Поделиться Поделиться

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Кафедра філософії і соціології

Кафедра філософії і соціології

ПЕДАГОГІКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

за спеціальністю 8.10010203 – Механізація сільського господарства

ОКР «Магістр »

Мелітополь, 2013

УДК 17 (07)

Педагогіка. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів за спеціальністю 8.10010203 – Механізація сільського господарства

ОКР «Магістр » Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013. – 21.

Розробник:викладач кафедри філософії і соціології ТДАТУ

Шелудько Олена Олександрівна

Завідувач кафедри «Філософія і соціологія»

В.М.Карман ____

(підпис) (прізвище та ініціали)

« 22 » 04 2013 року

Схвалено методичною комісією факультету АТЕ за напрямом підготовки «ОКР» «Магістр»

протокол № 9 від « 23 » квітня 2013 року

Голова методичної комісії факультету МТФ

_Р.В. Скляр

(підпис) (прізвище та ініціали)

«» 2013 року

Рецензент:кафедри«Українознавство»

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________ доц.,к.і.н О.О.Мельник.

.

ЗМІСТ

Вступ
Тематичний план курсу « Педагогіка »
Основна частина
Змістовий модуль 1.
Тема 1 Педагогіка вищої школи і її методологічні основи.
Тема 2.. Загальні основи педагогіки .
Тема 3. .Психологічні основи теорії навчання
Тема 4. Сутність навчання і його місце в структурі цілісного педагогічного процесу вузу
   
Змістовий модуль 2.
Тема 5. Людина як предмет виховання.
Тема 6. Відтворення змісту освіти у вищій школі
Тема 7. Форми організації навчання у вузі.
Розподіл балів, що присвоюються студентам з дисципліни «Педагогіка»
Критерії оцінювання знань
Рекомендована література
   
   
   
   
   

ВСТУП

Перехід нашого суспільства на якісно новий етап передбачає більш тісний взаємозв'язок економічного, соціального, духовного потенціалів. Розбудова державності України е необхідною історичною передумовою піднесення національної культури, а державність, культура та освіта виступають найважливішими пріоритетами суспільного розвитку.

Радикальні зміни, що відбуваються в державі і нашому суспільстві, спричинені ними гуманістичні й демократичні зрушення в світогляді, ідеології науці та культурі, потребують формування та впровадження нової концепції гуманітарної освіти, яка має стати основою підготовки студентської молоді до самостійної, активної та творчої життєдіяльності в нових соціальних та культурних умовах, важливим чинником формування особистості! сучасного типу, свідомого громадянина України, патріота незалежної української держави. Людство цивілізації стоїть на порозі третього тисячоліття. Тому особливе місце у питанні виховання та навчання молоді відводиться моралі та моральнім цінностям.

Сьогодні національна система виховання покликана відтворити в молодому поколінні генетичний код рідного народу, його мову, національний

характер, своєрідність світосприйняття, національний спосіб мислення, самосвідомість, духовність. . Вимагає виховання такої людини, якій притаманні високий рівень культури, національної свідомості, відчуття патріотизму, У зв'язку з цим зростає роль культурних факторів у системі вищої освіти

Цьому сприяє навчальний курс «Педагогіка», який базується на типовій навчальної програм для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації.

Курс складається з ряда питань по педагогіці . Теми курсу відповідають професійному призначенню спеціаліста аграрного сектора, економіки України.

Структу курсу складається з 2-х модулів: загальні основи педагогіки та дидактика –теорія і освіта. Запропонована програма створена на основі найвищих досягнень класичної і сучасної педагогіки ї і враховує зростаючий попит на оволодіння педагогікою.

Завдання дисципліни:

· реалізації освітніх програм та навчальних планів у відповідності до державних стандартів вищої освіти;

· аналізу методів та вибору ефективних методичних заходів навчання;

· розробки та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі;

· самостійного засвоєння педагогічної літератури;

· критичної оцінки занять які проводяться.

Предмет дисципліни:

· основні принципи освіти;

· систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України;

· права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;

· структуру державних стандартів вищої;

· основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціаль­ності;

· сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий шко­лі;

· принципи організації педагогічних експериментів і аналізу їх ре­зультатів;

вміти:

· організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;

· планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та прог­рамою дисципліни;

· організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність зі всіма її складовими;

· аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і вико­ристовувати її в педагогічній практиці;

· здійснювати контроль і оцінку результатів та проводити корекцію процесу навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «Педагогіка »

Тема Кількість годин , відведених на …
Лекції Семінарські заняття Самостійну роботу Індивід.- конс. роботу
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.
ТЕМА 1 Педагогіка вищої школи і її методологічні основи
ТЕМА 2 Загальні основи педагогіки..  
ТЕМА 3 Психологічні основи теорії навчання
ТЕМА 4. Сутність навчання і його місце в структурі цілісного педагогічного процесу вузу
Разом 1 модуль
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
ТЕМА 6 Відтворення змісту освіти у вищій школі
ТЕМА 7 Форми організації навчання у вузі
Разом 2 модуль
Усього годин

ОСНОВНА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1.

Похожие статьи