Поделиться Поделиться

Тема 12. Система організації виховної роботи у вищому навчальному закладі. Виховна робота куратора студентської академічної групи

Основні поняття:Виховання, алгоритм виховання; система виховної роботи ВНЗ, форми організації, методи виховання, психологічні вимоги до організації процесу виховання; куратор академічної групи.

Зміст:Системний підхід до організації виховання у вищому навчальному закладі. Виховання, процес виховання, його особливості у вищій школі. Структура процесу виховання. Мета, завдання, принципи виховання; зміст виховання; форми організації, методи, прийоми, засоби виховання; виховна взаємодія інтегрованих суб’єктів; результати виховання. Класифікація форм організації і методів виховання. Психологічні вимоги до організації процесу виховання. Алгоритм виховного процесу.

Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи. Функції куратора: аналітична, організаторська, комунікативна. Вимоги до особистості куратора. Принципи планування його роботи.

Тема 13. Психологічні особливості, типологія студентів. Колектив академічної групи в системі виховання студентської молоді. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

Основні поняття:Студентський вік, сенситивний період, соціогенні можливості, адаптація, типологія, академічна група, колектив, методика вивчення особистості, колективу, регулятори діяльності і поведінки, самоврядування, органи самоврядування.

Зміст:Психологічні особливості студентського віку. Типологія студентів. Самооцінка. Методика оцінювання індивідуально-психологічних особливостей студентів. Основні регулятори діяльності і поведінки в студентському колективі. Динаміка становлення і розвитку колективу академічної групи, курсу, факультету. Студентське самоврядування: головна мета, завдання, основні напрями діяльності. Принципи студентського самоврядування. Структура студентського самоврядування факультету/ інституту.

Завдання для самостійної роботи (4 год)

Тема: Психолого-педагогічні засади виховання студентської молоді. Системний підхід до виховання студентів у сучасній вищій школі. Провідні принципи виховання.

1. Особливості виховного процесу у вищій школі.

2. Основні форми, методи і засоби виховання у вищій школі

Практичне завдання:

· Визначте найбільш ефективні форми організації та методи виховання студентської молоді у сучасних умовах. Обґрунтуйте свою позицію.

3. Зміст та основні форми роботи куратора академічної групи.

Практичне завдання:

· Розробіть план роботи куратора академічної групи І курсу на ІІ семестр.

4. Методика вивчення особистості студента та підготовки його психолого-педагогічної характеристики.

5. Роль студентської групи як засобу виховання. Структура академічної групи, динаміка її розвитку. Методика вивчення академічної групи та підготовки психолого-педагогічної характеристики на неї.

Практичне завдання:

· Складіть психолого-педагогічну характеристику:

а) одного зі студентів своєї групи;

б) своєї академічної групи в цілому.

6. Основні функції і завдання студентського самоврядування

Практичне завдання:

· Розробіть план кампанії по організації виборів у студентський парламент факультету.

· Розробіть план роботи одного із секторів студентського самоврядування на навчальний рік

& ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Виховна робота наставника академічної групи студентів вищого навчального закладу освіти / Укл. М.І.Соловей, В.С.Демчук. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. – 68 с.

2. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.

3. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.

Додаткова:

1. Боденко Б.Н. Оценка воспитательной работы на уровне ее представленности в вузе. – М., 2006.

2. Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2001. – 598 с.

3. Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи // Освіта й управління. – 1999. – №3. – С. 99-102.

4. Іздебська В. Студентське самоврядування як чинник формування самосвідомості молоді // Рідна школа. – 2000. – №11. – С. 26-28.

5. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1996. – №13. – С. 2-15.

6. Красовицький М. Про модель принципів виховання // Шлях освіти. – 2002. - №3. – С. 7-11.

7. Кураторові академічної групи: Методичні рекомендації щодо проведення виховної роботи зі студентами. – К.: ДАЖКГ, 2002. – 36 с.

8. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. – 184 с.

9. Лузан П., Зайцева І. Академічна група в контексті проблем виховання студентської молоді // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5. – №1. – С. 151-156.

10. Методичні рекомендації “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1999. - №3-4. – С. 58-62.

11. Методичні рекомендації до планування виховної роботи з студентами у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1998. - №17-18. – С. 50-53.

12. Національна доктрина розвитку освіти (розділ “Управління освітою”) // Освіта України. – 2002. – 23 квітня.

13. Органи студентського самоврядування: активізація громадянської, соціальної, патріотичної свідомості студентської молоді: методичні рекомендації / Укл. О.П.Корольчук, М.І.Поночовний. – К., 2001. – 18 с.

14. Педагогика и психология высшей школы. Серия “Учебники, учебные пособия”. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с.

15. Про організацію управління виховним процесом у вищих навчальних закладах освіти: Методичні рекомендації / Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1999. – №3-4. – С. 58-62.

16. Рябченко В. Наставник студентської групи // Освіта. – 2001. – 14-21 листопада. – С. 8.

17. Сидорова А. Студенческое самоуправление: теория и практика // Alma mater. – 2000. – №2. – С. 34-35.

18. Система воспитательной работы в учреждениях среднего и высшего профессио­нального образования: методические рекомендации. – Тула, 2000. – 108 с.

19. Соколова І. Інститут кураторів у вузі // Освіта і управління. – 1998. - №4. – С. 74-82.

20. Щербань П. Вища школа та її роль у відродженні національної еліти // Рідна школа. – 2002. – №5. – С. 24-27.

21. Юрченко В.І., Кудіна В.В. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – С. 123-132.

Похожие статьи