Поделиться Поделиться

Тема 2.Поняття про особистість

Потреби, мотиви та поведінка. Розвиток особистості. «Я-концепція». Психологічний захист. Індивід, особистість, індивідуальність. Потреби як джерело активності особистості. Психологічний захист. Спрямованість особистості як система мотивів. Оптимум мотивації. Основні підходи в дослідженні особистості: факторний аналіз і типологічний підхід. «Я-концепція» особистості.

Тема 3.Особистість в діяльності і спілкуванні.

Міжособистісні стосунки; спілкування; особистість і діяльність. Рушійні сили і фактори особистості. Суть процесу соціалізації. Особистість і діяльність. Роль діяльності в онтогенезі особистості. Особистість і спілкування. Міжособистісні стосунки, методи їх дослідження в психології.

Тема 4.Біопсихічні та психосоціальні властивості людини — індивідуально-психологічні особливості особистості.

Динаміка психічної діяльності і темперамент, властивості темпераменту. Типи темпераменту, їх психологічна характеристика. Темперамент і індивідуальний стиль діяльності. Характер, його риси і акцентуації. Обумовленість характеру суспільними і міжособистісними відносинами. Прояв характеру в діяльності і поведінці людини. Задатки і здібності. Індивідуально-психологічні особливості особистості.

Тема 5.Пізнавальна діяльність особистості.

Активність особистості і пізнавальна діяльність. Вибірковий характер психічної діяльності і увага. Сенсорно-перцептивні процеси як рівень чуттєвого пізнання, їх характеристика. Види і функції пам’яті. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Розумові дії і види мислення. Мислення як розв’язання задач. Мислення, уява і проблемна ситуація.

Тема 6.Емоційно-вольова регуляція діяльності і поведінки.

Емоції та почуття як чинники «енергетичної» мобілізації і мотивації поведінки, характеристика емоцій і почуттів. Воля як форма активності особистості, вольова регуляція і саморегуляція діяльності і поведінки.

Змістовий модуль ІІ.

Основи педагогіки.

Тема 7. Освіта в культурі людства. Педагогіка як наука про освіту.

Культурологічні аспекти освіти. Основні історичні етапи розвитку системи освіти. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). Стандарти освіти. Типи навчальних і навчально-виховних закладів. Основні принципи управління системою освіти. Поняття про педагогіку як науку. Основні категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта, розвиток.

Тема 8. Навчання — головний шлях освіти.

Цілі навчання: освітня, навчальна, виховна, розвиваюча. Зміст освіти. Методи навчання, їх класифікація. Критерії вибору методів навчання. Засоби навчання. Форми навчання.

Тема 9. Виховання — підготовка до дорослого життя. Суть процесу виховання.

Виховний ідеал у педагогічній науці (історичний і соціальний аспекти). Суть концепції національного виховання.


План семінарських занять

Семінарське заняття 1.

Вступ до психології.

Мета : Усвідомлення предмету психологічної науки, її методологічних основ. Засвоєння основних понять теми.

План

1.Предмет психології як науки.

2.Із історії психологічних вчень.

3.Методологічні принципи і методи психології.

4.Завдання психологічної науки і практики.

Основні поняття:психологія, психіка, психологічні явища, душа, інтроспекція, емпірична психологія, свідомість і самосвідомість, біхевіоризм, фрейдизм, гештальтпсихологія; психічні процеси, стани, властивості; методологічні принципи психології; принцип діяльнісного опосередкування психіки; принцип розвитку психіки та ін.; методи психологічних досліджень.

Форми контролю : складання словника основних понять теми, усне опитування студентів.

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає психологія?

2. Основні напрямки сучасної психології.

3. Сутність матеріалістичного розуміння психіки.

4. Несвідоме і підсвідоме в психіці людини. Приклади прояву свідомого і несвідомого і поведінці особистості.

5. Свідомість, її структура.

6. Як розуміти суспільно-історичну природу свідомості?

7. Поясність твердження: «Психіка — суб’єктивний образ об’єктивного світу».

8. Методологічні принципи психології.

9. Методи психологічних досліджень.

Література до теми:

1. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А. – К., 1996.

2. Немов Р.С. Психология / В 3-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1996.

3. Столяренко Л.Д.Основи психології – Ростов-на-Дону, 1996.

4. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 2000.

Семінарське заняття 2.

← Предыдущая страница | Следующая страница →