Поделиться Поделиться

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У через що полягає сутність поняття організація:

1) група осіб, діяльність яких свідомо координується з метою досягнення загальної мети;

2) група осіб, які діють за певної домовленості;

3) особа, яка діє для досягнення певної мети;

4) група осіб, діяльність яких координується для того, щоби кожна з них досягла своєї мети?

2. Яка найважливіша властивість організації:

1) зв'язок із зовнішнім середовищем;

2) економічні умови;

3) уміння менеджера керувати організацією;

4) відносини в колективі?

3. Найочевиднішою характеристикою організації в:

1) зв'язок із зовнішнім середовищем;

2) поділ праці;

3) наявність організації, яка є конкурентом;

4) використання досягнень НТП.

4. На через що акцентує увагу Г. Мінцберг у праці "Природа управлінської праці":

1) професійних ознаках керівника;

2) короткочасності та різноманітності здійснюваної роботи;

3) короткочасності, різноманітності та фрагментарності здійснюваної діяльності;

4) короткочасності, монотонності й фрагментарності роботи?

5. Управління - це процес:

1) необхідний для формулювання цілей організації та їх досягнення;

2) планування, організації, мотивації та контролю, потрібний з метою формулювання та досягнення цілей організації;

3) планування, організації та контролю, необхідний для формулювання та досягнення цілей організації;

4) реалізації функцій, що має виконувати кожен керівник.

6. У через що полягає сутність виживання, результативності й ефективності, продуктивності, практичної придатності:

1) складові успіху організації;

2) умови існування організації;

3) завдання організації;

4) відповіді 1) і 3) правильні?

7. В яких покажчиках визначається продуктивність:

1) натуральних;

2) кількісних;

3) якісних;

4) відповіді 1), 2) і 3) не правильні?

8. Що не є ознаками діяльності менеджера:

1) виконання технічної роботи;

2) виконання функцій контролю;

3) прийняття управлінських рішень;

4) стратегічне планування?

9. Хто першим з наведених учених запропонував визначення менеджменту як виконання роботи за допомогою інших людей:

1) М.П. Фоллет;

2) Г. Гант;

3) А. Файоль;

4) Ф. Грецберг?

10. Контроль - це процес: 1) впливу керівника на підлеглих;

2) забезпечення того, що організація справді досягає своїх цілей;

3) впливу керівника на підлеглих з метою досягнення цілей організації;

4) визначення цілей, що мають бути досягнутими у визначений термін.

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. Організація - це група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети:

а) так;

б) ні.

2. Г. Мінцберг класифікує ролі керівників у межах категорій: міжособистісні й інформаційні ролі та ролі з прийняття рішень:

а) так;

б) ні.

3. Незалежно від того, скільки є рівнів управління, керівників традиційно поділяють на три категорії:

а)так; б) ні.

4. Продуктивність - відношення кількості одиниць на виході до кількості одиниць на вході:

а) так;

б) ні.

5. До внутрішнього середовища відносять великі конкуренти, джерела одержання техніки і технологій, соціальні фактори, урядове регулювання й інші зміни:

а) так;

б) ні.

6. Складовими успіху організації є: виживання, результативність і ефективність, продуктивність, практична придатність:

а) так;

б) ні.

7. Розрізняють три головні принципи: узагальнення, необхідність ситуаційного підходу та потреба інтегрованого підходу:

а) так;

б) ні.

8. Одна з найбільш значущих характеристик організації полягає в її взаємозв'язку із зовнішнім середовищем:

а) так;

б) ні.

9. Організація повністю не залежить від навколишнього світу (зовнішнього середовища) як стосовно своїх ресурсів, так і споживачів, користувачів їх результатів, яких вони прагнуть досягти:

а) так;

б) ні.

10. Складні організації здійснюють чітке вертикальне розподілення шляхом утворення підрозділів, що виконують специфічні конкретні завдання та досягають конкретних специфічних цілей:

а) так;

б) ні.

← Предыдущая страница | Следующая страница →