Поделиться Поделиться

Тема 11. Система аналізу і оцінювання навчальної діяльності студентів

Основні поняття: Діагностика знань і умінь студентів, контроль, перевірка, оцінювання; облік статистичних даних, їх аналіз; прогнозування педагогом діяльності студентів, власної діяльності, тенденцій навчального процесу; види, методи, форми контролю навчальних досягнень студентів; класифікація дидактичних тестів; педагогічний моніторинг.

Зміст: Діагностика знань і умінь студентів, її структурні компоненти. Контроль, перевірка, оцінювання; облік статистичних даних, їх аналіз; прогнозування педагогом діяльності студентів, власної діяльності, тенденцій навчального процесу. Функції контролю, педагогічні вимоги до нього. Види контролю: вхідний, тренувальний, поточний, модульний, рубіжний, підсумковий, постпідсумковий.

Форми організації контролю: індивідуальна, групова, фронтальна. Класифікація методів контролю: усні, письмові, практичні, комп’ютерні, самоконтроль. Класифікація дидактичних тестів.

Система оцінювання знань і умінь студентів. Оцінювання якісне і кількісне. Модульно-рейтингова система оцінювання.

Система національного освітнього моніторингу.

Завдання для самостійної роботи (2 год)

Тема: Система аналізу і оцінювання навчальної діяльності студентів

1. Діагностика знань та умінь студента, її функції та структурні компоненти.

Практичне завдання:

· Що, на Ваш погляд, є змістом когнітивних, соціальних і психологічних результатів навчання у вищій школі?

2. Види, форми організації та методи контролю навчальних досягнень студентів, шляхи їх удосконалення.

Практичне завдання:

· Складіть питання для колоквіуму з дидактики вищої школи.

3. Педагогічні вимоги щодо використання методів контролю знань, умінь студентів. Шляхи підвищення об’єктивності контролю.

4. Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів.

Практичне завдання:

· Порівняйте особливості модульно-рейтингової системи оцінювання у вищій школі України та традиційної системи оцінювання. Як виводиться оцінка в системі ЕСТS

& ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ ст.: підходи, практичні заходи та рамки пріоритетних дій, спрямованих на реформу та розвиток вищої освіти, схвалені Всесвітньою конференцією з вищої освіти в Парижі 9 жовтня 1998 року // Образование в ХХІ веке. – К., 2001. – С.29-30.

2. Закон України“Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. – 15 травня 2002 р. – №86. – 15 с.

3. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С.Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – С. 69-81.

4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ Міносвіти 02.06.1993 р. №161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2003. – С. 413-432.

Додаткова:

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання / Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1999. – 220 с.

2. Бабанский Ю.К., Ильина Т.А. Педагогика высшей школы. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – С. 119-133.

3. Вакуленко В.М.Основи педагогіки вищої школи України: Навч. посібник. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Даля, 2001. – С. 168-187.

4. Вопросы истории и качества педагогического образования. Сб. науч. статей. Вып. 1 / Под науч. ред. Д.М.Забродина. – М., 2006. – 308 с.

5. Денисенко В.А.Инновационный способ оценки совокупного качества учебного процесса вуза // Инновации в образовании. – 2006. – №1. – С. 56-58.

6. Дзундза А., Лосєва Н. Вища школа: до проблеми тестування // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6. – №3. – С. 114-118.

7. Зільберштейн А.І., Солдатова Т.Д. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі. – К., 1979.

8. Зварич І.М. Засади педагогічного контролю й оцінювання знань студентів США // Рідна школа. – 2004. – №2. – С. 75-76.

9. Зварич І.М. Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів // Рідна школа. – 2005. – №10-11. – С. 19-21.

10. Корсак К., Поживілова О. Оцінювання якості роботи вищої школи. Світові тенденції і національні традиції // Науковий світ. – 2002. – №13. – С. 7-21.

11. Локшина О. Світові тенденції (З історії становлення та розвитку моніторингу якості освіти)//Управління освітою. – 2003. – №5. – С.11-23.

12. Майоров А.Н.Теория и практика создания тестов. – М.: Народное образование, 2000. – 206 с.

13. Малихін А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі // Рідна школа. – 2006. – №6. – С. 9-11.

14. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 545 с.

15. Сметанський М.Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів: проблеми, шляхи розв’язання // Вища школа. – 2004. – №4. – С. 63-68.

← Предыдущая страница | Следующая страница →