Поделиться Поделиться

Тема 1.2 КОРЕКЦІИНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА

План

1. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат ко-
рекційної педагогіки.

2. Галузі корекційної педагогіки.

3. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні.

Література

1. Бородулина С. Ю. Коррекционная педагогика: психолого-
педагогическая коррекция отклонений в развитии и пове­
дении школьников /СЮ. Бородулина. — Ростов н/Д :
Феникс, 2004. - 352 с.

2. Лапшин В. А. Основы дефектологии : учеб. пособие для
студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. - М. :
Просвещение, 1991. — 143 с.

3» Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний на­вчальний курс : навчальний посібник /СП. Миронова. -Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. - 204 с

4. Синьов В. М. До побудови загальної теорії корекційної
педагогіки: визначення предмету науки / В. М. Синьов //
Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 19.
Корекційна педагогіка та психологія : зб. наукових праць. -
К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - X» 1 - С 3-22.


Модуль І

5. Тема 1.2 КОРЕКЦІИНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА - Инвестирование - 15 Синьов В. М. Основи дефектології : навчальнії» посібник /
В. М. Синьов, Г. М. Коберник. К. : Вища школа, 1994.
- 143с.

6. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопе-
дагогіка ■ підручник / В. М. Синьов. — К. : Вид-во НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2007. - Частина І. — 238с.

7. Специальная педагогика : учебное пособие / Под ред.
Н. М. Назаровой. — М. : Академия, 2000. — 400 с.

8. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник
/ за ред. академіка В. I. Бондаря. Луганськ : Альма-
матер, 2003. — 436 с.

1. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

Корекційна педагогіка - це педагогічна наука про сутність та закономірності освіти, навчання і виховання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями, шляхи корекції порушень їхнього психофізичного розвитку.

З огляду на це визначення, предметом корекційної педаго­гіки є освіта, навчання і виховання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями; зміст та методика корекційної роботи з ними.

Корекційна педагогіка як наука розв'язує такі завдання:

• вивчення сутності та закономірностей розвитку особистості
дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

• удосконалення існуючих та розробка нових шляхів і засобів
корекції порушень психофізичного розвитку у дітей та до­
рослих;

• удосконалення змісту й методів корекційної роботи з дітьми
при різних типах порушень психічного і (або) фізичного роз­
витку;

• удосконалення типів і структури спеціальних освітніх закла­
дів для дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

• розробка стандартів корекційної освіти для дітей з психіч­
ними і (або) фізичними порушеннями різного віку і різних
ступенів виразності вади;

• удосконалення форм і методів навчання і виховання дітей з
психічними і (або) фізичними порушеннями;


Загальні питання корекцгйноі педагогіки та спеціальної психології

Тема 1.2 КОРЕКЦІИНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА - Инвестирование - 16 • розробка теоретичних засад підготовки фахівців для роботи з різними категоріями осіб з психічними і (або) фізичними порушеннями.

Для реалізації цих завдань корекційна педагогіка викорис­товує сучасні методи педагогічних досліджень:

о теоретичний аналіз педагогічних ідей;

о вивчення архівних документів;

о вивчення особових справ учнів і шкільної документації;

о педагогічне спостереження;

о дослідницька бесіда;

о педагогічний експеримент;

о вивчення продуктів навчальної діяльності учнів;

о соціологічні методи дослідження (анкетування, соціометрія

тощо);

о вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.

Окрім того корекційна педагогіка використовує методи спе­ціальної психології, математичної статистики, враховує резуль­тати клінічних досліджень.