Поделиться Поделиться

Система роботи з передовим педагогічним досвідом

5.1. Поняття про передовий педагогічний досвід

5.2. Критерії оцінки передового педагогічного досвіду

5.3. Виявлення передового педагогічного досвіду

5.4. Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду

5.5. Технологія впровадження передового педагогічного досвіду

Ключові поняття: передовий досвід, новаторство, позитивний досвід, передовий педагогічний досвід, масовий досвід, недостатній досвід, комплексний досвід, локальний досвід, індивідуальний досвід, колективний досвід, новаторський досвід, раціоналізаторський досвід, дослідницький досвід, зразковий досвід, новизна досвіду, актуальність досвіду, результативність досвіду, стабільність досвіду, перспективність досвіду, узагальнення досвіду, впровадження передового педагогічного досвіду, усна пропаганда, наочна пропаганда.

Поняття про передовий педагогічний досвід

Щоби перебудувати організацію, керівник повинен спочатку показати, що він її любить

Джон Т'юза

У системі підвищення кваліфікації вчителів важлива роль належить новаторам. їх майстерність, їх "секрети" покажуть вчителям, образно кажучи, втілення ідеалу, педагогіку як мистецтво в дії. Кого дозволяється назвати новатором? Того, хто добре працює? Чи того, хто пропонує щось нове? Новаторство й передовий досвід – це не одне і теж.

Передовий досвід – більш широке поняття, новаторство – складова частина передового досвіду, його основа. Не кожна форма роботи, навіть успішна, є передовим досвідом і не кожне новаторство – передовий досвід.

Передовий досвід – це те, що дозволяється передати, використати в роботі інших учителів. Новаторство не завжди дозволяється передати, є й індивідуальна творчість, яка дає високоефективні результати у даного вчителя, проте інші вчителі так працювати не можуть. Передовий досвід – це відтворювані методи, прийоми й способи навчання та виховання, практично здійснені в діяльності окремих вчителів і так, щоби забезпечити високі результати без додаткових витрат часу (тобто тільки час роботи). Передовий досвід може бути новаторським, коли вчитель пропонує щось оригінальне, нове, чого не було раніше. Це може бути ціла система роботи, як, наприклад, у А. Макаренка, В. Сухомлинского, с. Шацького, Л. Занкова, коли питання навчання і виховання вирішувалися комплексно, здійснювалися різноманітними методами, прийомами. Проте новаторство може мати й обмежений характер, коли пропонуються окремі форми занять чи особливі методи навчання. Коли, наприклад, мова йде про роботу В. Шаталова, Є. Ільїна, с. Лисенкової, перш за завжди, мається на увазі урок. Вони майстри-новатори у використанні особливих методів пояснення, зворотного зв'язку, самостійної роботи учнів.

Чи буває передовий досвід, що не має новаторського характеру? Такого бути не може. Вчитель не пропонує нового методу, прийому, способу роботи, проте він зумів "старому", давно відомому методу надати такого спрямування, щоби він "заграв новими фарбами", став більш ефективним, результативним. Де дійсний успіх, там завжди новаторство в тій чи іншій формі. Педагогічний успіх неможливий без пошуку, мистецтва, мук творчості. Проте одна справа, коли вчитель виробляє потрібні навички в себе, з урахуванням свого характеру, підготовки, досвіду; інша, коли він запропонував прийоми роботи чи удосконалив старі так, що вони дають високі результати та їх дозволяється поширювати та використовувати. Новаторство набуває характеру передового досвіду, котрий треба поширювати й впроваджувати. Не завжди, однак, підлягає поширенню. Вивчаючи прийоми роботи новатора, директору важливо з'ясувати головне, провідне, загальне, те, що дозволяється порадити всім, і те, що притаманне тільки особистості, талановитій людині, чим дозволяється захоплюватися без кінця як витвором мистецтва, проте що не дозволяється не тільки копіювати, проте й наближено переймати, бо в іншому виконанні це буде неефективно, часом карикатурно й смішно, а нерідко й шкідливо.

Науковці поділяють педагогічний досвід на різні групи: передовий, масовий (позитивний), недостатній. Масовий досвід є характерним для широкого загалу педагогічних працівників. Недостатній досвід – це досвід помилковий чи застарілий, досвід роботи молодих учителів.

Позитивний досвід може бути:

комплексним, коли результат діяльності вчителя (високий рівень знань, трудової підготовки й вихованості учнів) виявляється в кінці навчального року чи після закінчення школи: випускники успішно вступають до вузів, добре трудяться на виробництві, зразково поводять себе в суспільстві.

проміжним, частинним, коли учитель виявляє особливі здібності в організації навчального процесу: чітко проводить уроки, ретельно їх готує, активізує зусилля дітей. Вивчається саме ця, найбільш помітна й ефективна частина роботи вчителя.

конкретним, вузько спрямованим, коли спрацьовує котрий-небудь один метод, прийом, окремий елемент навчального чи виховного процесу.

Передовий педагогічний досвід – це досвід, котрий забезпечує високу результативність як на основі сумлінного виконання обов'язків, так і новаторства.

Класифікація передового педагогічного досвіду

За обсягом теми

Комплексний досвід охоплює значну кількість питань роботи вчителя чи педагогічного колективу (наприклад, система роботи вчителя з розвитку зв'язного мовлення учнів, система роботи педагогічного колективу навчального закладу відносно формування національної свідомості учнів).

Локальний досвід охоплює окреме питання чи кілька взаємозв'язаних питань (наприклад, досвід роботи вчителя математики з проблеми диференціації навчання школярів, досвід педагогічного колективу з питань оптимізації навчально-виховного процесу).

За кількістю авторів

Індивідуальний досвід – це конкретний педагогічний досвід.

Колективний досвід – це досвід педагогічного колективу навчального закладу, творчого об'єднання учителів тощо.

За новизною змісту

Новаторській досвід виділяється певною оригінальністю, новизною. Новизна досвіду може мати об'єктивний чи суб'єктивний характер. Коли новизна досвіду об'єктивна й пошуки педагога- новатора носять експериментальний характер, то такий досвід називають дослідницьким. Новаторський досвід може відрізнятися певною оригінальністю, вдосконаленням форм, методів, засобів навчання і виховання на основі творчого їх використання. Такий досвід називається раціоналізаторським.

Зразковий досвід – це досвід роботи сумлінних вчителів, які використовують досягнення педагогічної науки й практики, методичні рекомендації, розроблені вченими, методистами, й педагогічна діяльність яких служить зразком для інших.

← Предыдущая страница | Следующая страница →