Поделиться Поделиться

ТЕМА 2. АКАДЕМІЧНІ НАВИЧКИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Шановний студенте!

Якщо Ви відкрили цей блок завдань, то це, напевно означає, що Ви вже успішно впоралися з попереднім – теоретичним блоком. Пропонуємо методичні вказівки до виконання практичних завдань. Бажаємо успіхів і натхнення при їх виконанні!

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.ТЕМА 2. АКАДЕМІЧНІ НАВИЧКИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА - Инвестирование - 28 Головна мета практичних занять – засвоєння та закріплення найважливіших теоретичних понять курсу.

2. Студент повинен продемонструвати наявність відповідних теоретичних знать та вміння використовувати їх на практиці.

3. Підготовка до практичного заняття передбачає уважне ознайомлення з конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

4. Практичне заняття проводиться на підставі як теоретичного матеріалу, що відбито у лекційному курсі, так і містить матеріал, що належить до самостійної навчальної роботи студента.

5. Для самостійної роботи студентів пропоновано електронну бібліотеку.

5.Вивчаючи відповідну теоретичну тему курсу, слід постійно приділяти увагу практичній спрямованості теоретичного матеріалу.

6.Відповідаючи на питання, поставлені викладачем, бажано самостійно наводити практичні приклади, що відбивають та підтверджують зміст та функцію теоретичних понять, які розглядаються.

7.Роботи мають готуватися в електронному вигляді* і вчасно надсилатися на ел. адресу вашому викладачу для їх перевірки.

*ви можете надсилати файли текстових редакторів або відскановані чи сфотографовані матеріали, що написані від руки.

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТА

1.1. Навчальна праця студента.

1.2. Поняття культури розумової праці.

1.3. Техніка і організація розумової праці. Організація часу у навчальній та самоосвітній діяльності студента. Основні форми та методи тайм-менеджменту.

1.4. Режим праці та відпочинку у навчальній діяльності сучасного студента

При вивченні цієї теми Ви:

Ø маєте дати визначення поняттям „навчальна праця”, „культура розумової праці”, „тайм-менеджмент”;

Ø розробити рекомендації щодо режиму дня студента-першокурсника.

Основна література (електронна бібліотека за курсом)

1. Байкова Л. А.Учись учиться: Учебно-методическое пособие / Л. А. Байкова, А. И. Самошин; Рязань, Ряз. гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина. – 2004. – 88 с. С. 6-26.

2. Бакнолл К.Как учиться в университете: Руководство по курсу академического образования ; пер. с англ. / К. Бакнолл. – Челябинск : «Урал LTD», 1999. – 232 с.

3. Косырев В.Н.Культура учебного труда студента: Учеб. пособие/ В.Н. Косырев .– Тамбов: ТГУ, 1997.

4. Кучерявий А. О.Основи самостійної навчальної діяльності : навч. посіб. / А. О. Кучерявий, М. В. Балко. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 204 с.

5. Рудик Г. А.Культура умственного труда или 101 техника учения / Г. А. Рудик. – Костанай, 2010. – 97 с.

6. Самостоятельнаяработа студента (советы первокурснику) / НГТУ им. Р. Е. Алексеева ; Сост. С. А. Лабутин. – Н.Новгород, 2008. – 26 с.

Додаткова література

1. Архангельский Г. А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать / Г. А. Архангельский. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 272 с.

2. Васильченко Ю. Л. Самоучитель по тайм-менеджменту / Ю. Л. Васильченко, З. В. Таранченко, М. Н. Черныш. – СПб. : Питер, 2007. – 256 с

3. Зубра А.С. Культура умственного труда студента: пособие для студентов высших учебных заведений / А.С. Зубра. – Минск: Дикта, 2006. – 228 с.

4. Икасин М.А. Учебная деятельность студента / М. А. Икасин. – М., 1981.

5. Крайник В. Л. Культура учебной деятельности студентов : учебное пособие / В. Л. Крайник. – Барнаул : БГПУ, 2005. – 336 с.

6. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В. В. Федотов. – М., 1987.

7. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда / В. В. Федотов. – Мн., 1983.

8. Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П.Фролов. – М., 1967.

ТЕМА 2. АКАДЕМІЧНІ НАВИЧКИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА - Инвестирование - 29 Завдання

1. Складіть конспект за планом практичного заняття.

2. Запропонуйте власні рекомендації щодо раціонального режиму дня студента-першокурсника. Обсяг – 2-3 стор. (див. примітку)

3. Починаємо процес самопізнання. За допомогою тесту запропонованому у додатку до практичного завдання (див. Додаток А) допоможіть собі відповісти на запитання: чи живете Ви у злагоді з собою?

Примітка. Письмові роботи оформлюються відповідно до чинних вимог. Формат А 4. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Інтервал – одинарний. Відступи – ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, верхнє та нижнє поля – 2 см.

ТЕМА 2. АКАДЕМІЧНІ НАВИЧКИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

2.1. Навички активного слухання у навчальному процесі у виші.

2.2.ТЕМА 2. АКАДЕМІЧНІ НАВИЧКИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА - Инвестирование - 30 Техніка читання як важливий компонент культури навчальної діяльності сучасного студента.

2.3. Основні методи та прийоми роботи з науковою літературою. Виписки. Тези, Конспект. Анотація. Рецензія.

2.4. Основні методи і прийоми конспектування лекцій, навчальної літератури.

При вивченні цієї теми Ви:

Ø познайомитися з науковими основами слухання і конспектування лекцій, конспектування першоджерел, підготовки до практичних занять;

Ø визначити власні критерії ефективного читання;

Ø узагальнити технології створення і оформлення конспекту.

Основна література (електронна бібліотека)

1. Андреев О. А.Учитесь быстро читать / О.А.Андреев, Л..Н.Хромов. – Краснодар, 2002

2. Гецов Г. Г.Как эффективно работать с информацией из книг, газет, журналов и других источников: приемы традиц. и новые: практ. пособие / Г. Г. Гецов. – 8-е изд. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 2006. – 118 с.

3. Королева Г. В.Технология эффективного чтения / Г. В. Королева. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 307 с.

4. Минько Э. В.Методы и техника ускоренного конспектирования и чтения : Учебно-методическое пособие / Э. В. Минько. – СПб. : СПбГУАП, 2001. – 98 с.

5. Попов Г. Х.Техника личной работы / Г. Х. Попов. – Изд. 2-е. – М. : Моск. рабочий, 1968. – 176 с.

6. Практическоеруководство по ведению учебных записей : методическое пособие / Сост.: к.п.н. И. А. Фадеев, Г. М. Мирясов. – Новгород, 2006. – 51 с.

7. Яскевич А. В.Самостоятельная работа студента с учебными и научными текстами: учеб.-метод. пособие для студентов фак. филос. и соц. наук. В 2 ч. Ч. I. Общие принципы организации и приемы работы с учебно-программной литературой / А. В. Яскевич, А. И. Екадумов. – Минск: БГУ, 2008. – 114 с.

Додаткова література

1. Бородина В. А. Учимся читать: Уроки динамического чтения / В. А. Бородина, С. М. Бородин. – Л. : Лениздат, 1985. – 191 с.

2. Вормсбехер В. Ф. 100 страниц в час: Теория и практика динамического чтения и рационализация работы с книгой / В. Ф. Вормсбехер, В. А. Кабин. – Кемерово : Кн. изд-во, 1980. – 143 с.

3. Кларк Ли. Техника быстрого чтения / Ли Кларк. – М. : Парадокс,1999. – 352 с.

4. Кузнецов О. А. Техника быстрого чтения / О.А.Кузнецов, Л. Н. Хромов. – М. : Книга, 1983. – 186 с.

5. Ладанов И. Д. Техника быстрого чтения : практическое пособие с упражнениями / И. Д. Ладанов, В. А. Розанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Бизнес-школа, 2002. – 135 с.

6. Лезер Ф. Рациональное чтение: Более быстрое и основательное ; пер. с нем. / Ф. Лезер. – М. : Педагогика, 1980. – 155 с.

7. Михайлов С. Е. Лучше, чем скорочтение: Как научиться читать быстрее / С. Е. Михайлов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 255 с.

8. Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів / Н. П. Пасмор. – К. : Кондор, 2006. – 116 с.

9. Самоучитель: Как научиться быстро читать / Авт-сост. А. Шилин. – Мн. : Харвест ; АСТ, 2001. – 272 с.

10. Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста. – М., 2000.

Завдання

1. Складіть конспект за планом практичного заняття.

2. Складіть есе за темою „Навіщо відвідувати лекції?” Назвіть не менше чотирьох причин.

3. Продовжуємо процес самопізнання. За допомогою тестів запропонованих у додатках до практичного завдання (див. Додаток Б, Додаток В) допоможіть собі відповісти на запитання: чи вмієте Ви конспектувати? чи достатньо у Вас розвинуті навички читання?

← Предыдущая страница | Следующая страница →