Поделиться Поделиться

Тема 1. Сонячна радіація в атмосфері та її термічний режим

Походження та еволюція атмосфери. Склад та будова атмосфери. Значення атмосфери для географічної оболонки. Взаємодія атмосфери з іншими геосферами.

Склад сонячної радіації. Надходження сонячного випромінювання на верхню межу атмосфери. Сонячна стала. Перетворення сонячної радіації в атмосфері. Закон Буге. Пряма, розсіяна і сумарна сонячна радіація. Закономірності географічного розподілу сумарної радіації.

Радіаційний та тепловий баланси. Трансформація сонячної радіації на підстильній поверхні. Альбедо. Відбита сонячна радіація. Ефективне випромінювання, географічні закономірності його розподілу, тепличний (оранжерейний) ефект атмосфери. Радіаційний баланс підстильної поверхні. Тепловий баланс суходільної та водної поверхні.

Термічний режим тропосфери

Зміна температури ґрунту, гірських порід з глибиною. Солярні температури. Чинники формування реальних температур повітря. Закономірності географічного розподілу температури приземного шару повітря. Карти ізотерм січня та липня. Відмінності термічного режиму північної та південної півкуль

Зміна температури повітря з висотою і в часі. Закономірності добового ходу температури повітря у межах однієї повітряної маси.. Типи річного ходу температури повітря. Зміна температури повітря з висотою. Типи термічної стратифікації в тропосфері. Типи термічної інверсії атмосфери. Приморозки та способи запобіганням їм.

Види навчальної діяльності студентів:

а) лекції :

№№ Тематика і зміст лекцій К-сть годин Література (основна, додаткова) Обладнання, ресурси К-сть балів
1. Лекція 1-2. Тема: Сонячна радіація на планеті Земля - Сонячна стала. Перетворення сонячної радіації в атмосфері. - Сумарна радіація та її розподіл - Альбедо різних видів земної поверхні. - Ефективне випромінювання Землі та закономірності його розподілу. - Тепличний (оранжерейний) ефект атмосфери. Радіаційний баланс підстильної поверхні та атмосфери А) основна: 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16   Б) додаткова: 2; 3; 8; 10; 11; 12; 24; 25; 26 Фізична карта світу, географічні атласи, картосхеми «Географічний розподіл річної сумарної сонячної радіації»  
2. Лекція №3. Тема: Термічний режим приземного шару повітря - Тепловий баланс різних видів земної поверхні - Солярні температури повітря. - Чинники формування температури повітря. - Добовий хід температури повітря у межах однієї повітряної маси. - Типи річного ходу температури повітря. - Типи термічної стратифікації в тропосфері.   А) основна: 1; 2; 8; 10; 11; 13; 15; 16 Б) додаткова: 1; 2; 3; 4; 15; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26 Фізична карта світу, географічні атласи, таблиця «Схема теплового балансу підстильної поверхні»  

б) лабораторні заняття:

  №№ Тематика і зміст лабораторних занять К-сть годин Література(основна, додаткова) Обладнання, ресурси К-сть балів
  1. Лабораторне заняття №1. Тема: Сонячна радіація на планеті Земля - Сонячна стала. - Залежність інтенсивності сонячної радіації від кута падіння сонячних променів. - Перетворення сонячної радіації в атмосфері. Закон Буге - Задачі на визначення інтенсивності прямої сонячної радіації на верхній межі атмосфери та біля земної поверхні.   А) основна: 1. С.78-86; 2. С.96-103; 3. С.59-60; 4. С.88-89; 5. С.189-192; 6. С.109-111; 7. С.91-93; 10. С.41-63; 11. С.117-119; 12. С276-279; 13. С.53-59; 14. С.128-130; 15. С.66-79; 16. С.11-18 Б) додаткова: 1; 3; 10; 12; 17; 18; 19; 20 Фізична карта світу, глобус Землі, роздаткові матеріали «Географічний розподіл сумарної сонячної радіації», практикуми із загального землезнавства 0-5
№№ Тематика і зміст лабораторних занять К-сть годин Література (основна, додаткова) Обладнання, ресурси К-сть балів  
2. Лабораторне заняття №2. Тема: Географічні закономірності розподілу температури повітря біля підстильної поверхні - Солярні температури повітря та їх розподіл. -Чинники, якими обумовлюються реальні температури повітря. - Характеристика розподілу середньомісячних температур повітря січня. - Характеристика розподілу середньомісячних температур повітря липня А) основна: 1. С.105-112; 2. С.119-121; 3. С.64-69; 4. С.92-94; 5. С.196-198; 6. С.117-119; 7. С.94-96; 10. С.124-131; 11. С.122-125; 12. С288-292; 13. С.70-75; 14. С.132-134 Б) 1; 2; 3; 4; 8; 9; 10; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22 Фізична карта світу, кліматична карта світу, глобус Землі, географічні атласи, роз даткові матеріали «Карта ізотерм січня» та «Карта ізотерм липня» 0-5  
3. Лабораторне заняття №3. Тема: Зміна температури повітря у часі та з висотою - Закономірності добового ходу температури повітря. - Типи річного ходу температури повітря. - Типи термічної стратифікації атмосфери. - Визначення типів та підтипів річного ходу температури повітря за даними таблиці. - Визначення типів термічної стратифікації атмосфери. - Задачі на зміну температури з висотою А) основна: 1. С.98-99; 2. С.116-117; 3. С.64-65; 4. С.90-91; 6. С.117-120; 7. С.94-95; 10. С.75-88; 11. С.123-124; 13. С.65-67; 14. С.132-133; 15. С.101-113; 16. С.28-33 Б) додаткова: 1;. 2; 3; 8; 10; 22 Фізична карта півкуль, кліматична карта світу, таблиця «Добовий та річний хід температури повітря», географічні атласи, практикуми із загального землезнавства 0-5  
                         

Питання для самостійної роботи до теми 1

1.Склад та будова атмосфери.

2. Походження та еволюція атмосфери.

3. Взаємодія атмосфери з гідросферою, з літосферою, з біосферою.

4. Значення атмосфери у географічній оболонці.

5. Зміна температури ґрунту та гірських порід з глибиною.

6. Відмінності термічного режиму північної та південної півкуль.

Форма контролю: письмова відповідь на питання у модульній контрольній роботі

← Предыдущая страница | Следующая страница →