Поделиться Поделиться

Тема 12. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Сутність,мета і завдання технології організації групової навчальної діяльності.

Основні положення технології організації групової навчальної діяльності.

Вимоги до особистості вчителя. Технологія організації групової навчальної діяльності і процес активізації розумової діяльності учнів. Шляхи використання технології організації групової навчальної діяльності.

Тема 13. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Сутність,мета та завдання технології навчання обдарованих дітей. Основні положення технології.

Сутність,види та принципи роботи з обдарованими дітьми. Форми і методи роботи з обдарованими учнями. Шляхи використання технології навчання обдарованих учнів у практиці роботи сучасної школи.

Тема 14. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА І ТЕХНОЛОГІЇ

Сутність,мета і завдання технології особистісно-орієнтованої освіти.

Принципи організації діяльності та основні положення технології особистісно-орієнтованого навчання .

Методи,прийоми і форми навчання в процесі організації особистісно-орієнтованого навчання.

Шляхи використання особистісно-орієнтованої технології в практиці роботи сучасної школи.

Тема 15. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ

Сутність,мета і завдання технології диференційованого навчання.

Види та рівні диференціації. Методи,прийоми та форми організації навчання в умовах диференційованого навчання. Диференціація навчання в середніх та старших класах.

Шляхи використання диференційованого навчання в практиці роботи сучасної школи.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

«ДИДАКТИКА»

  Теми Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійну роботу
Підготовка до практичних занять Самостійне опрацювання програмних питань
Змістовний модуль І. Загальні основи дидактики. Зміст освіти.
Процес навчання, його структура. Методологічні та теоретичні основи    
Закономірності та принципи побудови процесу навчання    
Зміст освіти в середній загальноосвітній школі
Психолого-педагогічна характеристика процесу засвоєння знань, навичок та умінь  
Змістовний модуль ІІ. Основні компоненти процесу навчання
Методи і прийоми навчання. Дидактичні умови вибору методів навчання
Організація самостійної роботи учнів      
Засоби навчання. Підручник як основний засіб навчання в школі  
Форми і методи контролю та оцінки навчальних досягнень учнів      
Форми навчання. Урок як основна форма навчання в школі
Змістовний модуль ІІІ. Теоретичні концепції побудови процесу навчання
Теоретичні засади розвиваючого навчання  
Проблемне навчання  
Технологія організації групової навчальної діяльності школярів      
Технологія навчання обдарованих учнів      
Особистісно-орієнтована освіта      
Диференційоване навчання    
Усього годин

Оцінювання навчальної діяльності студента

Розподіл балів за рейтинговою системою

Модулі І ІІ ІІІ Разом (балів)
Бали
Семінари
Самостійна робота
Підсумковий контроль Екзамен

Система оцінювання якості знань студентів:

А (Відмінно) 90 -100
В С (Добре) 75 - 89
D E (Задовільно) 60 - 74
F X (Не задовільно) з перескладанням 35 - 59
F (Не задовільно) з обов’язковим повторним курсом 0 - 34
A (Відмінно) 90 – 100 Видатна робота з мінімальними помилками
B (Добре) 83 – 89 Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
C (Добре) 75 – 82 В цілому хороша робота, але з помітними помилками
D (Задовільно) 68 – 74 Пристойно, але із мінімальними помилками
E (Достатньо) 60 – 67 Задовольняє мінімальні вимоги
FX (Не прийнято) 35 – 59 Необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)
FF (Не прийнято) 0 – 34 Необхідна значна подальша робота (переробити)

КРИТЕРЇЇ

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

← Предыдущая страница | Следующая страница →