Поделиться Поделиться

Самостійне навчання керівників і фахівців організації

Однією з форм підвищення кваліфікації персоналу з вищою освітою, що забезпечує безперервність підвищення кваліфікації працівника упродовж його трудової діяльності в організації, є систематичне самостійне навчання керівників і фахівців (самоосвіта). Однією з причин його запровадження є труднощі, з якими стикається організація під час проведення навчання керівників і фахівців.

До цих труднощів варто віднести відсутність у працівників у процесі виконання ними своїх виробничих обов'язків достатнього часу для навчання, а також пов'язані з цим труднощі зі складанням розкладу навчання груп слухачів, пропуски керівниками та фахівцями занять, недостатня кількість кваліфікованих викладачів і навчальних приміщень тощо. Пом'якшити їх негативний вплив та забезпечити безперервність підвищення кваліфікації персоналу має саме самостійне навчання.

Систематичне самостійне навчання керівників і фахівців здійснюється на основі індивідуального плану розвитку чи особистих цілей працівника, що затверджуються його безпосереднім керівником. При цьому бажано, щоби працівник виявляв власну ініціативу під час розробки індивідуального плану розвитку. Даний план може бути доповнений контрольним навчальним листом, що є деталізованою програмою самостійного навчання керівника чи фахівця, якому він має послідовно опанувати згідно до свого індивідуального плану розвитку.

Самостійне навчання має спиратися на такі якості особистості, як самодисципліна, працелюбність, цілеспрямованість, наполегливість тощо. В індивідуальних планах розвитку виходячи зі змісту й характеру праці варто передбачити вивчення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері трудової діяльності, новітніх досягнень науки й техніки, проблем менеджменту, ринкової економіки, соціальної відповідальності, права, психології та ін.

Організація, заохочуючи самостійне навчання, має гарантувати керівникам і фахівцям, що:

– вони самі визначають потребу в керівництві та обсяг необхідних знань для ефективного виконання своєї роботи;

– їх проінформують де дозволяється отримати потрібні для навчання матеріали;

– план і програма навчання будуть підготовлені як частина контракту з навчання;

– працівники підготують план персонального розвитку, зазначивши мету навчання, перспективи розвитку та дії, необхідні для їх реалізації [5, с. 470].

Самоосвіта полягає в самостійному вивченні керівниками, фахівцями спеціальної літератури (науково-технічної, економічної тощо), ознайомленні з передовим досвідом роботи підприємств сфери економічної діяльності за допомогою організованої консультаційної та методичної допомоги з боку вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів. Самоосвітою керівників і фахівців є також керівництво й педагогічна діяльність на курсах цільового призначення, у школах з вивчення передових прийомів і методів праці та інших форм підвищення кваліфікації робітників.

Основною рисою самостійного навчання є його індивідуальний характер [6, с. 165]. Керівник чи фахівець може визначати темп навчання, кількість повторень навчального матеріалу, тривалість заняття. Це дає можливість працівникові контролювати важливі параметри процесу підвищення кваліфікації, що є заданим за інших форм навчання. Водночас індивідуальний характер даної форми підвищення кваліфікації позбавляє самостійне навчання одного з важливих умов результативності підготовки – зворотного зв'язку. Це зумовлено тим, що в процесі самостійного навчання керівники й фахівці покинуті на самих себе. Разом з тим широке впровадження останнім часом в організаціях персональних комп'ютерів та їх мультимедійних додатків дає змогу великою мірою подолати зазначений недолік самостійного навчання персоналу.

У цьому зв'язку перспективною формою самостійного навчання керівників і фахівців організації є дистанційне навчання. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота. Отримання навчальних матеріалів, спілкування поміж суб'єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передаванням відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному чи асинхронному режимі [7, с. 15].

Завдяки комп'ютерним програмам підвищення кваліфікації керівників і фахівців відбувається в режимі постійного діалогу слухача з комп'ютером. Даний діалог здійснюється за допомогою різних засобів спілкування – комп'ютерної клавіатури, голосу, відеозображень, графічних матеріалів і малюнків.

За збереження переваг індивідуального навчання (контроль швидкості засвоєння матеріалу, його повторення й доступність) використання засобів мультимедіа дає можливість підгримувати постійний зворотний зв'язок та коригувати процес підвищення кваліфікації. Це дозволяє істотно підвищити ефективність самостійного навчання керівників і фахівців. Дослідження американських учених показали, що комп'ютерне навчання з використанням засобів мультимедіа забезпечує більш високий ступінь засвоєння матеріалу (на 30 %) і більш високий відсоток запам'ятовування, ніж традиційні форми підвищення кваліфікації.

На відміну від традиційних форм підвищення кваліфікації керівників і фахівців, за комп'ютеризованого навчання головні витрати пов'язані з розробленням, а не з реалізацією програми підвищення кваліфікації на підприємстві. Підготовка навчальної програми тривалістю одна година в США коштує близько 100 тис. дол. Однак після того як навчальну програму розроблено, підвищення кваліфікації керівників і фахівців вимагає відносно небагато коштів від організації, оскільки немає потреби у викладачах, приміщенні, навчальних матеріалах [6, с. 166].

Таким чином, у разі великої кількості керівників структурних підрозділів і фахівців використання навчальних комп'ютерних програм стає з економічного погляду дуже вигідним для підвищення кваліфікації персоналу організації.

Суттєву допомогу керівникам і фахівцям, які підвищують свою кваліфікацію, дають лекції та консультації викладачів вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. Це значно розширює доступ слухачів до потрібної для них наукової, технічної, спеціальної фахової та економічної інформації.

Самостійне навчання керівників і фахівців тісно пов'язане з іншими видами й формами навчання, які також відображаються в індивідуальних планах розвитку персоналу. Це насамперед стосується гнучкого навчання.

Гнучке навчання – форма навчання керівників і фахівців з комплексним використанням елементів централізованого і дистанційного навчання згідно до конкретних умов діяльності викладача та пізнавальної діяльності слухачів системи підвищення кваліфікації для максимального використання потенційних можливостей технологій відкритого навчання.

Характерними ознаками гнучкого навчання є:

• доступність для всіх вікових соціальних груп персоналу без обмежень;

• самостійне навчання працівників – провідна форма навчальної діяльності;

• індивідуалізація навчального процесу;

• широкі права слухачів відносно визначення змісту, форм, методів, режиму й атестації навчання;

• демократичне та гуманне керування навчальним процесом з боку викладача.

Гнучке навчання має особистісну орієнтацію. У процесі навчання формується власний професійний досвід, що впливає на ефективність підготовки. Особливості й переваги відкритого навчання полягають у такому;

– гнучкість, що реалізується через вільний вибір термінів, змісту, форм і методів навчання й рівня кваліфікації згідно до потреб керівників і фахівців;

– індивідуалізація навчання спрямована на диференційований підхід до слухачів, урахування їхніх звичок, досвіду, знань, віку, здібностей, мотивації до навчання, актуалізацію їхніх пріоритетних інтересів;

– орієнтування на кінцевий результат, тобто організація навчання згідно до вимог виробництва. Навчання має вибірковий характер, вивчається той матеріал, що цікавить конкретного керівника чи фахівця;

– диверсифікація – розширення освітніх програм і систем навчання, що забезпечує збільшення переліку, зміну характеру та змісту освітніх послуг;

– універсальність, тобто можливість використання технології відкритого навчання закладами освіти й організаціями;

– економічна ефективність полягає в через те, що вартість гнучкого навчання набагато дешевша порівняно з традиційними формами навчання.

Контроль за виконанням керівниками та фахівцями плану самостійного навчання проводиться їх безпосереднім керівником за участю працівника служби персоналу. За потреби питання про виконання плану самостійного навчання можуть бути розглянуті на зборах трудового колективу структурного підрозділу, під час проведення періодичної підсумкової та поточної атестації керівників і фахівців, плануванні трудової кар'єри тощо.

← Предыдущая страница | Следующая страница →