Поделиться Поделиться

Тема 2. Навчання як педагогічний процес

Предмет и завдання дидактики. Категорії дидактики. Цілі і зміст освіти, навчання. Поняття про процес навчання . Види навчання. Принципи навчання, методи. Засоби навчання, їх характеристика, форми навчання.
Освітній процес у вузі. Інноваційні процеси в сучасній вищій освіті. Цілі навчання в системі цілей виховання особистості, що розвивається, майбутнього фахівця.

Навчання й освіта як предмет дидактики вищої школи. Закономірності й принципи навчання. Специфіка реалізації загально дидактичних принципів у системі вузівського навчання.Сутність, рушійні сили й логіка процесу навчання. Навчання як взаємодія культур: культури, «закодованої» у навчальних текстах, культури студентів і особистісної культури викладача. Двосторонній і особистісний характер навчання. Взаємодія «викладання - навчання» як центральне дидактичне відношення.

Навчання як співтворчість викладача й студента.

Тема 3.Освіта і культура.

Освіта як спосіб входження людини в світ науки і культури. Освіта як система і процес. Вікова динаміка розвитку людини в процесі освіти. Психологічні основи теорії навчання. Навчання, навчальний процес, розумова діяльність та її розвиток. Зв'язок теорії навчання з психофізіологією та психологією навчання. „Інформаційна криза”, пов’язана з наростанням протиріччя між надмірно високою інформаційною насиченістю навчальних програм та відносно низькою здібністю мозку людини сприймати інформацію у великих розмірах. Педагогічний зміст зв’язку теорії навчання у вищій школі з закономірностями психофізіології та психології.

Тема 4. Характеристика процесу навчання.

Освітні технології.Форми організації навчання в школі і в вищому навчальному закладі.Дидактичі теорії і концепції. Організаційні форми навчання, їхні основні ознаки. Форми організації навчання як способи безперервного керування пізнавальною діяльністю людини . Роль і місце лекції у вузі. Функції й види лекцій. Практичні заняття. Семінарські заняття. Лабораторні роботи. Самостійна робота . Науково-дослідна робота студентів. Виробнича практика. Дипломна практика.

Очна, заочна, очно-заочна форми навчання. Екстернат. Дистанційне навчання.

Тема 5. Людина як предмет виховання..

Полікультурне виховання. Виховні системи: зарубіжний і вітчизняний досвід. Закономірності й принципи навчання. Специфіка реалізації загально дидактичних принципів у системі вузівського навчання.

Сутність, рушійні сили й логіка процесу навчання. Навчання як взаємодія культур: культури, «закодованої» у навчальних текстах, культури студентів і особистісної культури викладача. Двосторонній і особистісний характер навчання. Взаємодія «викладання - навчання» як центральне дидактичне відношення. Навчання як співтворчість викладача й студента.

Тема 6.Відтворення змісту навчання у вищій школі.

Зміст навчання як проблема вузівської педагогіки. Системно-діяльнісний підхід до навчання й зміст навчання. Рівні формування змісту навчання. Кваліфікаційні характеристики й принципи формування змісту вищої освіти.

Проблема перетворення змісту освіти в зміст навчання.

Тема 7. Форми організації навчання у вузі

Організаційні форми навчання у вузі, їхні основні ознаки. Форми організації навчання як способи безперервного керування пізнавальною діяльністю студентів. Роль і місце лекції у вузі. Функції й види лекцій. Практичні заняття у вищій школі. Семінарські заняття. Лабораторні роботи. Самостійна робота студентів. Науково-дослідна робота студентів. Виробнича практика. Дипломна практика.

Очна, заочна, очно-заочна форми навчання. Екстернат. Дистанційне навчання.

Місце і роль аудиторних занять. Аудиторні заняття (лекції, семінари) грають значну роль в учбовому процесі, у вивченні курсу релігієзнавства, зокрема. У змістовному плані лекції розкривають ключові теми курсу на основі синтезу історії і теорії релігії. Вони дозволяють студентам отримати цілісне і різностороннє, багатоаспектне уявлення про ту або іншу тему, оскільки самостійно і додатково вивчаються, як правило, вузькі питання. Семінари дозволяють студентам навчитися слухати і аналізувати виступи, коректно формулювати питання, логічно і аргументовано робити доповіді, коректно відповідати на питання аудиторії.

Позааудиторна самостійна робота студентів : вивчення учбової, додаткової літератури і першоджерел; опрацьовування учбового матеріалу по лекційних конспектах і підручниках; підготовка до поточного тестування.

Самостійна робота з літературою. Літературу по релігієзнавству можна розділити на основну, додаткову і джерела (першоджерела). У основній літературі (підручники і навчальні посібники) дається систематичний виклад всього курсу або основних його розділів. Поряд з лекціями вони представляють необхідний мінімум для засвоєння курсу.

Додаткова література розширює і заглиблює|поглиблює| знання по конкретніших питаннях. Вона може бути використана студентами по вибору і для підготовки до семінару.

Першоджерела, перш за все|передусім треба звернути увагу на праці світових треба звернути увагу на праці видатних світових та вітчизняних науковців.Студенти повинні пам'ятати, що головний|чільний| спосіб засвоєння учбового матеріалу –самостійна| робота з|із| книгою. Її треба уміти вдумливо читати і робити|чинити| відповідні записи у вигляді трьох основних форм: план, тези, конспект.

План – найкоротша форма прочитаного. Розрізняють план простий і розгорнений. Простий план включає перелік заголовків або питань, про які мовиться в тому ж ладі|порядку|, що і в книзі. Розгорнений план - кожне питання розбите на підпитання.

Тези- запис основних положень|становищ| і ідей, викладених в книзі або статті, більш поглиблений розвиток плану.

Конспект– стислий, логічно зв'язаний виклад прочитаного, включаючи головні|чільні| положення|становища| книги і аргументи (цифри, приклади|зразки|, таблиці і так далі). Хороший|добрий| конспект підручника|посібника| по основних темах курсу може надати велику допомогу на заліку.

Форми контролю : Опитування, заслуховування і обговорення доповідей, поточне тестування, тематичні дискусії.

Тематичний план семінарських занять

Похожие статьи