Поделиться Поделиться

Функції служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом___________________

__________________________

Р.Наказ №__

ПОЛОЖЕННЯ

Про службу охорони праці

Загальні положення

1.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" '2694-12 )
служба охорони праці створюється роботодавцем для організації
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціальне-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

1.2. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо
роботодавцю.

1.3. Керівник служби охорони праці за своєю посадою та заробітною платою прирівнюється до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998 року №24 (v0024203-98, vа024203-98 )(із змінами).

1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому
законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично
один раз на три роки.

1.5. Працівник служби охорони праці підприємства б своїй
діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими
актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони
праці, що діють в межах підприємства.

1.6. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в
разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої
праці.

Основні завдання служби охорони праці

2.1. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

2.2. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

2.3. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та
інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі
наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці", колективного
договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.4. Інформування та надання роз'яснень працівникам
підприємства з питань охорони праці.

Функції служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства
комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та
підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм
поліпшення умов прані, запобігання виробничому травматизму,
професійним захворюванням, надання організаційно-методичної
допомоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і
внесення їх на розгляд роботодавцю.

3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних
підрозділів і за участю представників трудового колективу підприємства уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-
правових актів з охорони праці.

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими
формами.

3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з
охорони праці.

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого
травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання
документації з питань схорони праці, а також своєчасної передачі
їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим
порядком.

3.8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства
переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути
розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах
підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів,
інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють
в межах підприємства.

3.10. Розгляд:

питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11. Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з інформаційних засобів.

3.12. Участь у:

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112 ( 1112-2004-п );

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту схорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу „Охорона праці” колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

- організації навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.


3.13. наявності)


Забезпечення організаційної роботи комісії з питань охорони


підтримки (в разі праці підприємства.


3.14. Контроль за:

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

- організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацію робочих місць у відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони парці;

- застосування праці жінок, інвалідів і осіб молодших 18 років відповідно до законодавства;

- виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;

- проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Похожие статьи