Поделиться Поделиться

Тема 12. Світовий досвід організації місцевих фінансів

1. Системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

2. Матеріальні та фінансові ресурси місцевого самоврядування у зарубіжних країнах

3. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

4. Особливості місцевих бюджетів зарубіжних країн

5. Місцеве оподаткування у зарубіжних країнах

6. Бюджетне регулювання та фінансове вирівнювання в зарубіжних країнах.

7. Місцеве (муніципальне) господарство та фінанси муніципальних підприємств у зарубіжних країнах

Питання для самостійної підготовки до обговорення:

1. Системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: основні типи, роль, обов’язки та повноваження, становлення і розвиток, нормативно-правове регулювання.

2. Матеріальні та фінансові ресурси місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

3. Особливості нормативного регулювання місцевих фінансів закордоном.

4. Особливості структури і складу, планування та виконання місцевих бюджетів закордоном.

5. Доходи та видатки місцевих бюджетів зарубіжних країн.

6. Місцеві цільові та позабюджетні фонди у зарубіжних країнах.

7. Місцеве оподаткування у зарубіжних країнах.

8. Види місцевих податків, порядок їх нарахування та сплати.

9. Фіскальна роль місцевих податків і зборів.

10. Муніципальний кредит у зарубіжних країнах.

11. Бюджетне регулювання та фінансове вирівнювання в зарубіжних країнах.

12. Міжбюджетні трансферти та розподіл доходів у місцевих бюджетах зарубіжних країн.

13. Місцеве (муніципальне) господарство у зарубіжних країнах.

14. Особливості надання громадських послуг.

15. Фінанси муніципальних підприємств у зарубіжних країнах

Завдання для самостійного виконання:

1. Відібрати ключові терміни наведеної теми дисципліни та скласти за ними глосарій.

2. Скласти логіко-структурні схеми: Особливості місцевих фінансів у країнах ЄС (на прикладі однієї довільно обраної країни). Особливості місцевих фінансів у країнах Північної Америки (на прикладі однієї довільно обраної країни). Особливості місцевих фінансів у країнах СНД (на прикладі однієї довільно обраної країни).

3. На основі інформаційно-аналітичних ресурсів мережі Internet та періодичних видань місцевого, державного чи міжнародного значення підібрати приклади практичних проблемних ситуацій, що безпосередньо стосуються даної теми Місцевих фінансів та проаналізувати їх, визначити ключову проблему, її можливі причини, наслідки та шляхи покращення ситуації.

Рекомендована література для підготовки до практичних занять, згідно з карткою інформаційного забезпечення: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 21, 29, 30, 52, 53, 57-65.

Задачі та практичні завдання

Задача 1

Розрахувати суму регульованих доходів місцевого бюджету, якщо відомі такі показники:

- Обсяг видаткової частини бюджету області – ВБ.

- Дефіцит бюджету – ДБ.

- Обсяг закріплених доходів – ЗД.

Варіант ВБ (тис грн.) ДБ (тис грн.) ЗД (тис грн.)  
 
 
 
 
 
 
 

Методичні вказівки до розв’язку:

Сума регульованих доходів: РД = (ВБ - ДБ) – ЗД

Задача 2

Розрахувати суму дефіциту місцевого бюджету та суму субвенції, якщо відомі наступні показники:

- Сума регульованих доходів бюджету – РД.

- Сума закріплених доходів – ЗД.

- Сума видаткової частини бюджету – ВБ.

- Сума субвенції складає С % суми дефіциту.

Варіант Д (тис. грн.) ЗД (тис. грн.) ВБ (тис. гри.) С (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗО  
 
 
 
 
 

Методичні вказівки до розв’язку:

Дефіцит бюджету: Деф = ВБ - (РД+ЗД)

Сума субвенції: СС = С* Деф : 100

Задача 3

У ІІІ кварталі 2011 року підприємство сплатило такі платежі: ПДВ – П; Акциз – А; Податок на прибуток – Пб; Податок з доходу фізичних осіб – ПДФО; Внески до екологічного фонду – ЕФ; Внески на єдине соціальне страхування – ЄСС; Транспортний збір – ТЗ; Плата за землю – З; Внески до Інноваційного фонду – І; Державне мито - ДМ.

Розрахувати обсяги коштів, що надійдуть до державного і місцевого бюджетів та цільових фондів, зокрема.

Вар П (грн.) А (грн.) Пб (грн.) ПДФО (грн.) ЕФ (грн.) ЄСС (грн.) ТЗ (грн.) З (грн.) І (грн.) ДМ (грн.)  
 
ПО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні вказівки до розв’язку:

1. До державного бюджету надійдуть П + А + Пб

2. До місцевого бюджету надійдуть: ПДФО + З + ДМ

3. До державних цільових фондів надійдуть: ЄСС + І + %ЕФ

4. До місцевих цільових фондів надійдуть: %ЕФ + ТЗ

Задача 4

Розрахувати загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів на 2011 р., якщо відомі такі показники: Податок на прибуток підприємств – А, в т.ч. підприємств комунальної власності – В. Єдиний податок суб’єктів підприємницької діяльності – С. Транспортний збір – D, в т.ч. водний транспорт – Е. Плата за землю – F. Податок з доходів фізичних осіб – G. Місцеві податки і збори – Н. Дотація вирівнювання – І. Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – J. Збір за забруднення навколишнього природного середовища – К. Інші доходи загального фонду – L. Інші доходи спеціального фонду – М.

тис грн.

В-т А В С D Е F G H I J К L M  
6,5 8,4 5,6 3,6  
6,3 8,5 5,8 3,2  
5,8 8,6 5,3 3,5  
5,4 8,7 5,2 3,4  
5,6 8,8 5,1 3,9  
5,8 8,0 5,4 3,5  
5,4 8,2 5,8 3,0  
5,6 8,3 5,6 3,2  
5,9 8,5 5,7 3,1  
5,7 8,4 5,8 3,7  
6,3 8,7 5,0 3,8  
6,2 8,6 5,1 3,5  
6,5 8,4 5,2 3,4  
6,1 8,1 5,3 3,6  
6,7 8,2 5,4 3,9  
6,0 8,3 5,6 3.2  
6,3 8,6 5,8 3,5
5,8 8,2 5,9 3,0
5,6 8,0 5,4 3,5
5,1 8,3 5,6 3,4
5,2 8,6 5,3 3,7
5,4 8,4 5,6 3,8
6,8 8,0 5,1 3,0
6,0 8,9 5,0 3,2
5,4 8,4 5,2 3,4
5,1 8,1 5,3 3,1
5,8 8,3 5,5 3,3
6,2 8,8 5,4 3,5
5,4 9,0 5,6 3,7
5,0 7,9 6,0 4,0  

Методичні вказівки до розв’язку:

Під час розрахунку потрібно брати до уваги розподіл доходів місцевих бюджетів за фондами та рівнями бюджетів, що закріплений у чинному Бюджетному кодексі України.

Задача 6

Розрахувати коефіцієнт автономії селищного бюджету, зробити висновки про фінансову незалежність місцевого самоврядування селища, якщо відомі такі обсяги данні: Транспортний збір – ТЗ. Податок з об’єктів нерухомості відмінних від земельної ділянки – ПН. Податок з доходу фізичних осіб – ПДФО. Збір за паркування автотранспорту – ЗП. Плата за ліцензії – Л. Збір за провадження окремих видів підприємницької діяльності – ЗВД. Податок на прибуток комунальних підприємств – ПК. Туристичний збір – ТрЗ. Плата за землю – 3. Інші власні доходи – В. Інша закріплені доходи – Д.

В-т ТЗ ПН ПДФО ЗП Л ЗВД ПК ТрЗ В Д  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні вказівки до розв’язку:

Коефіцієнт автономії: Кавт = Власні / (Власні + Закріплені )

Під час розрахунку потрібно брати до уваги розподіл доходів місцевих бюджетів на власні та закріплені, що закріплений у чинному Бюджетному кодексі України.

Завдання 7

Розрахувати питому вагу кожного показника у місцевому бюджеті протягом 2008 -2010 років. Визначити суми власних, закріплених та регульованих доходів. Розрахувати процентне співвідношення власних, закріплених та регульованих доходів. Розрахувати коефіцієнт автономії бюджету, зробити висновки та пропозиції.

тис, грн.

Показники 2008 рік 2009 рік 2010 р.
сума % сума % сума %
Доходи загального фонду бюджету області
І. Податкові надходження: 153898,8   158509,6   109677,1  
1. Податок з доходів фізичних осіб 63714,3   64906,5   68687,0  
2. Податок на прибуток підприємств 52893,5   50395,6   2374,7  
3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів 21997,2   17960,1   18473,9  
4. Внутрішні податки на товари і послуги 8137,6   15997,6   8875,5  
5. Місцеві податки і збори 6728,4   7874,6   9248,3  
6. Інші податки 427,8   1375,2   2017,7  
II. Неподаткові надходження 8036,5   9903,5   8556,9  
1. Надходження сум відсотків, що сплачуються банками за користування тимчасово вільними бюджетними коштами 336,7   1111,4   1216,4  
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1960,5   2379,4   2499,8  
3. Адміністративні штрафи та інші санкції 1194,4   1380,7   1439,9  
4. Інші неподаткові надходження 4544,9     3400,8  
III. Офіційні трансферти 115296,0   111219,3   164924,0  
І. Дотації, одержані з Державного бюджету 115296,0   111219,3   164924,0  
IV. Податкові надходження, які пропонуються для збільшення обсягу місцевих бюджетів         33581,9  
Доходи загального фонду - всього: 277231,3   279632,4   316739,9  
Доходи спеціального фонду бюджету
1. Збір за забруднення навколишнього природного середовища 388,6   762,8   390,0  
2. Збір з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 14263,2        
3. Надходження спеціальних коштів бюджетних установ 90,0   1192,4   17538,0  
4. Інші доходи -   614,1   833,0  
Доходи спеціального фонду – всього: 19954,4   27000,2   30491,0  
РАЗОМ ДОХОДИ БЮДЖЕТУ: 297185,7 306632,6 347230,9

Завдання 8

Розрахувати процент виконання кожного показника у зведеному місцевому бюджеті протягом 2009-2010 років. Визначити показники, за якими є недовиконання чи перевиконання. Визначити показники, які виконано найгірше. Зробити висновки про причини невиконання запланованих показників.

Проаналізувати виконання зведеного місцевого бюджету у 2009-2010 роках за доходами, запропонувати шляхи удосконалення формування дохідної частини місцевих бюджетів.

тис.грн.

Показники 2009 рік 2010 рік
Затвердже­но з урахуванням внесених змін Вико­нано % Затвердже­но з урахуванням внесених змін Виконано %
Податкові надходження: 291775,5 159111,4   194491,7 166014,5  
І.Податок з доходів фізичних осіб 82562,7 63714,3   76919,9 64906,5  
2. Податок на прибуток підприємств 71907,9 52893,5   54268,4 50395,6  
3. Збір з власників транспортних засобів 5243,1 5212,6   10817,6 7504,9  
4. Збори за спеціальне використання природних ресурсів 27878,6 21997,2   24248,4 17960,1  
5. Внутрішні податки на товари і послуги 6582,8 8137,6   18205,4 15997,6  
6. Місцеві податки і збори 7554,5 6728,4   9116,3 7874,6  
7. Штрафи, сплачені за порушення податкового законодавства 45,9 427,8   500,8 653,5  
8. Єдиний податок СПД - -   414,9 721,7  
Неподаткові надходження: 23194,0 8126,5   24571,2 11095,9  
1. Надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами 133,3 336,7   336,4 1111,4  
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу 2796,6 1960,5   2033,5 2379,4  
3. Адміністративні штрафи та інші санкції 1995,8 1194,4   1671,7 1380,7  
4. Інші неподаткові надходження 18268,3 4364,9   20529,6 6224,4  
Цільові фонди: 12188,4 14651,8   12232,1 18302,9  
1. Збір за забруднення навколишнього природного середовища 638,4 388,6   884,2 762,8  
2. Інші фонди - -   931,9 614,1  
Офіційні трансферти: 115433,3 115296,0   120914.1 111219J  
1. Дотації з Державного бюджету 115433,3 115296,0   111749,0 111219,3  
2. Субвенції з Державного бюджету - -   9165,1 -  
РАЗОМ: 352591,2 297185,7   352209,1 306632,6  

Завдання 9

Проаналізувати міський бюджет міста Миколаїв за 2009 рік, зробити ґрунтовні висновки та пропозиції. При цьому, розрахувати питому вагу кожного показника у міському бюджеті м. Миколаїв за 2009 рік. Визначте суму та питому вагу власних, закріплених та регульованих доходів. Розрахувати коефіцієнт автономії міського бюджету Миколаєва. Розрахувати показники виконання міського бюджету. Визначити показники, за якими є недовиконання чи перевиконання. Зробити припущення та висновки про можливі причини відхилення від запланованих показників.

← Предыдущая страница | Следующая страница →