Поделиться Поделиться

Ефективність інвестиційної діяльності

Ефективне управління інвестиційною діяльністю передбачає використання фінансового аналізу інвестицій підприємства, котрий має сприяти отриманню суб'єктом управління необхідної інформації відносно інвестиційної діяльності з метою оцінки її доцільності, правомірності та ефективності.

Формування підприємством інвестиційних ресурсів має здійснюватися за рахунок власних коштів, а також із залученням позикового капіталу, з наступним погашенням його із суми прибутку від експлуатації інвестиційних об'єктів.

Власні інвестиційні ресурси підприємств можуть виступати у вигляді нерозподіленого прибутку та амортизаційних відрахувань, а залучені - у вигляді кредитів, позик.

Управління інвестиціями повинне ґрунтуватися на оптимізації співвідношення поміж рішенням поточних і стратегічних задач розвитку підприємства з урахуванням довгострокового характеру інвестиційних процесів, що повинно призвести до розширення виробництва і збільшення ефективності його діяльності.

У комплексній моделі аналізу інвестиційної діяльності чільне місце займає попередній аналіз інвестиційної діяльності, що полягає в аналізі ефективності інвестиційних проектів.

Не менш важливим моментом аналізу інвестиційної діяльності є і моніторинг реалізації інвестиційних проектів, як заключний етап інвестування, що передбачає контроль, поточний аналіз та аналіз ефективності використання інвестованого капіталу. Основна мета здійснення аналізу на цьому етапі - забезпечення порядку здійснення інвестицій у відповідності з бізнес-планом.

Коли співставлення фактичних результатів зі встановленим стандартом свідчить про досягнення встановленої мети, то необхідності застосовувати незаплановані дії немає. У випадку, коли виявлені відхилення, виникне необхідність усунення недоліків. Через те, процесу коректування повинно передувати визначення масштабу відхилення від стандарту й точне зазначення причини. Мета коректування полягає в через те, щоби зрозуміти причини відхилення та добитись за допомогою управлінських дій повернення інвестиційного процесу в заплановане русло. Причинами, що спричиняють необхідність коректування, можуть бути: погана організація виконання рішень, помилки, які допущенні в рішенні, зміни в зовнішньому середовищі. Під час реалізації рішення можуть з'явитися непередбачені можливості для покращення результатів, що також вимагатиме внесення коректив.

Процес співставлення результатів для постійного нагляду за здійсненням інвестування є системою моніторингу. Це, зазвичай, вимагає покладання відповідальності за розвиток проекту на певну особу.

На цій стадії завданням аналітика буде закласти основу для після інвестиційного контролю, беручи до уваги ключові фактори проекту, на яких даний контроль повинен зосередитись.

У процесі реалізації даної основної мети аналіз інвестиційної діяльності спрямований на вирішення таких найважливіших завдань [6]:

- раціональне та ефективне вкладення власних та залучених коштів;

- аналіз змін в структурі засобів направлених в інвестиційну діяльність, встановлення оптимального співвідношення поміж власними та залученими засобами;

- максимізація прибутку та зниження собівартості власної продукції внаслідок впровадження інвестицій;

- забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;

- використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів;

- вивчення показників ефективності інвестиційної діяльності та виявлення резервів її росту.

При цьому за винятком вартості інвестиційного капіталу, інвестор повинен повернути вартість чи ціну цього капіталу (що також входить до вартості вкладених коштів), оскільки в сучасних економічних умовах будь-котрий капітал є специфічним товаром і, згідно, має свою, також специфічну ціну, якому необхідно сплатити за користування цим товаром. Питання вартості інвестованого капіталу надзвичайно актуальне для потенційного інвестора, і розмір даної вартості є одним із вирішальних факторів для прийняття рішення про вкладання коштів, через те що в процесі його прийняття має виконуватися умова, що рівень прибутковості інвестиційного проекту повинен і перевищувати вартість інвестованого капіталу, оскільки коли прибутковість нижча за ціну інвестованих коштів, то вкладання капіталу недоцільне (звичайно, за умови, коли інвестор не ставить перед собою іншої мети, за винятком отримання прибутку) [6].

Таким чином, ціна інвестованого капіталу - один із найважливіших показників і в більшості випадків відіграє вирішальну роль у вирішенні питання про реалізацію інвестиційного проекту.

Таким чином, для підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах доцільно запровадити систему моніторингу реалізації інвестиційних проектів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →