Поделиться Поделиться

Технологія розвитку особистості та її фактори

Особистість - це індивід, наділений розумовими задатками, які розвиваються у процесі життя, навчання, діяльності, спілкування, дають можливість сформувати певний світогляд учня (студента), виробити вміння відстоювати його за різних ситуацій.

Фактор - умова, рушійна сила, причина руху будь-якого процесу.

Під технологією формування особистості розуміють розвиток тих якостей і властивостей, які виникають у процесі життєво-пізнавальної діяльності. Основну роль в технології формування особистості відіграють такі фактори:

1. Біологічний, Людина належить до класу ссавців, найбільш організованих і гармонійно розвинутих істот природи, і є її складовою частиною. Людина може існувати, оберігаючи і збагачуючи саму природу. Важливим аспектом у розгляді біологічного фактора є спадковість. Саме завдяки спадковості людина зберігається як природна істота. Адже також в зародку майбутня людина вже закодована, запрограмована у генах, через те саме спадковість визначає на 50 відсотків реальну особистість, а решта 50 відсотків припадає на навчання і освіту та виховний потенціал суспільства.

2. Середовище. Основною характеристикою середовища є його фізичні дані, що включають повітря, воду, їжу, навколишню природу. Тобто середовище визначає оптимальний рівень розвитку організму згідно до кліматичних умов.

Також однією умовою впливу середовища на технологію формування особистості є можливість спілкування. Коли загартування організму пов'язане з діяльністю першої сигнальної системи, то спілкування базується на роботі другої сигнальної системи. Найпоширенішими є спілкування: усне і письмове. Наука, яка вивчає специфіку мови, називається мовознавством. В. О. Сухомлинський писав: "Щоби нормально сформувати особистість учня, необхідно, щоби дитина в п'ятирічному віці знала 3-5 тисяч слів (нормальна сільська дитина, коли йде до школи, знає 300 слів, міська - 400). Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері дуже слушно зазначив: єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування.

3. Діяльність. В. О. Сухомлинський підкреслив, що розум (інтелект) кожної дитини лежить на кінчиках пальців, тобто діяльність є однією з найважливіших ланок у формуванні особистості. Людську діяльність поділяють на:

а) ігрову - А. С. Макаренко писав: "Якою дитина є в дитячій грі, такою вона буде у дорослому віці". Найбільше уваги у використанні ігрової діяльності приділяють у сім'ях і школах Англії та

Японії. А найкраще поставлене навчання дітей у початкових класах у Франції та Південній Кореї;

б) навчально-пізнавальну;

в) творчу діяльність особистості;

г) художньо-естетичну;

д) спортивну діяльність.

Технологія соціалізації особистості

Котрий зміст вкладено у технологічне поняття "соціалізація"? Спочатку даний термін розглядався як процес засвоєння соціальних норм та цінностей, як процес входження в соціальне середовище (І. С. Кон, Б. Д. Паригін). На сучасному етапі розвитку технології формування особистості прийнято вважати, що технологія соціалізації - це двосторонній процес, що включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду через входження в соціальне середовище, систему соціальних зв'язків, з іншого - це процес активного відтворення системи соціальних зв'язків індивідом завдяки його активній діяльності, активному входженню в соціальне середовище (Андреєва Г. М. Социальная педагогика.- М.: МГУ, 1980).

Близьким до поняття "соціалізація" є поняття "розвитою), "навчання", "виховання". Проте ця близькість не означає тотожності. Так, висловлювалися думки, що соціалізація виступає як сутнісна характеристика процесів виховання та навчання, чи що соціалізація і виховання в широкому розумінні слова (сукупність всіх цілеспрямованих впливів, що здійснює суспільство) ідентичні за своїм змістом. Ні та, ні інша думка не є достатньою. Соціалізацію не дозволяється зводити до поняття виховання, оскільки одночасно з найрізноманітнішими організованими впливами суспільства на формування особистості даний процес включає також й елементи стихійного, неорганізованого впливу середовища, а також власну активність чи її самодетермінацію (самообмеження).

Таким чином, технологія формування особистості - складний динамічний процес, що відбувається у часі і просторі й передбачає: розвиток високих інтелектуальних сил, моралі на засадах позитивних загальнолюдських якостей, підготовку до творчої праці в суспільстві та виконання функцій громадянина незалежної держави.

← Предыдущая страница | Следующая страница →