Поделиться Поделиться

Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості

Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості - Инвестирование - 1 Питання для обговорення: 1. Як визначаються поняття: людина, особистість, індивідуальність та яке значення вони мають для педагогіки?

2. Проблема основних факторів розвитку особистості. У чому сутність наукових ідей про роль середовища, спадковості та виховання у розвитку та формуванні особистості.

3. Вікова періодизація: що складає основу вікової періодизації?

4. Особливості розвитку та виховання різних вікових груп:

· молодший шкільний вік;

· середній шкільний вік;

· старший шкільний вік;

Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості - Инвестирование - 2 Запис до педагогічного словника (виконується дома): людина, особистість, індивідуальність, фактори розвитку особистості, розвиток особистості, формування особистості, соціалізація особистості, вікова періодизація, середовище, спадковість, ведучий тип діяльності, психічні новоутворення
Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості - Инвестирование - 3 Письмова робота: Тест 1.1.. Виберіть поняття, якому відповідає таке визначення: сукупність соціально-психічних якостей, що формується внаслідок засвоєння людиною суспільних форм свідомості й поведінки, суспільно-історичного досвіду людства.

1. Особа.

2. Індивід.

3. Особистість.

4. Індивідуальність.

5. Суб’єкт.

Тест 1.2. Яке з тверджень виражає сутність біосоціальних теорій розвитку особистості?

1. Людина сама себе творить, прагнучи до самореалізації.

2. Розвиток особистості визначається взаємодією спадковості і середовища.

3. Розвиток особистості залежить, головним чином, від соціального середовища, в якому вона живе.

4. Розвиток людини залежить переважно від генів, які вона отримує за спадковістю.

5. Розвиток людини залежить від божественного призначення людини.

Тест 1.3. У чому, на ваш погляд, полягає сенс знання вчителем вікових особливостей дітей?

1. Вікова періодизація – це точна схема психічного розвитку дитини, відповідно до якої розробляються і застосовуються індивідуальні засоби виховання.

2. На підґрунті вікової періодизації вчитель здійснює вивчення індивідуальних особливостей дітей і враховує в процесі виховання сили й можливості учня.

3. Знання вікової періодизації надає можливість вчителю побачити зростання і розвиток фізичних і психічних можливостей людини.

4. Для вчителя знання вікових можливостей учнів не має реального сенсу, оскільки всі його методи виховання ґрунтуються на знанні індивідуальних особливостей учнів.

5. Правильної відповіді немає.

Тест 1.4. Яке з тверджень описує особливості розвитку дитини старшого шкільного віку?

1. Домінуюча роль родини в задоволенні матеріальних, комунікативних, емоційних потреб дитини, домінуюча роль навчального закладу в формуванні та розвитку соціально-пізнавальних інтересів, безперечний авторитет вчителя.

2. Домінуюча роль родини в задоволенні матеріальних, емоційно-комфортних потреб дитини, з’являється можливість самостійно задовольняти комунікативні потреби у сфері вільного спілкування, що стає провідним видом діяльності.

3. Збереження матеріальної, емоційно-комфортної функції родини, збільшення її ролі в самовизначенні на майбутнє, зростання можливостей школяра у задоволенні частини матеріальних потреб.

4. Зростає здатність дитини протистояти негативним впливам середовища, формування статево-рольового поводження, прагнення мати час на самостійні заняття.

5. Прагнення ствердитися в позиції дорослого, відчути себе самостійним, формування самооцінки, розвиток самосвідомості, переоцінка цінностей.

Тест 1.5. Які якості передаються дітям від батьків?

1. Моральні якості.

2. Колір очей, колір шкіри, група крові, резус-фактор.

3. Способи мислення, особливості інтелектуальної діяльності.

4. Здібності до різних видів діяльності.

5. Соціальний досвід.

Тест 1.6. Провідною діяльністю у підлітковому віці є:

1. Безпосереднє емоційне спілкування.

2. Предметно-манипулятивна діяльність.

3. Навчально-пізнавальна діяльність.

4. Діяльність спілкування в процесі навчання й праці.

5. Навчально-професійна діяльність.

Тест 1.7. Виберіть правильні відповіді.Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів людини?

1. Від кількості прочитаних книг.

2. Від обсягу здобутих знань, умінь.

3. Від природних задатків.

4. Від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу.

5. Від спілкування з однолітками.

Тест 1.8. Провідною діяльністю у молодшому шкільному віці є:

1. Безпосереднє емоційне спілкування.

2. Предметно-манипулятивна діяльність.

3. Навчально-пізнавальна діяльність.

4. Діяльність спілкування в процесі навчання й праці.

5. Навчально-професійна діяльність.

Тест 1.9. Вікову періодизацію з етапами освіти вперше пов’язав:

1. Арістотель.

2. Я.А.Коменський.

3. Ж.-Ж. Руссо.

4. А.Дістервег.

5. К.Д.Ушинський.

Тест 1.10. Яке з тверджень виражає сутність біологізаторських теорій розвитку особистості?

1. Людина сама себе творить, прагнучи до самореалізації.

2. Розвиток особистості визначається взаємодією спадковості і середовища.

3. Розвиток особистості залежить, головним чином, від соціального середовища, в якому вона живе.

4. Розвиток людини залежить переважно від генів, які вона отримує за спадковістю.

5. Розвиток людини залежить від божественного призначення людини.

особистість, розвиток особистості, формування особистості, соціалізація особистості.

Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості - Инвестирование - 4 Практичне завдання: Обов’язковий рівень (звіт з виконання письмовий): 1. Заповніть таблицю:
Поняття Спільне Відмінність
Розвиток людини — це процес кількісних та якісних змін, який охоплює становлення людини в біологічному, психічному та соціальному плані.    
Формування особистості — процес соціального розвитку молодої людини, становлення її як суб'єкта діяльності, члена суспільства, громадянина.  
Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.  
Виховання - це спецiально органiзований, цiлеспрямований i керований вплив на гармонiйний розвиток особистостi у навчально-виховному закладi в рiзних видах спiльної дiяльностi вихователя i вихованцiв  
       

2. Розкрийте сутність впливу на розвиток особистості наведених у таблиці факторів. Що є найголовнішим?

Фактори Сутність впливу
Спадковість  
Діяльність  
Соціальне середовище  
Сім’я  
Спілкування  
Виховання  

3. Різні науки спираються на різну вікову періодизацію. Заповніть таблицю, порівняйте результати, зробіть висновки:

У віковій фізіології У медицині У педагогіці Ведучий тип діяльності
Перше дитинство (4-7 років) Дошкільний вік (3-7 років)    
Друге дитинство (8-12 років) Молодший шкільний вік (7-12 років)    
Підлітковий вік (13-15 років) Підлітковий вік (13-15 років)    
Юнацький вік (17-21 рік) Старший шкільний вік (16-18 років)    

4 Порівняйте особливості розвитку учнів різного віку, заповніть таблицю:

Особливості розвитку Молодший шкільний вік Середній шкільний вік Старший шкільний вік
Фізичний розвиток      
Розвиток нервової системи      
Пізнавальна діяльність      
Розвиток почуттів та вольових процесів      
Психолого-педагогічні домінанти розвитку      
Ведуча педагогічна ідея у роботі з даним віком      
Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості - Инвестирование - 5 Творчий рівень: 5. « - Хлопці – люди, та дівчатка – люди. Тобто, між ними немає різниці. Так деякі говорять . - Невірно. Дівчатка більш врівноважені, слухняні, порядні, старанні, чемні. Так говорять інші.
           

- Хлопці веселі, не сумують, вони не ображаються, щирі, їх більше усе займає, легше вмовити.

- У дівчаток серце м’якше.

- Зовсім ні, хлопчики з більшим задоволенням допоможуть.

Усі вони сперечаються та ніяк не можуть погодитися» (Корчак Я. Правила жизни // Корчак Я. Педагогическое наследие. – М., 1991. – С.224)

А як ви гадаєте, чи є різниця між дівчатками та хлопцями, у чому? Заповніть таблицю.

Особливості розвитку Хлопці Дівчатка
Фізичний, фізіологічний розвиток    
Відношення до оточуючих    
Відношення до себе    
Інші параметри за Вашим вибором    

6. Проаналізуйте, що ви успадкували від батьків та своїх предків. З цією метою намалюйте генеалогічне древо своєї родини. Особливу увагу зверніть на прояв у вашій родині задатків до певних видів діяльності.

Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості - Инвестирование - 6 Завдання для самостійної роботи: 1. Підберіть уривки з літературних та наукових текстів за однією з наданих тем:

· Основні протиріччя розвитку психіки дитини

· Врахування індивідуальних та вікових особливостей розвитку дитини у сучасній школі

· Важкі діти, обдаровані діти: проблеми їх розвитку.

· Дитина як об’єкт та суб’єкт педагогічного процесу

· Акселерація та її наслідки

Література для роботи:

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

2. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. СПб, «Сударыня», 1998.

3. В мире подростка./Под ред. Бодалева. – Москва: Медицина, 1980.

4. Гальперин П.Я, Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1978.

5. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. — М.: МГУ, 1986.

6. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л.: ЛГУ, 1994.

7. Заброцький М.М. Вікова психологія:Навч. Посібник.-К.: МАУП, 1998.

8. Кон И. Психология старшеклассника.-М.: Просвещение, 1980.

9. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку //Психолог.-2003.-№42.-С.9-16.

10. Немов Р.С. Психология:Учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений: в 3-х кн. Кн.2. М.: ВЛАДОС, 1999

11. Рабочая книга школьного психолога/ И.В.Дубровина, М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др.; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991

12. Степанов В.Г.Психология трудных школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

13. http://lection.com.ua/psychology/optp/rozvitok-osobistosti-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki

14. http://www.ref.km.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=39:2011-06-08-14-39-06&catid=8:2010-12-17-17-07-42&Itemid=4

15. http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part1/1401.htm

16. http://www.freya.net.ua/lib/ourarts/18years/

17. http://psiho.my1.ru/publ/37-1-0-1

18. http://med-tutorial.ru/med-books/book/59/page/1-tema-1-zakonomernosti-rosta-i-razvitiya-detskogo-organizma/9-1-3-akseleratsiya-rosta-i-razvitiya

19. http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/problem_children_ru.htm

20. http://www.didaskal.ru/deloN3321

2. На прикладах зі свого шкільного життя та зі сторінок світової літератури покажіть залежність результатів виховання від взаємодії зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку особистості та її активності у роботі над собою.

← Предыдущая страница | Следующая страница →