Поделиться Поделиться

Робота над текстом екзаменаційної (курсової, дипломної) роботи

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової (дипломної) роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, у яких проблема відображається в цілому, а потім переходити до вужчих досліджень. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової (дипломної) роботи, щоби виписувати тільки те, що стосується теми дослідження. Виписувати цитати треба на одному боці окремих аркушів, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами. Кожна цитата, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано даний матеріал. Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоби склалося цілісне уявлення про предмет вивчення. Правильна і логічна структура курсової (дипломної) роботи - це запорука успіху розкриття теми.

Процес уточнення структури дослідження. Проаналізований систематичний матеріал викладається згідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожний частина висвітлює самостійне питання. А підрозділ (параграф) - окрему частину цього питання.

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, через те починаючи працювати над розділом, треба визначити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Думки мають бути пов'язані поміж собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок повинен не суперечити іншому, а підкріплювати його. Коли висновки не будуть пов'язані, текст втратить єдність. Один доказ має випливати з іншого.

Відносно кожного частини роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому. Достовірність висновків у цілому підтверджується вивченням практичного досвіду роботи конкретних установ, у яких проводиться дослідження. Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал, узагальнити його та систематизувати допоможе оволодіння студентом основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою, анкетуванням, інтерв'ю, математичними методами обробки кількісних даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів дозволяється досягти при комплексному їх використанні, проте слід мати на увазі, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов окремі методи можуть переважати.

Кількісні дані, що ілюструють практичний досвід роботи, дозволяється проаналізувати за методом ранжированого ряду, розподіливши матеріали за роками, звівши їх у статистичні таблиці, таблиці для порівняння та ін., що дасть змогу зробити конкретні висновки.

Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дасть змогу виконати основне завдання курсового (дипломного) дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.

Заключний етап роботи над екзаменаційною (курсовою, дипломною) роботою

На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової (дипломної) роботи, оформлення списку використаних джерел і додатків, редагування тексту, його доопрацювання, з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової (дипломної) роботи. У ньому обґрунтовується актуальність обраної теми, її практична значущість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її головний зміст. Коли студент вирішив не висвітлювати деякі аспекти теми, то повинен зазначити про це у вступі.

Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, до якого включають найбільш цінні, актуальні роботи. Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати так: праці, що висвітлюють історію розвитку проблеми; теоретичні праці, які повністю присвячені темі; праці, що розкривають тему частково. Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітлення в літературі основних аспектів теми.

Логічним завершенням курсової (дипломної) роботи є висновки. Головна їх мета - підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоби вони відповідали поставленим завданням. У цій частині роботи необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування культурологічних і документних систем, а також конкретні рекомендації відносно їх усунення. Основна вимога до заключної частини - не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах.

Список використаних джерел відображає обсяг використаної літератури та ступінь вивченості досліджуваної теми.

Завершуючи написання курсової (дипломної) роботи, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації дозволяється подавати в тексті чи оформляти у вигляді додатків, які повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їх змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи. Обсяг курсової роботи має бути в межах 25- 30 сторінок машинопису, обсяг дипломної роботи - в межах 50- 60 сторінок машинопису без урахування додатків і списку літератури.

Літературне оформлення курсової (дипломної) роботи є важливим елементом її виконання й одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу (логічність і послідовність, повнота й репрезентативність, тобто широта використання наукових джерел, загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на текст роботи, список використаних джерел та додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша.

У курсовій (дипломній) роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не рекомендується вживати слова і вирази-штампи, вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку", "Ми отримуємо", "Ми спостерігаємо". Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень. При згадуванні прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали зазвичай ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столяров, а не Столяров Ю.М., як це прийнято у списках літератури).

Розділи і підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Параграфи (підрозділи) нумерують окремо в кожному розділі. Назви розділів (глав), параграфів та їх порядкові номери пишуть в одному рядку із заголовком, причому в кінці крапка не ставиться.

Кожна таблиця повинна мати назву, якому розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоби її дозволяється було читати без повороту сторінки, чи з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків дозволяється переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Великі, а також довгі і громіздкі форми, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків чи літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, на якій розміщено зміст, на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки ставиться у правому кутку верхнього поля, без крапки.

Письмова екзаменаційна (курсова, дипломна) робота відкривається титульним аркушем. На ньому зазначаються міністерство, назва навчального закладу, в якому виконувалася курсова (дипломна) робота, назва кафедри, на якій вона виконувалась, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, курс, група, факультет, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання роботи.

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками.

← Предыдущая страница | Следующая страница →