

13. Зміст виховання у вищій школі.

14.Дитина з недоліками. Особливий підхід.

15.Вплив сучасного мистецтва на розвиток людини.

16. Взаємозв’язок методів виховання

17. Засоби виховання. Їх сутність

18. Організаційні форми проведення самостійної работи студентів

19. Рейтингова система оцінки якості учбової діяльності студентів

20. Використання комп’ютерних технологій у сучасному викладанні.

21.Особливості викладання мультимедійних лекцій.

22.Система оцінювань знань студентів.(Болонська система).

23. Формування всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця.

24 Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента.

3. Розроблення навчальних тестових завдань за темами:

Тема 1. Введення в навчальний курс «Педагогіка»

Тема 2. Проблеми освіти в Україні: особливості реформування

Тема 3. Навчання як педагогічний процес

Тема 4. Зміст, форми й методи соціокультурної роботи зі студентами

Тема 5. Сутність навчання і його місце в структурі цілісного педагогічного процесу вузу

Тема 6. Освіта культура

Тема 7. Навчання в структурі педагогічного процесу вищого навчального закладу.

Тема 8. Організаційні форми і методи навчання

Тема 9.Мета та головні завдання виховання. Взаємодія педагога і студента у виховному процесі. Людина як предмет виховання.

Тема 10. Людина як предмет виховання.

Усі студенти в обов’язковому порядку мають обрати одну з запропонованих тем і самостійно виконати ІНДЗ. Студент може запропонувати власну тему ІНДЗ і узгодити її з викладачем.

СТРУКТУРА ІНДЗ

· зміст (з зазначенням сторінок розділів та підрозділів);

· вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи і основні її положення);

· теоретичне обґрунтування (виклад базових положень, законів, принципів на основі яких виконується теоретичне чи практичне завдання);

· методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

· основні результати роботи (подаються результати, схеми, таблиці, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз);

· основна частина. Складається з трьох – чотирьох розділів. На основі узагальнення літературного матеріалу розглядаються основні проблеми теми, аналізуються різні думки авторів, дається критична оцінка, а також викладається особиста точка зору.

· загальні висновки (структуризовані за підрозділами);

· список використаної літератури (оформлений відповідно до вимог);

· рецензія (одного із студентів академгрупи).

ОФОРМЛЕННЯ ІНДЗ

Індивідуальна робота подається викладачу ретельно відредагованою і чітко віддрукованою на папері формату А4:

· шрифт — Times New Roman;

· розмір шрифту — 14 кегель;

· інтервал між рядками — одинарний;

· абзац — 5мм, поля: праве, ліве, верхнє — 15мм, нижнє — 17мм;

· нумерація сторінок — по центру нижнього поля;

· формули друкуються по центру сторінки, нумерація по правому полю, основний розмір шрифту — 14 кегель.

Максимальний обсяг ІНДЗ— до 10-15 сторінок разом з таблицями, додатками та списком використаної літератури. Зразок оформлення титульного аркуша звіту про виконане ІНДЗ наведено у Додатку.

Похожие статьи