Поделиться Поделиться

Тема 2. Структура освітнього та педагогічного моніторингу

Аналіз стану викладання навчальних предметів який структурний компонент передбачає як програму дій? план *алгоритм програму заходи
Діяльність яких суб’єктів в загальноосвітньому навчальному закладі перевіряється системою моніторингу? адміністрації ЗНЗ учительського колективу учнівського колективу *усі відповіді вірні
Із скількох компонентів складається структура педагогічного моніторингу? *5
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється анкетування, тестування і самоаналіз діяльності? підготовчому *практичному аналітичному кінцевому
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється збір інформації та аналіз документів? підготовчому *практичному аналітичному кінцевому
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з усіх чи окремих дисциплін? підготовчому *практичному аналітичному кінцевому
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється обробка отриманих результатів? підготовчому практичному *аналітичному кінцевому
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється постановка мети і напрямів дослідження? *підготовчому практичному аналітичному кінцевому
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється розробка рекомендацій та визначення подальших моніторингових дій? підготовчому практичному *аналітичному кінцевому
На якому етапі проведення освітнього моніторингу здійснюється систематизація інформації та аналіз даних? підготовчому практичному *аналітичному кінцевому
Різновидом якого моніторингу є педагогічний моніторинг? *освітнього загальнонаукового педагогічно-психологічного професійного
Скільки етапів проведення освітнього моніторингу? *3
Скільки функцій педагогічного моніторингу виділяють науковці? *6
У які терміни відбувається атестація ВНЗ? один раз у 8 років *один раз у 5 років один раз у 7 років один раз у 10 років
У які терміни відбувається атестація вчителів? один раз у 8 років *один раз у 5 років один раз у 7 років один раз у 10 років
У які терміни відбувається атестація загальноосвітнього навчального закладу? один раз у 8 років один раз у 5 років один раз у 7 років *один раз у 10 років
Хто з науковців займається основами вимірювання професійних і особистісних якостей персоналу? О. Ануфрієва В. Бикова В. Бондар *В. Олійник
Хто з науковців займається оцінкою освіти на базі кваліметричного підходу? *О. Ануфрієва В. Бикова В. Бондар В. Олійник
Хто з науковців займається специфікою використання освітнього моніторингу? О. Ануфрієва *В. Бикова В. Бондар В. Олійник
Хто з науковців займається технологіями і теоретичними основами педагогічного аналізу? О. Ануфрієва В. Бикова *В. Бондар В. Олійник
Чи є завданням моніторингу виявлення факторів, які суттєво впливають на стан навчальної підготовки? *так ні частково певною мірою
Чи є завданням моніторингу з’ясуванням причин відмінностей навчальних досягнень у різних категоріях учнів? *так ні частково певною мірою
Чи є завданням моніторингу корегування навчального процесу і його навчально-методичного забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань ідосліджень? *так ні частково певною мірою
Чи є завданням моніторингу підготовка навчальних закладів до впровадження сучасних технологій підсумкового контролю? *так ні частково певною мірою
Чи включає алгоритм аналізу стану навчальних предметів роботу факультативів, наукових товариств, клубів? *так ні частково категорично ні
Чи включає алгоритм аналізу стану навчальних предметів розвиток потенційних можливостей кожного учня? *так ні частково категорично ні
Чи включає алгоритм аналізу стану навчальних предметів розробку та впровадження авторських альтернативних програм? *так ні частково категорично ні
Чи включає алгоритм аналізу стану навчальних предметів розробку та впровадження нових спецкурсів? *так ні частково категорично ні
Чи включає алгоритм аналізу стану навчальних предметів систему та результативність підвищення професійного рівня вчителів? *так ні частково категорично ні
Чи може бути структурним компонентом діагностики відвідування уроків, вивчення методів і методики роботи в чителя? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики інтелектуальний розвиток учнів? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики контроль за веденням і перевіркою учнівських зошитів? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики контроль за здійсненням позакласної роботи з навчальної дисципліни? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики контроль за підготовкою та проведенням державної атестації? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики контроль за проведенням факультативних і додаткових занять? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики контроль календарного планування, знання вчителем програм і змісту навчання? *так ні можливо частково
Чи може бути структурним компонентом діагностики проведення моніторингових досліджень з предметів? *так ні можливо частково
Що відноситься до кадрового забезпечення моніторингу? модифікація структури управління навчання педагогічних кадрів підготовка технічних виконавців *усі відповіді вірні
Що відноситься до науково-методичного забезпечення моніторингу? ознайомлення із сучасними теоріями, технологіями, соціальними системами визначення напрямків упровадження вибір, розробка та адаптація діагностичних матеріалів *усі відповіді вірні
Що відноситься до нормативно-правового забезпечення моніторингу? розробка положення про моніторинг внесення коректив в організаційну структуру моніторингу розробка спеціальних інструкцій і форм бланків моніторингу *усі відповіді вірні
Що є індикатором високої якості життя, інструментом соціальної та культурної злагоди? *якісна освіта професійна грамотність вдале працевлаштування гроші
Як здійснює комплексну оцінку якості освіти кваліметрія як наука? *із застосуванням математичної моделі із застосуванням тестування із застосуванням шкали балів із застосуванням кількох способів вимірювання
Як інакше називається моніторинг вивчення стану викладання навчальних предметів? аналіз експертиза контроль *діагностика
Як називається наукова дисципліна, що вивчає методологію та проблематику комплексних оцінок якості предметів, явищ або процесів? *кваліметрія текстологія маркетинг менеджмент
Як називається система технологій, процедур, засобів, методик і методів отримання інформації про стан навчання? *це діагностика це моніторинг це експертиза це контроль
Як називається соціальна категорія, за допомогою якої визначається стан освітнього процесу? *якість освітніх послуг кількість освітніх послуг характер освітніх послуг ціна освітніх послуг
Яка вимога до моніторингу забезпечує наявність позитивного емоційного клімату? об’єктивність оцінювання надійність *гуманістична спрямованість систематичність
Яка вимога до моніторингу забезпечує повну відповідність контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу? об’єктивність оцінювання *валідність гуманістична спрямованість систематичність
Яка вимога до моніторингу забезпечує проведення етапів і видів моніторингу в певній послідовності та за відповідної системи? об’єктивність оцінювання надійність гуманістична спрямованість *систематичність
Яка вимога до моніторингу забезпечує сталість результатів, що отримуються при повторному контролі? об’єктивність оцінювання *надійність гуманістична спрямованість систематичність
Яка вимога до моніторингу забезпечує створення рівних умов для всіх учасників? *об’єктивність оцінювання валідність гуманістична спрямованість систематичність
Яка вимога до моніторингу забезпечує створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату? об’єктивність оцінювання надійність *гуманістична спрямованість систематичність
Яка вимога до моніторингу забезпечує чіткість критеріїв виміру й оцінки, можливість підтвердження результатів? об’єктивність оцінювання *валідність гуманістична спрямованість систематичність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує гарантію істинності показників та абсолютність вимірів похибки? об’єктивність повнота *точність достатність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує достатність інформації для потреб керівника? об’єктивність повнота точність *достатність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує доступність результатів освітнього моніторингу? систематизованість оптимальність узагальнення оперативність *доступність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує ймовірні поля отримання результатів? об’єктивність *повнота точність достатність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує реальний стан навчально-виховного процесу? *об’єктивність повнота точність достатність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує рівень завдань, які вирішує орган управління? систематизованість *оптимальність узагальнення оперативність достатність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує своєчасність отримання результатів моніторингу? систематизованість оптимальність узагальнення *оперативність достатність
Яка вимога до якості показників шкільної освіти засвідчує структурованість і систематизованість різноджерельної інформації? *систематизованість оптимальність узагальнення оперативність достатність
Яка кількість вимог до якості показників шкільної освіти? *7
Яка установа здійснює ЗНО? *Український центр оцінювання якості освіти МОН України регіональні центри освіти департамент освіти
Яка функція педагогічного моніторингу вибудовує цілісність процесу навчання, виховання та розвитку учнів? прогностична функція діагностична функція *педагогічна функція адаптаційна функція
Яка функція педагогічного моніторингу виявляє стратегію та тактику розвитку освіти в навчальних закладах? *прогностичнафункція діагностична функція управлінська функція адаптаційна функція
Яка функція педагогічного моніторингу впливає на мету, зміст та методи управлінської діяльності? прогностична функція діагностична функція *управлінська функція адаптаційна функція
Яка функція педагогічного моніторингу мінімізує негативні наслідки сучасної ситуації і дає можливість створити умови для розвитку дитини? діагностична функція *адаптаційна функція адаптаційна функція педагогічна функція
Яка функція педагогічного моніторингу створює вірогідний масив інформації щодо якості освіти? *інформаційна функція діагностична функція управлінська функція адаптаційна функція
Яка функція педагогічного моніторингу фіксує реальний стан якості освіти? прогностична функція *діагностична функція управлінська функція адаптаційна функція
Який вид контролю здійснюється директором школи ? *постійний контроль періодичний контроль разовий контроль дискретний контроль
Який інструментарій спеціально розробляється для здійснення освітнього моніторингу? *кваліметричні моделі стандарти норми еталони
Який моніторинг відслідковує динаміку змін в освітній системі? *освітній моніторинг соціальний моніторинг психологічний моніторинг педагогічний моніторинг
Який процес у сучасних умовах стає новим стилем науково-педагогічної та управлінської діяльності? *моніторинг інноватика аналіз маркетинг
Який структурний компонент педагогічного моніторингу передбачає моделювання, побудову плану майбутнього навчального процесу? гностичний компонент проектувальний компонент *конструктивний компонент організаційний компонент
Який структурний компонент педагогічного моніторингу передбачає на основі відправної інформації формування й уточнення педагогічних цілей і завдань? гностичний компонент *проектувальний компонент конструктивний компонент організаційний компонент
Який структурний компонент педагогічного моніторингу передбачає отримання інформації про всі аспекти функціонування педагогічної системи? *гностичний компонент проектувальний компонент конструктивний компонент організаційний компонент
Який структурний компонент педагогічного моніторингу передбачає процедури, що забезпечують необхідні взаємовідносини між учасниками навчального процесу? гностичний компонент проектувальний компонент конструктивний компонент *організаційний компонент
Який структурний компонент педагогічного моніторингу передбачає реальну виконавчу діяльність педагога, керівника навчального закладу, втілення плану дій? гностичний компонент проектувальний компонент конструктивний компонент *організаційний компонент
Який термін має найбільше змістове наповнення? *моніторинг контроль експертиза перевірка
Які види діяльності займають центральне місце в моніторингових процедурах? *стандартизація управління керування дослідження
Які є види зовнішньої періодичної перевірки навчального закладу? ліцензування акредитація атестація *усі відповіді вірні
Які є рівні критеріїв моніторингу навчального закладу? психоло-педагогічний соціологічний психологічний *усі відповіді вірні
Які завдання виконує моніторинг навчальних досягнень учнів? *виявлення навчальних досягнень базового рівня підготовки виявлення досягнень навчально-виховного процесу корегування професійної пігдготовки управління педагогічним процесом
Які основні вимоги до моніторингу? об’єктивність та надійність валідність і систематичність гуманістична спрямованість *усі відповіді вірні
Які параметри є прийнятими в сучасній Україні? базовий компонент компетенції (компетентності) критерії готовності *державні стандарти
Які параметри є прийнятими для окремої дисципліни? *базовий компонент компетенції (компетентності) критерії готовності державні стандарти
Які параметри є прийнятими у єдиному Європейському освітньому просторі? базовий компонент *компетенції (компетентності) критерії готовності державні стандарти
Які параметри є прийнятими у США? базовий компонент компетенції (компетентності) *критерії готовності державні стандарти
Які структурні компоненти контрольно-аналітичної діяльності з вивчення стану викладання навчальних предметів? навчальний план і навчальні програми реалізація концепції освіти забезпеченість та умови викладання *усі відповіді вірні

Похожие статьи