Поделиться Поделиться

Тема 16. Управління вищим навчальним закладом

Основні поняття:вищий навчальний заклад, акредитація, ліцензування, навчально-виховний процес, структура, управління, основні види діяльності.

Зміст:Структурно-функціональна модель вищого навчального закладу. Шляхи забезпечення діяльності вузів з боку держави. Принципи управління вищими навчальними закладами. Система управління вузами. Основні керівні органи, їх склад і повноваження.

Завдання для самостійної роботи (6 год)

Підготуватись до контрольної та виконати модульну контрольну роботу.

& ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть // Вища освіта України. — 2001. — № 1.

2. Березняк Є.С., Черпінський М.В. Керівництво роботою школи. — К.: Рад. шк., 1970.

3. Болюбаш ЯЛ. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. — К.: Компас, 1997.

4. Закон України "Про вищу освіту" // Голос України. — 2002. — 5 березня.

5. Кобзев М.С. Педагогическое руководство в системе учебно-вос-питальной работы вуза. — Саратов, 1975.

6. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. — К.: Школяр, 1997.

7. Котов В.Е. Психолого-педагогические основы управления процессом обучения в вузе. — К.; О.: Вищашк., 1976.

8. Навчальний процес у вищій педагогічній школі. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.

9. Островерхова H.M., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: Соціально-педагогічний аспект. — К.: Школяр, 1995.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ(студент обирає одну із запропонованих тем, теми в навчальній групі не повинні повторюватись)

1. Визначте рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи. Охарактеризуйте кожен з визначених рівнів.

2. Охарактеризуйте класифікацію методів науково-педагогічного дослідження. Визначте функції кожної групи методів педагогічних досліджень.

3. Опишіть структуру наукового дослідження. Проаналізуйте один з авторефератів кандидатської дисертації з Вашої спеціальності щодо дотримання його автором структури наукового дослідження.

4. Визначте, яка з систем організації навчального процесу є, на Ваш погляд, найбільш прийнятною для вітчизняної вищої освіти. Обґрунтуйте шляхи її подальшого розвитку.

5. Проаналізуйте основні тенденції загального розвитку вищої освіти. Сформулюйте власне бачення подальшого реформування вітчизняної вищої школи.

6. Проаналізуйте відмінність вітчизняної і західної вищих шкіл. Назвіть їх переваги і недоліки. Що, на Ваш погляд варто запозичити у західній системі вищої освіти для реформування вищої школи в Україні.

7. Проаналізуйте спільні й відмінні риси кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вітчизняній і зарубіжній вищій школі. Обґрунтуйте власний погляд на шляхи подальшого її розвитку в Київському національному університеті.

8. У доборі змісту вищої освіти існують різні підходи: прагматизм, політехнізм, енциклопедизм. Розкрийте переваги і недоліки кожного з них. Покажіть, яким має бути оптимальний підхід.

9. Розкрийте взаємозв’язок між компонентами державного, галузевого стандартів, та стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів. Назвіть основні джерела змісту освіти у вищій школі.

10. Визначте зміст і характер етапів навчального процесу в умовах інформаційно-повідомляючого, пояснювально-ілюстративного та проблемно-дослідницького типів навчання у вищій школі. Який з них, на Ваш погляд, найбільш відповідає завданням сучасної вищої школи. Обґрунтуйте.

11. Запропонуйте систему показників, на основі яких, на Вашу думку, можна об’єктивно оцінити якість підготовки фахівців у ВНЗ. Обґрунтуйте.

12. Запропонуйте власний проект методики проведення ідеальної лекції у вищій школі (на прикладі конкретного предмета з Вашої спеціальності).

13. Запропонуйте власний проект методики проведення ідеального семінарського заняття у вищій школі (на прикладі конкретного предмета з Вашої спеціальності).

14. Запропонуйте власний проект методики проведення ідеального практичного заняття (на прикладі конкретного предмета з Вашої спеціальності).

15. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення самостійної роботи студентів у вищій школі (на прикладі Вашої спеціальності).

16. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення організації науково-дослідної роботи студентів (на прикладі Вашого факультету, інституту).

17. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення системи практичної підготовки студентів у вищій школі (на прикладі Вашої спеціальності).

18. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів у вищій школі (на прикладі Вашої спеціальності).

19. Охарактеризуйте дистанційну освіту як нову освітню технологію. Проаналізуйте перспективи її розвитку в Україні та КНУ.

20. Опишіть психолого-педагогічні проблеми проведення заліків і екзаменів у вищій школі. Запропонуйте шляхи вдосконалення цих методів контролю навчальних досягнень студентів (на прикладі Вашої спеціальності).

21. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення методів, прийомів, засобів навчання у вищій школі (на прикладі предметів Вашої спеціальності).

22. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення форм організації навчання у вищій школі (на прикладі Вашого інституту, факультету). Запропонуйте інноваційні форми організації вищої економічної освіти.

23. Розкрийте зміст основних функцій діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі. Обґрунтуйте шляхи підвищення об’єктивності усіх видів контролю навчальних досягнень студентів.

24. Охарактеризуйте напрями формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму куратора академічної групи у вищому навчальному закладі.

25. Запропонуйте власний проект створення сприятливого психологічного клімату в студентській академічній групі.

26. Охарактеризуйте власне розуміння технології формування колективу в студентській академічній групі (на прикладі конкретного курсу – за Вашим вибором).

27. Опишіть шляхи розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (на прикладі КНУ).

28. Запропонуйте власний проект системи (мета, завдання, зміст, форми організації, методи, прийоми, засоби, результати) виховної роботи куратора вищого навчального закладу.

29. Охарактеризуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу в сучасній вищій школі (на прикладі Вашого факультету, інституту).

30. Опишіть напрями формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.

(студент може запропонувати тему самостійно, узгодивши її з викладачем)

Вимоги до МКР : обсяг – до 5 сторінок друкованого тексту (до 10 тис. знаків), термін виконання – протягом семестру.

Виконана модульна контрольна робота має містити такі складові:

· теоретичну частину (обґрунтування актуальності, визначення суті та особливостей обраної проблеми);

· прикладну, що полягає в характеристиці конкретних шляхів реалізації запропонованих ідей у практику навчально-виховного процесу вищої школи;

· список використаної літератури, обов’язкове посилання на використані джерела в тексті роботи.

Критерії оцінювання:

18-20 балів виставляється за умови відповідності змісту виконаної роботи запропонованій темі, дотримання оптимального обсягу; повноти, логічності, послідовності викладу; наявності самостійності в судженнях; відповідності вимогам культури письмового мовлення; достатнього списку використаної літератури, наявності посилань на неї в тексті МКР.

15-17 балів виставляється за умови, що відповідь, представлена в роботі, повна, логічна, послідовна за змістом і його викладом; має достатній обсяг; у роботі наявні незначні недоліки у вирішенні теоретичних і практичних завдань; рівень креативності й самостійності в судженнях не є достатнім; достатній список використаної літератури, наявність посилань на неї в тексті МКР.

12-14 балів виставляється за умови, що відповідь, викладена в роботі, неповна, є неточності і прогалини у висвітленні проблеми, недостатній її прикладний рівень та рівень самостійності суджень; є мовні помилки. Список використаної літератури недостатній, посилання на неї непослідовні.

0-11 балів виставляється за умови відсутності вичерпної відповіді з обраної теми, наявності прогалин та грубих фактологічних помилок, що свідчать про поверховість знань студента. Відсутній творчий підхід до вирішення проблеми та самостійні висновки. Значна кількість мовних помилок. Список використаної літератури недостатній або відсутній, посилань на неї мало або вони відсутні.

Контрольні питання до заліку.

1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи як галузі педагогічної науки, її основні категорії.

2. Методи наукових досліджень у педагогіці вищої школи. Наведіть варіанти їх застосування у практиці.

3. Закономірності й принципи вищої освіти.

4. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти в Україні. Принципи державної політики в галузі вищої освіти.

5. Закон України “Про вищу освіту” про структуру вищої освіти в Україні.

6. Сутність ступеневої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти, їх характеристика.

7. Типи вищих навчальних закладів, мета і головні завдання їх діяльності.

8. Шляхи реформування вищої освіти в Україні, вдосконалення навчального і виховного процесів у вищих закладах освіти.

9. Модернізація вищої освіти України в рамках входження у Болонський процес.

10. Структурні та змістові особливості організації вищої освіти у різних країнах світу.

11. Дидактика вищої школи, її основні категорії.

12. Поняття про процес навчання. Типи навчального процесу у вищій школі. Структурні компоненти навчального процесу.

13. Функції процесу навчання, їх взаємозв’язок.

14. Рушійні сили та закономірності процесу навчання. Мотивація навчальної діяльності студентів.

15. Принципи навчання у вищій школі.

16. Поняття змісту вищої освіти. Державні стандарти вищої освіти, характеристика їх структурних компонентів.

17. Нормативні документи, які забезпечують організацію навчального процесу у вищій школі. Навчальний план, навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни.

18. Форми навчання у вищих навчальних закладах та їх особливості.

19. Методи навчання, їх класифікація. Прийоми навчання.

20. Засоби навчання. Традиційні засоби навчання. Місце і роль нових інформаційних технологій серед засобів навчання.

21. Форми організації навчання у вищій школі.

22. Лекція у вищій школі, вимоги до неї.

23. Семінарські та практичні заняття, вимоги до них.

24. Дистанційна освіта як нова освітня технологія. Дистанційна освіта за кордоном та перспективи її розвитку в України.

25. Самостійна навчальна робота студентів, її мета, завдання та типологія.

26. Науково-дослідна робота студентів, її види та форми. Шляхи вдосконалення науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ.

27. Загальні вимоги до підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт.

28. Діагностика навчальних досягнень студентів. Сутність та функції контролю знань, умінь студентів. Педагогічні вимоги до контролю у процесі навчання.

29. Критерії оцінки знань студентів.

30. Модульно-рейтингова система контролю успішності студентів, її переваги і недоліки.

31. Психолого-педагогічні проблеми проведення заліків і екзаменів.

32. Система виховної роботи у вищій школі. Психолого-педагогічні засади сучасної концепції виховання студентів.

33. Цілі, завдання, принципи виховання у вищій школі.

34. Зміст виховання студентської молоді, характеристика основних напрямів.

35. Класифікація методів виховання у вищій школі.

36. Роль студентської академічної групи у вихованні студентів.

37. Основні напрями діяльності куратора студентської академічної групи.

38. Місце студентського самоврядування у навчально-виховному процесі сучасного вищого навчального закладу.

39. Методика вивчення особистості студента і написання психолого-педагогічної характеристики на нього.

40. Методика вивчення колективу академічної групи та складання психолого-педагогічної характеристики на неї.

41 Функції викладача вищого навчального закладу.

42. Структура діяльності викладача вищого навчального закладу.

43. Поняття педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу.

44. Складові педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу.

45. Шляхи формування педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу.

Похожие статьи