Поделиться Поделиться

Тема 1. Моніторинг якості освіти в педагогічній системі

Без яких чинників неможливий жоден освітній процес ? Капіталу Праці Грошей *Матеріальні ресурси, кадровий потенціал, споживачі освітніх послуг
Від якого значення чи виразу походить термін «ноу хау»? Зв'язок і суспільством Новина *Знаю, як це зробити Потреба людства
Відстеження суб’єкта управлінської діяльності здійснюється в процесі зіставлення із якими факторами? із цілями *з еталонами із подібними явищами із протилежними явищами
Дайте визначення поняттю «моніторинг». *Це процес управлінської діяльності, що полягає в постійному відстеженні, аналізі й зіставлення із заданими еталонами або цілями, прогнозуванні можливих змін станів освітньої системи в цілому або її підсистем Це удосконалення змісту, методів і прийомів навчання Різновид господарського управління в ринкових умовах Процес планування організації, приведення в дію і контролю організації з тим, щоб досягти координації людських та матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного вирішення завдань
Де і коли вперше з’явився моніторинг у діловій практиці? в освітній системі в економічній системі *в екологічній системі в педагогічній системі
До якого рівня показників моніторингу можна віднести відповідність особистих якостей випускників вимогам професії? *до факультетського рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести здатність випускників до інноваційної діяльності? *до факультетського рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести недоліки в роботі випускників? *до кафедрального рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести особисті досягнення випускників? *до факультетського рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести позитивні риси в роботі випускників? *до кафедрального рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести професійну компетентність випускників? *до кафедрального рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести професійну спрямованість випускників? *до кафедрального рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести рейтинг випускників серед працівників організації? *до факультетського рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести ставлення керівників до випускників? *до кафедрального рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
До якого рівня показників моніторингу можна віднести ставлення підлеглих або учнів до випускників? *до кафедрального рівня до інститутського рівня до університетського рівня до державного рівня
З яких частин складається педагогічний моніторинг? Надходження – видатки *Загальний –спеціальний Конкретний - абвстрактний Повний і частковий
За допомогою яких методів залучаються додаткові ресурси у ВНЗ? Соціальної реклами Спеціальних заходів Особистих зустрічей *Усі відповіді правильні
Із яким видом діяльності частина науковців ототожнюють моніторинг? з експертизою з контролем з дослідженням *з контрольно-аналітичною діяльністю
Із якою метою здійснюються управлінські впливи на освітній процес? *з метою поліпшення якості освітнього процесу з метою надання управлінських впливів з метою вивчення ситуації з метою порівняти результати навчально-виховної діяльності
Скільки видів моніторингу застосовується в освіті? *3
Скільки напрямків освітнього моніторингу виокремлює С. Хриков? *4
У чому полягає сенс моніторингу за Н. Реймерс? *спостереження і попередження виявлення недоліків і їх аналіз вивчення дійсного стану явища опрацювання наявних даних
Функцією якого виду діяльності є контоль? *управління навчання виховання моніторингу
Хто з науковців вважає моніторинг діагностикою, оцінкою і прогнозуванням стану педагогічної системи? *Т. Стефановська В. Андреєв С. Шишов Л. Бестужев-Лада
Хто з науковців вважає моніторинг системною діагностикою якісних і кількісних характеристик ефективності функціонування освітньої системи? О. Майоров *В. Андреєв С. Шишов Л. Бестужев-Лада
Хто з науковців вважає моніторинг системою збору, обробки, зберігання і поширення інформації про освітню систему або окремі її елементи? *О. Майоров В. Андреєв С. Шишов Л. Бестужев-Лада
Хто запропонував найбільш загальне визначення освітнього моніторингу? *О. Майоров В. Андреєв С. Шишов Л. Бестужев-Лада
Чи копіює моніторинг загальні положення теорії інформації? так *ні частково періодично
Чи став постійнодіючий моніторинг складовою системою професійної підготовки майбутніх фіхівців? так ні *частково в окремих галузях
Чим є контекст освітнього процесу в моніторинговій діяльності? *напрямком моніторингу завданням моніторингу метою моніторингу цілями моніторингу
Чим є моніторинг за процесом? *циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання прийняття управлінського рішення аналіз ситуації управлінцями процедура спостереження
Чим є моніторинг за сутністю? *інформаційна система циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання прийняття управлінського рішення аналіз ситуації управлінцями
Чим є моніторинг за технологічністю? *технологія вимірювання існуючого стану об’єкта ? циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання прийняття управлінського рішення аналіз ситуації управлінцями
Чим є освітній моніторинг з погляду інновації? *інноваційний засіб якісного управління традиційний спосіб контролю новий спосіб експертизи засобом вивчення проблем в освіті
Чим є результати освітнього процесу в моніторинговій діяльності? *напрямком моніторингу завданням моніторингу метою моніторингу цілями моніторингу
Чим є ресурси освітнього процесу в моніторинговій діяльності? *напрямком моніторингу завданням моніторингу метою моніторингу цілями моніторингу
Чим є хід освітнього процесу в моніторинговій діяльності? *напрямком моніторингу завданням моніторингу метою моніторингу цілями моніторингу
Що є еталоном для моніторингу навчальної діяльності? норми стандарти базовий компонент *усі відповіді вірні
Що є об’єктом професіографічного моніторингу? процес професійної підготовки фахівців навчально-виховний процес навчально-методичне забезпечення педагогічні засоби навчання
Що є основною ланкою в розробці освітнього моніторингу? *розробка моделі оцінювання - стандарту вивчення стану освітнього процесу оцінювання перетворень в освіті інформаційне забезпечення
Що засноване на знанні здійснення освітнього процесу? *управління процесом освіти аналіз процесу освіти критика освітнього процесу вивчення освітнього процесу
Що може бути основою для експертних висновків? *освітній моніторинг педагогічна експертиза педагогічне вимірювання педагогічний експеримент
Що означає слово monitoring у перекладі з англійської? *постійний контроль той, що контролює поточне оцінювання процедура спостереження
Як називається постійне спостереження за якимось процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату? *моніторинг аналіз синтез спостереження
Яка головна мета моніторингу навчальних досягнень? поліпшення стану підготовки учнів *усі варіанти вірні цілеспрямоване коригування підготовки учнів контрольна перевірка якості знань
Яка основна мета моніторингу в освіті? *створення інформаційних умов для формування цілісного уявлення про стан освітнього процесу створення інформаційних умов для формування цілісного уявлення про загальноосвітні заклади створення інформаційних умов для формування цілісного уявлення про вищі навчальні заклади створення інформаційних умов для формування цілісного уявлення про виховний процес
Яка сутність моніторингу передбачає передачу змісту освіти наступним поколінням? медична психологічна національна *соціальна
Яка сфера застосування професіографічного моніторингу? професійні навчальні заклади загальноосвітні навчальні заклади спеціальні навчальні заклади вищі навчальні заклади
Який вид моніторингу забезпечує процес безперервного науково обгрунтованого, діагностико-прогностичного планового спостереження? освітній моніторинг педагогічний моніторинг *професіографічний моніторинг загальнонауковий моніторинг
Який вид моніторингу представляє форму організації, збору, зберігання й обробки та поширення інформації про педагогічні системи? загальноприйнятий моніторинг *освітній моніторинг педагогічний моніторинг психологічний моніторинг
Який вид моніторингу розглядається як супровідний контроль та поточне корегування ? освітній моніторинг *педагогічний моніторинг професіографічний моніторинг загальнонауковий моніторинг
Який із процесів пов'язаний із мікроелементами освітньої системи? моніторинг *контроль експертиза аналіз
Який із процесів пов'язаний із функціонуванням усієї системи? *моніторинг контроль експертиза аналіз
Який процес є засобом подолання управлінських рішень в умовах функціонування різних освітніх систем? аналіз експертиза *моніторинг дослідження
Який процес має як найхарактерніші риси синхронність процесів спостереження і вимірювання, систематичне збирання фактів? *моніторинг контроль експертиза експеримент
Який процес тлумачиться як дослідження якої-небудь справи з метою зробити правильний висновок? моніторинг контроль *експертиза експеримент
Який статус має моніторинг щодо навчального закладу? *статус дослідження статус контролю статус перевірки статус управління
Яким з погляду тривалості в часі є моніторинг як процес? довготривалий короткотривалий постійний епізодичний
Яким автором виконане одне з найбільш усебічних досліджень освітнього моніторингу? Т. Стефановською *О. Майоровим В. Андреєвим С. Шишовим
Яким у часовому вимірі є моніторинг щодо експертизи? *ширшим поняттям вужчим поняттям рівновеликим поняттям відносним поняттям
Яким чином може розглядатися моніторинг? *як спосіб дослідження реальності та спосіб забезпечення сфери управління як спосіб дослідження реальності, що використовується в різних науках як спосіб забезпечення сфери управління різноманітними видами діяльності як контроль і експертизу
Якими параметрами визначається якість освітнього простору? особистісного розвитку світоглядного розвитку громадянського розвитку усі відповіді вірні
Якими показниками моніторингу вимірюються результати освітнього процесу у ВНЗ? рейтинг вищого навчального закладу відсоток працевлаштованих випускників рівень готовності випускників до професійної діяльності *усі відповіді вірні
Якими рисами характеризується контроль? він спрямований на організацію плану роботи і його мети *він має ситуативний характер і є нетривким за часом реалізації він є нетривким за часом реалізації він має принципові особливості
Які аспекти моніторингової діяльності розглядаються в працях І. Бестужева-Лади, О. Майорова, Т. Заславської? *методологічні й теоретичні проблеми підвищення ефективності стратегії планування систему інформаційного забезпечення здійснення педагогічних інновацій
Які види моніторингу застосовується в освіті? професіографічний педагогічний освітній *усі названі
Які рівні можна виділити у процесі моніторингу якості вищої освіти? кафедральний і факультетський університетський, регіональний державний, світовий *усі відповіді вірні
Які рівні оцінки і самооцінки готовності випускників до професійної діяльності виділяють в освітньому маркетингові? високий рівень середній рівень низький рівень *усі відповіді вірні
Які три важливі управлінські компоненти поєднує моніторинг? *аналіз, оцінку й прогнозування процесів в освіті сукупність прийомів відстеження освітніх процесів збір і обробку інформації контроль, експеримент і експертизу
Які управлінські технології вважаються взаємопов’язаними технологіями оцінки та контролю? *освітній моніторинг та педагогічна експертиза облік та контроль освітня експертиза та педагогічний експеримент вимірювання та моніторинг
Які чинники важливі для створення єдиного Європейського освітнього простору? *якість вищої освіти структура навчальних закладів структура освітнього простору кількість навчальних закладів
Якої системи є складовою моніторинг? *управління якістю освіти навчально-виховного процесу Міністерства освіти і науки управління педагогічним процесом
Якою категорією є моніторинг в освіті? педагогічною управлінською педагогічною та управлінською загальнонауковою

Похожие статьи