Поделиться Поделиться

Короткострокове підвищення кваліфікації керівників і фахівців

Короткострокове підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного напряму діяльності, зокрема в разі модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови організації роботодавця, великих змін у нормативно-правовій базі, що регулює його діяльність, з питань економіки, ділового мовлення тощо [2].

Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації цих категорій персоналу установлюється роботодавцем залежно від мети і змісту навчальної програми, проте не більше 72 годин. Навчально-програмна документація для короткострокового підвищення кваліфікації розробляється й затверджується роботодавцем. За організації навчання на договірних умовах програма затверджується навчальним закладом, котрий здійснює навчальний процес, та погоджується із замовником.

Короткострокове підвищення кваліфікації, стажування керівників і фахівців можуть здійснюватися шляхом формального чи неформального навчання у навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях, установах чи безпосередньо в роботодавця.

Короткострокове підвищення кваліфікації керівників і фахівців має доповнювати й коригувати їх самостійне навчання. Навчання керівників і фахівців буде результативним лише тоді, коли після закінчення короткострокового підвищення кваліфікації за межами робочого місця вони знову продовжуватимуть своє самостійне навчання в конкретних виробничих умовах організації.

Короткострокове підвищення кваліфікації керівників та фахівців має вирішити такі завдання:

– систематизувати й сконцентрувати накопичені в процесі трудової діяльності теоретичні знання:

– проаналізувати, наскільки накопичений практичний досвід роботи відповідає вимогам сучасного виробництва;

– оволодіти тими новими знаннями, уміннями й практичними навичками, які неможливо здобути на своєму робочому місці;

– перейняти нові ідеї, корпоративну культуру, передовий досвід роботи під час спілкування з викладачами і слухачами з інших організацій;

– розробити заходи відносно застосування набутих нових знань, умінь і практичних навичок на своєму робочому місці.

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації керівників і фахівців установлюється організацією залежно від виробничої потреби. Проте бажано, щоби ця періодичність була не рідше одного разу на рік. Це дасть можливість щороку охоплювати навчанням усіх працівників і в поєднанні із самостійною освітою забезпечити для них його безперервність.

Режим, форми та методи навчання керівників і фахівців визначаються роботодавцем (навчальним закладом), котрий здійснює навчальний процес з підвищення кваліфікації, згідно до вимог нормативно-правових актів з питань освіти. Навчання проводять зазвичай з відривом від роботи, чисельність групи рекомендується встановлювати від 10 до ЗО осіб (у закладах післядипломної освіти – 25–30 осіб). Навчальні групи доцільно комплектувати з працівників однакових спеціальностей чи посадових категорій залежно від цілей підвищення кваліфікації.

Форми підсумкового контролю за короткострокового підвищення кваліфікації керівників і фахівців визначаються навчальними планами та програмами. Це може бути складання заліку чи іспиту, підготовка та захист реферату. Складання іспиту може передбачатися, зокрема, у разі освоєння нової складної техніки чи технології. За результатами короткострокового підвищення кваліфікації керівникам і фахівцям видають посвідчення чи довідку.

Форми короткострокового підвищення кваліфікації керівників і фахівців на виробництві подано на рис. 11.2.

Курсове підвищення кваліфікації керівників і фахівців проводиться у вищих навчальних закладах післядипломної освіти, в організаціях як за цільовим професійним спрямуванням, так і за бажанням громадян для задоволення різноманітних потреб особистості. Його тривалість визначається окремими планами. Деякі організації з метою забезпечення високого рівня компетентності висувають особливі вимоги відносно проходження курсів підвищення кваліфікації.

Наприклад, Порядком навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів передбачено, що в разі коли державний реєстратор не закінчив курсів чергового підвищення кваліфікації чи не склав іспиту, Укрдержреєстр інформує орган державної реєстрації про неможливість виконання ним функцій державного реєстратора. Державний реєстратор може бути допущений до повторного навчання не раніше ніж через шість місяців [8].

Тривалість навчання на курсах цільового призначення для керівників та фахівців визначається організацією чи замовником. Так, для осіб, які здійснюють фінансові послуги, термін навчання на таких курсах (обсягом 8 годин) згідно до вимог Держфінпослуг не перевищує одного тижня. Навчання на курсах цільового призначення рекомендується завершувати підсумковим заняттям, на якому вручається свідоцтво встановленого зразка [9, с. 208].

Рис. 11.2. Форми короткострокового підвищення кваліфікації керівників і фахівців на виробництві

За винятком традиційних курсів підвищення кваліфікації заклади післядипломної освіти можуть організовувати неформальне навчання з метою підготовки фахівців для проходження процедури відомчої та міжнародної сертифікації, за допомогою якої встановлюється рівень компетентності фахівців у тій чи іншій галузі знань, а також перевіряються практичні вміння виконувати певні посадові обов'язки [9, с. 208].

Виробничі семінари, семінари-практикуми всередині організації, семінари- наради поза організацією, тренінги, майстер-класи, методичні ярмарки, вебінари, науково-практичні конференції, симпозіуми, круглі столи організовуються для комплексного вивчення питань ринкової економіки, управління трудовими колективами, нової техніки й технології, маркетингу, права, передового досвіду роботи й інших питань, що спрямовані на вирішення певних виробничих та економічних аспектів діяльності організації, удосконалення роботи структурних підрозділів, в яких працюють слухачі.

Виробничі семінари можуть проводитись у межах організації, керівники і фахівці доповідають на них про результати своєї роботи, обмінюються передовим досвідом, навчаються вирішувати складні проблеми, пов'язані з подальшим функціонуванням підприємства.

Помітного поширення набувають семінари-практикуми поза організацією. Наприклад, японські компанії заохочують участь технічного працівника в семінарах, що їх організовують академічні інститути, професійні товариства та інші організації, адже на таких зустрічах відбувається корисний обмін думками, технічний персонал знайомиться з найновішими досягненнями у відповідних галузях (коли вони не становлять комерційної таємниці) [10, с. 86].

Для державних службовців тематичні постійно діючі семінари, тренінги проводяться за програмами та планами, що розробляються відповідними навчальними закладами і затверджуються органами, на які поширюється чинність Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Національною академією державного управління при Президентові України та затверджених Нацдержслужбою в установленому порядку [11].

Термін підвищення кваліфікації державних службовців визначає програма семінару. Тематичні постійно діючі семінари завершуються складанням заліків чи підготовкою та захистом слухачами рефератів. За потреби проводяться тематичні короткострокові семінари з вивчення актуальних проблем державного управління, нових актів законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності.

Тренінги для державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування першої – четвертої категорії організовує і проводить Школа вищого корпусу державної служби в межах компетенції, а також навчальні заклади, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності. Тренінги для вищого корпусу державної служби (державних службовців першої-другої категорії) організовує і проводить Школа вищого корпусу державної служби.

Тренінги для державних службовців четвертої-сьомої категорії проводять центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також регіональні інститути державного управління, інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та галузеві навчальні заклади.

Навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та отримання сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним службовцям і посадовим особам органів місцевого самоврядування під час оцінювання їх діяльності, зарахування до кадрового резерву та призначення на вищу посаду.

Короткостроковість підвищення кваліфікації керівників і фахівців на виробничих і тематичних семінарах зумовлює специфічні особливості й вимоги до розроблення навчальних програм. Так, у навчальних програмах підвищення кваліфікації керівників пансіонатів і будинків відпочинку варто приділяти увагу оздоровчим, спортивним і культурно-масовим заходам. Вони можуть тривати близько двох годин на день за межами навчального часу. Це зумовлено, поперте, тим, що велика частина керівників і фахівців систематично не займається фізкультурою та оздоровчими заходами. Через те підвищення кваліфікації сприятиме не лише оновленню знань слухачів, а й збереженню їх трудового потенціалу. По-друге, інформаційне та емоційне навантаження у процесі навчання украй велике, і послідовна зміна видів діяльності сприятиме відпочинку слухачів [12, с. 128].

← Предыдущая страница | Следующая страница →