Поделиться Поделиться

Індивідуальна виховна робота

Вона зумовлена індивідуальними особливостями студентів, через які переломлюється будь-котрий виховний вплив на особистість. Через те, щоби впливати на особистість, необхідно вивчити її індивідуальність. Важливо встановити довірливі, доброзичливі стосунки поміж викладачами і студентами. Цьому значною мірою сприяє авторитет викладача, його уміння швидко орієнтуватися в ситуації, передбачати наслідки своїх дій.

Виховна робота зі студентами здійснюється у двох напрямах:

– корекція відхилень у свідомості та поведінці окремих студентів шляхом створення спеціальних педагогічних ситуацій, які сприяють усуненню наявних в особистості студента негативних якостей (активізація прихованих почуттів, зміцнення віри у власні сили, паралельна педагогічна дія та ін.);

– спонукання студентів до раціонального використання вільного часу з метою всебічного розвитку своєї особистості, вдосконалення необхідних фахівцю якостей (консультування студентів відносно розумного використання вільного часу на самоосвіту, суспільну роботу, заняття фізкультурою і спортом, художньою і технічною творчістю тощо).

Збагаченню особистості студента сприяють такі форми самостійної роботи: читання художньої та спеціальної літератури, пошуки необхідної інформації через Інтернет, перегляд відповідних телепередач і прослуховування радіопередач, конструювання, написання творів, заняття фотографією і кінорежисурою, колекціонування та ін. Завдання викладача в цьому плані – влаштовувати зустрічі студентів з відповідними фахівцями для надання їм кваліфікованої допомоги.

Серед усіх названих форм виховання найдоступнішими є групові, оскільки не потребують особливих умов для організації і проведення, а також ефективні за умови кваліфікованого педагогічного керівництва. Основними вимогами до групових заходів є створення колективів, тобто людей, об'єднаних спільною метою (студентські групи, гуртки за інтересами та ін.) і соціально значущою спільною діяльністю (товариства, команди, союзи, об'єднання), що виховує почуття взаєморозуміння, взаємодії, взаємодопомоги, відповідальності.

Досвід Київського національного лінгвістичного університету засвідчує, що найбільш ефективними у виховному процесі є інтерактивні технології. За їх використання відбувається переорієнтація із словесно-інформаційних на проектно-діяльнісні методи виховної взаємодії, різноманітні за формою проведення (екскурсії, експедиції, дебати, "круглі столи", конференції, фестивалі тощо). У виховній діяльності цього вищого навчального закладу реалізують проекти різноманітної тематики, які мають прикладне та виховне значення, наприклад: "Я і моя студентська академічна група", "Сучасна модель студентського самоврядування", "Яким я бачу Статут університету?", "Якими я бачу Правила внутрішнього розпорядку університету?", "Якби я був ректором, деканом, завідувачем кафедри", "Екологічна карта", "Дніпра жива вода", "Славетні українці", "Мій родовід", "Кодекс честі студента", "Закон і права", "Моє (наше) професійне кредо", "Стильжиття", "Ціннісніорієнтації", "Самовиховання", "Світова спадщина у молодих руках", "Толерантність", "Права людини та дитини", "Україна і молодь", "Україна і молодіжний рух", "Нова політична еліта України", "Вибори Президента", "Моя позиція і диспозиція", "Професіоналізм, моральність і патріотизм", "Я і Україна", "Україна в Європі", "Україна і світ", "Вища освіта в Україні і Болонський процес", "Реалії нашого університету у світлі Болонського процесу", "Роль кафедри у навчально- виховному процесі університету", "Міжнародний день рідної мови", "День Європи" тощо.

В умовах виховної проектної діяльності студентів позитивно розв'язують проблему ставлення студентів до знань, виховний процес досягає високого рівня результативності й переростає у самовиховання і професійне самовдосконалення.

Усі форми виховання взаємопов'язані та взаємозумовлені. Жодна з них не є універсальним засобом виховного впливу на особистість, формування її якостей, хоч би якою досконалою вона була. Через те педагог повинен володіти технологією їх використання і вміло поєднувати їх, враховуючи особливості кожного вихованця чи колективу у цілому.

Похожие статьи