Поделиться Поделиться

Відповідальність сторін, вирішення спорів

При не виконанні чи не належному виконанні обов' язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно до законодавства та відповідних положень контракту.

Спори поміж сторонами вирішуються у судовому порядку.

Зміни та умови розірвання контракту

Після закінчення одного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.

Обґрунтовані пропозиції сторін ураховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У разі значних змін умов господарювання у зв' язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, зокрема пов' язаних з переходом до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) змісту контракту.

Взаємоприйняті зміни оформляються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмово мотивовану відмову.

Контракт припиняється:

1. Після закінчення строку дії контракту;

2. За згодою сторін;

3.3а ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених контрактом;

4. З ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених контрактом;

5.3 інших підстав, передбачених законодавством.

Керівник може бути звільнений з посади, а контракт розірваний з ініціативи Вищого органу товариства (органу приватизації) до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником обов' язків, покладених на нього в пункті 2.2 контракту, чи передбачених додатковими угодами до контракту;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов' язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет товариства);

с) з інших підстав_

Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Вищим органом товариства обов' язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника;

б) у разі втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести чи вже призвело до погіршення економічних показників діяльності товариства;

в) у разі хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов' язків за контрактом, з виплатою матеріальної допомоги в розмірі трьох середніх заробітних плат Керівника, розрахованих за останні три місяці, а також інші виплати, передбачені законодавством України.

За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений чи укладений на новий строк.

Коли розірвання контракту здійснюється на підставах, встановлених у контракті, проте не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово спостережну раду ВАТ та Вищий орган товариства за два місяці.

За даний період Керівник повинен представити нову кандидатуру на посаду голови правління ВАТ чи передати справи ВАТ першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-пере-дання справ та подати його на розгляд до Вищого органу товариства разом із заявою про звільнення чи переведення та протоколом засідання спостережної ради про заміну голови правління ВАТ.

Термін дії та інші умови контракту

У контракті передбачаються конкретні строки його дії. Сторони можуть передбачати випадки конфіденційності умов контракту чи окремих його частин, коли:

■ сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

■ про умови контракту інформуються відповідні працівники товариства та інші особи у зв' язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо).

Сторони вживають заходів відносно дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

Умови контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.

Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та терміну його дії.

Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

Попередній контракт з головою правління ВАТ втрачає чинність з дня підписання нового контракту.

З метою здійснення державного обліку контрактів з керівниками суб' єктів державної власності та головами правлінь акціонерних товариств, контрольні пакети акцій яких відносять державі, в Україні створено Генеральний реєстр контрактів.

До реєстру контрактів вносяться дані про контракти з керівниками підприємств із зазначенням сторін, що його укладають, термінів дії та умов контракту.

Генеральний реєстр формується Головдержслужбою на основі інформації, поданої центральними та місцевими органами виконавчої влади, уповноваженими укладати контракти з керівниками підприємств.

Вилучення з реєстру контрактів відбувається у разі:

o закінчення терміну дії контракту;

o розірвання контракту;

o зміни власника чи ліквідації підприємства. Користувачами Генерального реєстру контрактів є:

♦ Верховна Рада України;

♦ Кабінет Міністрів України;

♦ місцеві держадміністрації (в межах їх сфери управління). Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів Генерального реєстру контрактів здійснює Головдержслужба.

← Предыдущая страница | Следующая страница →