Поделиться Поделиться

Тема 10. Виховання особистості в колективі

Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 1 Питання для обговорення: 1. Розкрийте сутність, змістовні характеристики, структуру дитячого виховного колективу. 2. Наведіть приклади, які характеризують педагогічні функції, стадії та механізми становлення дитячого виховного колективу.

3. Якими причинами взаємообумовлені співвідношення особистості та колективу?

4. Чим обумовлена ефективність використання технології виховання колективу?

5. Проаналізуйте основні етапи вивчення психолого-педагогічних параметрів розвитку класного колективу.

Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 2 Запис до педагогічного словника (виконується дома): група, колектив, виховний колектив, нададдитивний ефект, колективізм, індивідуалізм, конформізм, нонконформізм, види груп, структура колективу, етапи становлення колективу, учнівське самоврядування
Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 25 Письмова робота: Тест 3.1.Яка з характерних рис, які властиві колективу, не є ознакою колективу? 1. Наявність суспільно значущої мети. 2. Щоденна спільна діяльність, спрямована на досягнення мети.

3. Наявність неформального лідера.

4. Наявність органів самоврядування.

5. Встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу.

Тест 3.2. Назвіть групу принципів, які не є принципами виховання колективу:

1. Єдність і цілісність, постійний рух вперед.

2. Різноманітність соціально спрямованої діяльності, збереження традицій.

3. Систематичність і послідовність, гнучкість і прогностичність.

4. Перспективний розвиток, єдність і цілісність.

5. Постійний рух вперед.

Тест 3.3. Виберіть найбільш повну характеристику колективу:

1. Робота з батьками, традиції, зустріч із членами трудових колективів, гра.

2. Традиції, громадська думка, змагання, спільні справи, перспектива самоврядування.

3. Заохочення і покарання, навчальні заняття, шефство старших над молодшими.

4. Бесіди з учнями, навчальні заняття, перспектива, гра, самоврядування.

5. Громадська думка, навчальні заняття, спільні справи, традиції.

Тест 3.4. Виберіть групу, в якій названі напрями діяльності вихователя на першій стадії розвитку.

1. Вивчення особливостей кожного члену колективу, поступове виявлення активу, організація спільної різноманітної діяльності.

2. Вивчення, аналіз міжособистісних стосунків, робота з активом, формування суспільної думки, створення традицій.

3. Почергове залучення вихованців до виконання керівних функцій, самостійне виконання ними доручень колективу, спільне з усіма членами колективу обговорення завдань.

4. Постановка більш складних завдань, розвиток у вихованців інтересу до самовиховання, педагогічне керівництво процесом самовиховання.

Вивчення особливостей кожного члену колективу, залучення всіх членів колективу до самоврядування, принцип паралельної дії.

Тест 3.5. У чому полягає сутність перспективи?

1. Перспектива – це різновид або форма дії, що відрізняється особливою стійкістю і спрямованими зусиллями людей зберегти незмінними форми поведінки, успадковані від попередніх поколінь.

2. Перспектива – це мета, що є стимулом діяльності колективу і окремих його членів.

3. Перспектива – це висунення вимог до окремого вихованця через актив чи колектив.

4. Перспектива – це імітація, умовне відтворення учнями реальних життєвих ситуацій.

5. Перспектива – це система загальних суджень членів колективу, яка виникає в процесі їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ.

Тест 3.6. У чому полягає сутність традиції?

1. Традиція – це різновид або форма дії, що відрізняється особливою стійкістю і спрямованими зусиллями людей зберегти незмінними форми поведінки, успадковані від попередніх поколінь.

2. Традиція – це мета, що є стимулом діяльності колективу і окремих його членів.

3. Традиція – це висунення вимог до окремого вихованця через актив чи колектив.

4. Традиція – це імітація, умовне відтворення учнями реальних життєвих ситуацій.

5. Традиція – це система загальних суджень членів колективу, яка виникає в процесі їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ

Тест 3.7. Визначте сутність поняття «актив колективу».

1. Актив – це учні, які відмінно вчаться і виявляють слухняність.

2. Актив – це ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника колективу і допомагає в організації діяльності колективу.

3. Актив – це лідери колективу.

4. Актив – це така група вихованців, які виявляють особисту ініціативу, діловитість.

5. Актив - це уповноважені колективу, на яких покладені функції керівництва життям і діяльністю цього колективу, здійснення зв’язків з іншими колективами.

Тест 3.8. Визначте сутність поняття «органи самоврядування»?

1. Органи самоврядування – це така група вихованців, яка свідомо підтримує вимоги вихователя, надає йому дійову допомогу у виховній роботі.

2. Органи самоврядування – це уповноважені колективу, на яких покладені функції керівництва життям і діяльністю цього колективу, здійснення зв’язків з іншими колективами.

3. Органи самоврядування – це члени колективу, які в значимих ситуаціях можуть здійснювати суттєвий вплив на поведінку певної групи людей.

4. Органи самоврядування – це найбільш активна частина колективу, яка виражає волю більшості та займає керівну позицію.

5. Органи самоврядування – це ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника колективу і допомагає в організації діяльності колективу.

Тест 3.9. Виберіть групу, в якій названі напрями діяльності вихователя на другій стадії розвитку.

1. Вивчення особливостей кожного члену колективу, поступове виявлення активу, організація спільної різноманітної діяльності.

2. Вивчення, аналіз міжособистісних стосунків, робота з активом, формування суспільної думки, створення традицій.

3. Почергове залучення вихованців до виконання керівних функцій, самостійне виконання ними доручень колективу, спільне з усіма членами колективу обговорення завдань.

4. Постановка більш складних завдань, розвиток у вихованців інтересу до самовиховання, педагогічне керівництво процесом самовиховання.

5. Вивчення особливостей кожного члену колективу, залучення всіх членів колективу до самоврядування, принцип паралельної дії.

Тест 3.10. Який колектив називається первинним?

1. Первинний колектив – це колектив, який перебуває на першій стадії розвитку.

2. Первинний колектив – це колектив, в якому здійснюються постійні особисті безпосередні контакти між усіма його членами.

3. Первинний колектив об’єднує людей, які згуртовані в порівняно невелику соціальну групу.

4. Первинний колектив – це учні одного класу.

5. Первинний колектив – яка має офіційно задану зовні структуру.

Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 4 Практичне завдання: Обов’язковий рівень (звіт з виконання письмовий):   1. Заповніть таблицю:
Поняття Спільне Відмінне
"Колектив – це цілеспрямований комплекс осіб, організованих, що мають органи колективу" "Колектив – це соціальний живий організм, який через те і організм, що він має органи, тут є повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, то нема і колективу, а є просто юрба, зборище" А.С.Макаренко    
Виховний колектив – це таке об'єднання учнів, життя і діяльність якого мотивується здоровими соціальними прагненнями, в якому ефективно функціонують органи самоврядування, а міжособистісні стосунки характеризуються високою організованістю, відповідною залежністю, прагненням до загального успіху, багатством духовних взаємовідносин та інтересів, що забезпечує свободу і захищеність кожної особистості (І.Ф.Харламов Педагогіка)    
Колектив — це організована форма об'єднання людей на основі цілеспрямованої діяльності. Колективів є багато: колектив робітників, колектив службовців, армійський колектив, педагогічний колектив, дитячий колектив та інші. (С.П..Максимюк Педагогіка)    
Дитячий колектив – об’єднання дітей, згуртованих спільною корисною діяльністю (навчанням, працею, спортом, громадською роботою) М.М.Фіцула Педагогіка    
       

2. Ознаки колективуце ті характерні риси, які властиві колективу. У таблиці наведені ознаки колективу, охарактеризуйте їх:

Ознаки колективу Характеристика
1. наявність загальної соціально значимої мети;  
2. спільна діяльність для досягнення мети;  
3. стосунки відповідальної залежності між членами колективу;  
4. наявність виборних керівних органів (органів самоврядування).  

3. Розкрийте особливості організації діяльності та спілкування у колективах, які знаходяться на різних стадіях розвитку

Стадії розвитку колективу Характеристика стадії Методи формування колективу Особливості взаємодії класного керівника
Перша стадія      
Друга стадія      
Третя стадія      
Четверта стадія      

4 Вирішення педагогічних ситуацій:

Ситуація 1. Колектив вашого класу перебуває на другій стадії розвитку. Після 6-го уроку черговий учитель інформував вас, що ваші учні не прибрали класної кімнати (у них було 5 уроків).

Якими будуть ваші дії? Із запропонованих альтернативних рішень оберіть прийнятне для вас. Аргументуйте недоцільність інших.

1. Попрошу учнів з інших класі, в яких я працюю, щоб вони дбайливо прибрали кімнату 6-го класу, проконтролювавши їхні дії.

2. Негайно найду 2-3 учнів свого класу, які ще можливо граються на шкільному подвір’ї, або живуть поблизу школи, і заставлю їх привести кімнату в належний стан.

3. Через інших учнів викличу до школи старосту класу і його помічника, який відповідає за санітарний стан у класі, й зобов’яжу ретельно прибрати класну кімнату. Одночасно порекомендую йому, як треба діяти, коли завтра на класних зборах будемо розглядати це питання.

4. Негайно відшукаю старосту, пошлю його за черговими, які мали прибрати класну кімнату, проконтролюю їхню діяльність, а наступного дня це питання розглянемо на класних зборах.

5. Власноручно приберу класну кімнату і здам її черговому вчителю.

6. Ваш варіант дій

Ситуація 2. Колектив 9-го класу перебуває на 3-й стадії розвитку. Учні класу отримали завдання очистити шкільне подвір’я і спортивний майданчик від снігу, який випав минулої ночі.

Як має діяти класний керівник? Із запропонованих альтернативних рішень оберіть ті, які ви вважаєте правильними з позиції діяльності класного керівника.

1. Запросити органи самоврядування класу, повідомити їм розпорядження директора школи, чітко розподілити обов’язки між членами колективу, встановити терміни виконання. Одночасно забезпечити контроль за якістю виконання.

2. Провести короткі інструктивні збори учнів класу, дати доручення, окреслити ділянки роботи для кожного учня, зобов’язати старосту контролювати роботу і доповісти класному керівникові про виконання.

3. Поінформувати колектив класу про поставлене завдання, доручити спільно розв’язати усі організаційні питання і не забути вписати у трудову ланку самого класного керівника. Після виконання роботи підвести підсумок.

4. Розташувати учнів на подвір’ї школи, поставити завдання прибрати сніг. Створити трудові ланки, закріпити за кожною ланкою ділянку роботи. Класному керівникові забезпечити контроль за ходом виконання роботи.

5. Ваш варіант

Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 26 Творчий рівень: 5. Проаналізуйте зміни взаємовідносин вихователя (класного керівника) з колективом вихованців на різних стадіях розвитку колективу.
Стадії розвитку колективу Особливості взаємо-стосунків на попередній стадії Особливості взаємо-стосунків на сучасній стадії Перспективи взаємо-стосунків (до чого необхідно готувати вихованців) Можливі труднощі  
Перша стадія          
Друга стадія          
Третя стадія          
Четверта стадія          
             

6. Складіть список особистісних якостей, які, на вашу думку, необхідні вчителю (вихователю) для ефективної взаємодії з учнями і організації дитячого колективу. Порівняйте ваш список зі списками інших студентів групи. Виділіть 5-6 якостей, важливість і значимість яких відзначає більшість. Проаналізуйте отримані результати, аргументуйте, чому вказані якості вчителя є вагомими в організації дитячого колективу

Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 27 Завдання для самостійної роботи: 7. Вивчить запропоновані статті А.С.Макаренко (один з циклів за вибором) та на основі їх аналізу:  

· визначте основні методи формування колективу, методи формування та розвитку особистості, особливості взаємовідносин особистість-колектив;

· можливість використання запропонованих методів та принципів на сучасному етапі розвитку суспільства, можливість їх трансформації;

Статті для вивчення:

1 цикл статей:

«Некоторые выводы из моего педагогического опыта»

«Мои педагогические воззрения»

«Из опыта работы».

«Цель воспитания»

2 цикл статей:

Проблемы школьного советского воспитания. Лекции

Лекция 1. Методы воспитания.

Лекция 2. Дисциплина, режим, поощрения, наказания.

Лекция 3. Педагогика индивидуального действия.

Лекция 4. Трудовое воспитание. Отношения, стиль, тон в коллективе.

(Усі статті можливо прочитати у електронному архіві А.С.Макаренко http://antmakarenko.narod.ru/#poob, а також у бібліотеці університету)

Тема 10. Виховання особистості в колективі - Инвестирование - 7 Індивідуальна робота Використовуючи Схему вивчення психолого-педагогічних параметрів колективу та відомі Вам діагностичні технології, вивчіть та складіть характеристику Вашого колективу.

Розробіть практичні рекомендації по усуненню негативних проявів у колективі та підберіть методики розвитку колективу.

Похожие статьи