Поделиться Поделиться

Роль освіти у забезпеченні глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства у світлі вимог філософії глобальних проблем

Застосування діалектико-синергетичної методології до вирішення найважливіших педагогічних проблем особливо актуальне у світлі вимог філософії глобальних проблем - сучасної галузі філософії рефлексії, яка породжена тенденцією глобалізації життєдіяльності цивілізації доби постмодерну. Проблемне поле даної філософії складають насамперед такі основи: 1) забезпечення глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства; 2) пошук стратегічних шляхів для гармонійного його об'єднання.

Філософія глобальних проблем, асоціюючи себе зі становленням і поширенням почуття причетності людини до тотальної єдності природи й Космосу, її відповідальності за майбутнє Всесвіту, за духовне життя людства, заперечує революційні методи перетворення дійсності, протистоїть будь-яким формам фанатизму і екстремізму, визначає пріоритет еволюційних змін спочатку у свідомості людей, а потім у соціально-економічній та політичній практиці.

Зважаючи на це, у світлі її вимог випливає завдання виховання гармонійно розвинутої творчої особистості, яка здатна вирішувати суперечності, що виникають поміж нею та іншими людьми, суспільством, природою, не виходячи за певні межі у взаємодії тих протилежностей, які створюють дані суперечності. У зв'язку з цим перед освітою постає завдання формування в підростаючих поколінь особливого типу світогляду - ноосферного, котрий передбачає відповідальність за долю Всесвіту, насамперед, у доступних для кожного жителя планети масштабах.

Оглянувши різні напрями філософії сучасної освіти, окремі філософські системи, які їх складають, слід констатувати, що сьогодні широкого визнання набуває точка зору, згідно з якою філософія сучасної освіти повинна поєднувати в собі два основних протилежних досягнення людської думки. Суть першого полягає в розкритті субстанціональної єдності різних, зрештою, протилежних властивостей, явищ реального світу, а також протилежних інтересів та цінностей людей. Суть другого - у розумінні того, що будь-яке явище суспільства має свою унікальну особливість, яка не може бути зведена до якоїсь загальної суті, і що розвиток усіх цих явищ відбувається тільки завдяки тим суперечностям, які виникають поміж ними. Через те новий тил вирішення суперечностей як суспільства, так і системи його освіти може бути здійснений лише на шляху поєднання двох згаданих досягнень людської думки. Це, зокрема, означає, що як світоглядна основа сучасної освіти не може виступати якась одна філософська система чи вчення. Оскільки й принцип демократичного плюралізму не задовольняє вирішення основних проблем освіти, через те основою такого вирішення визнається система філософських принципів субстанціональної єдності й діалогової згоди.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Визначте головні проблеми сучасної філософії освіти.

2. Розкрийте суть трьох основних напрямів філософії сучасної освіти.

3. Виявіть обмеженість марксистської концепції шляхів власного самотворення людини та протидії відчуженню від своєї людяності.

4. У кінцевому підсумку екзистенціалізм і філософія нестабільності мають спільну субстанціональну основу. Як ви її визначили?

5. Розкрийте роль освіти в забезпеченні глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства.

6. Що слід вважати мінімальною базовою основою сучасної освіти?

Завдання для самостійної роботи

Прочитайте й підготуйте короткий конспект найважливіших, на ваш погляд, положень праць:

1. Пригожим И. Философия нестабильности // Вопросы философии. -1991.-№6.-С. 46-52.

2. Князева E.H., Курдюмов СМ. Синергетика как новое мироведение: диалог с И.Пригожиным // Вопросы философии. - 1992. - №6. - С. 8-12.

Рекомендована література

1. Арцишевський P.A. Світоглядний вакуум недопустимий // Освіта. -1994.-30 листоп.

2. Історія філософії в їїзв 'язку з освітою І За ред. Г.І. Волинки. - К., 2006.

3. Общевузовская научная конференція " Философия образования " II София. - 1994. -Jfel.

4. Путай B.C. Філософія сучасної освіти. - К., 1996.

5. Філософія I За ред. Г.А. Заїченка, В.М. Сагатовського, І.І. Кального, В.І. Даниленка. - К., 1995.

6. Чалий O.B. Синергетичні принципи освіти та науки. - К., 2000.

7. Юлина НС Философия для детей // Вопросы философии. - 1993. - №9.

Похожие статьи