Поделиться Поделиться

Тема 15. Компоненти процесу виховання

Системний підхід до організації виховного процесу. Виховний процес як педагогічна взаємодія. Об’єкти виховного впливу (свідомість, навички, звички, емоції, почуття). Модель виховного процесу та її компоненти (цільовий, емоційно-мотиваційний, змістовий, процесуальний, контрольно-регулювальний, результативний). Алгоритм виховної діяльності. Результати виховного процесу.

Практичне заняття:Моделювання виховного процесу (за заданими параметрами: мета, завдання, зміст, вік учнів).

Знати:Сутність системного підходу до процесу виховання, зміст поняття „виховна система”, об’єкти виховного впливу, компоненти процесу виховання, алгоритм виховної діяльності.

Вміти:Організовувати виховну педагогічну взаємодію, визначати об’єкти виховного впливу, конструювати модель виховного процесу у сукупності її компонентів, застосовувати алгоритм виховної діяльності, з метою здійснення комплексного підходу до виховання молодших школярів планувати і організовувати різні види їх діяльності: навчальну, трудову, ігрову, природо-охорону, дозвілля, тощо, - використовувати різні види і форми виховного впливу, враховуючи вікові особливості учнів, їх нахили, здібності.

Завдання для самостійної роботи

  1. Визначити компоненти моделі виховного процесу (за заданими параметрами).
  2. Розробити алгоритм виховної діяльності з різними категоріями дітей.
  3. Розробити методичні рекомендації „Умови успішності процесу виховання”.
  4. Дібрати ефективні методики визначення результатів виховного процесу.
  5. Розв’язати педагогічні задачі з теми.

Система виховної роботи.

1. „Виховна система є цілісний соціальний організм, що виникає в процесі основних компонентів виховання (цілі, суб'єкти, їхня діяльність, спілкування, відносини, матеріальна база) і має такі інтегративні характеристики, як спосіб життя колективу, його психологічний клімат."

(Л.І Новикова)

2. „Виховна система - це сукупність закономірно побудованих, динамічно пов'язаних компонентів, взаємодія яких пороздає нову системну якість -ефективний вплив на формування особистості вихованців."

(М.Ю.Красовицький)

Ознаки виховної системи:

- наявність певних компонентів, кожен з яких у системі виховання виступає в ролі підсистеми, а розглядуваний окремо — є, в свою чергу, сам системою;

- взаємозв'язок між елементами системи;

- системна якість породжена виховною системою — результат взаємозв'язку та взаємодії її компонентів;

- із втратою хоча б одного елемента система починає утворювати нову, якісно іншу характеристику.

Риси виховної системи:

- система соціальна

- система педагогічна

- система ціннісно-орієнтаційна

- система цілісна

- система відкрита

- система цілеспрямована

- система складна і вірогідна

- система спрямована і така, що само розвивається

Тема 15. Компоненти процесу виховання - Инвестирование - 1

Тема 15. Компоненти процесу виховання - Инвестирование - 2

← Предыдущая страница | Следующая страница →