Поделиться Поделиться

Тема 2. Методи дослідження розвитку рухових здібностей людини

Тема 2. Мета і види контролю у фізичному вихованні

Мета контролю. Види контролю. Особливості попереднього педагогічного контролю. Оперативний контроль. Поточний контроль. Сенсорні методи. Критерії позитивних змін, що настають після занять фізичними вправами.

Тема 3. Рухова активність і здоров’я дітей і підлітків.Поняття рухова активність. Методи визначення рухової активності. Методика анкетування. Методика хронометражу. Розрахунок добових енерговитрат. Норми рухової активності дітей і підлітків.

Змістовий модуль 2.

Система визначення й оцінки фізичного стану дітей у процесі фізичного виховання

Тема 1. Морфо-функціональні та біологічні методи дослідження у спорті

Антропометрія . Вимірювання довжинних антропометричних показників. Антропометричні точки людського тіла. Розрахунок довжинних антропометричних показників: довжина тулуба, довжина сегментів верхніх і нижніх кінцівок. Вимірювання обхватів тіла: грудей, живота, шиї, стегон, гомілки, плеча, передпліччя. Вимірювання і конституційні особливості будови ніг людини. Визначення соматотипу дітей і підлітків, спортсменів.

Методи дослідження функціональних можливостей людини. Показники фізичного розвитку: соматометричні величини (довжина, вага тіла, ОГК); фізіометричні (ЖЕЛ, динамометрія, станова сила); соматоскопічі (розвиток кістково-м’язової системи, кровонаповнення, жировідкладення, статевий розвиток, будова тіла, постава). Оцінка фізичного розвитку методом індексів: визначення індексу Ерісмана і оцінка грудної клітини. Методи оцінки біологічного віку. Критерії біологічного віку.

Контроль за тілобудовою спортсмена. Принципи і методи виміру показників, які характеризують тілобудову спортсмена. Вимірювання антропометричних показників та визначення соматотипу спортсмена. Інформативність показників у видах спорту.

Педагогічне тестування функціональної підготовленості за показниками серцево-судинної і дихальної системи. Система дихання. Функціональні тести системи дихання: ОКГ (в спокійному стані – пауза; при вдиху і при видиху); обсяг і ємність легенів (ЖЕЛ, дихальний об’єм, тест Розенталя); тести на затримання дихання: тест Штанге (затримка дихання на вдиху), тест Генчі (затримка дихання на видиху). Серцево-судинна система. Функціональні тести системи кровообігу: ЧСС, вимір АТ, коефіцієнт витривалості, індивідуальна оцінка рівня фізичного стану.

Тема 2. Методи дослідження розвитку рухових здібностей людини.

Методи комплексного дослідження рухової підготовленості людини. Дослідження фізичної підготовленості дітей і підлітків за системою ЄВРОФІТ. Методика тестових вимірювань. Дослідження фізичної підготовленості людей різного віку за державними тестами України. Визначення розвитку здібності витривалості, силових здібностей, швидкісних здібностей, координаційних здібностей, здібності до гнучкості в суглобах та прикладних навичок. Методика виконання окремих тестів. Оцінка результатів тестового комплексу. Комплексне тестування в системі підготовки спортсменів.

Контроль за фізичною підготовленістю спортсмена. Контроль за швидкісними здібностями. Методи виміру швидкості. Контроль за силовими здібностями. Методи виміру сили. Контроль за рівнем розвитку витривалості. Методи виміру витривалості. Контроль за гнучкістю Методи виміру гнучкості. Контроль за спритністю.

Педагогічний контроль за змагальним та тренувальним навантаженням. Характеристика тренувальних вправ: спеціалізованість, складність, направленість, величина. Контроль за спеціалізованістю вправ. Контроль за складністю вправ. Контроль за направленістю вправ. Компоненти вправ: тривалість, інтенсивність, кількість повторень, тривалість інтервалів відпочинку, характер відпочинку. Направленість вправ. Класифікація навантаження. Контроль за величиною навантаження. Змагальне навантаження і методи його контролю.

Тема 3. Психодіагностика та оцінка стану здоров’я спортсмена .

Психологічні методи дослідження у спорті. Діагностика розвитку пам’яті спортсменів. Діагностика розвитку уваги спортсменів. Діагностика розвитку мислення спортсменів. Проведення та інтерпретація тесту „Тлумачення прислів’я”. Діагностика типологічних властивостей нервової системи спортсменів. Технологія використання методу спостереження. Визначення рівня екстраверсії, емоційної стійкості і типу темпераменту за методикою Г. Айзенка. Визначення типу нервової системи за допомогою методики Е.П. Ільїна.

Тестування розвитку психомоторики спортсменів. Загальне уявлення про психомоторні здібності людини та їх класифікація. Термінологічні визначення „психомоторика”, „моторні здібності”, „психомоторні здібності”. Загальні і спеціальні психомоторні здібності.

Контроль розвитку психомоторних здібностей спортсменів: а) оцінка точності сприйняття часу; б) оцінка точності сприйняття простору; в) оцінка точності просторово-часової чутливості.

Оцінка розвитку рухової пам’яті. Оцінка розвитку здібності до переключення уваги. Оцінка розвитку здібності до ритмічної діяльності.

Психодіагностика особистості спортсмена. Загальне уявлення про інтелектуальні здібності спортсмена. Визначення поняття „інтелект”. Розподіл інтелектуальних здібностей в популяції. Діагностика інтелектуальних здібностей спортсменів. Оцінка інтелектуальних здібностей людей різного віку.

Діагностика вольової сфери особистості: а) діагностика схильності до ризику; б) діагностика наполегливості; в) діагностика імпульсивності.

Вивчення мотивації в підготовці спортсменів: а) діагностика домінуючого типу мотивації у спортсменів; б) діагностика сили мотиваційної установки до досягнення успіху; в) діагностика тривожності.

Тестування стану здоров’я людини при заняттях. Оцінка стану фізичного здоров’я людини: а) анкета оцінка стану здоров’я; б) анкета оцінка готовності до рухової активності; в) експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я. Оцінка стану психічного здоров’я людини: а) методика діагностики стресостійкості людини; б) методика діагностики депресивних станів; в) методика діагностики рівня невротизації.