Поделиться Поделиться

Критерії оцінювання знань та вмінь студента

Об'єктивне оцінювання знань студентів у межах кредитно-модульної системи в умовах впровадження ідей Болонського проце су має сприяти підвищенню якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців, стимулювати самостійну та систематичну роботу студента протягом навчального семестру. Досягається така об'єктивність запровадженням відповідних критеріїв оцінювання, тобто системи вимог до рівня знань та вмінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження набутих ним компетенцій за 100-бальною шкалою.

Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчальної дисципліни:

88-100 балів - за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;

80-87 балів - за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних задач;

71-79 балів - за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;

61-70 балів - за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв'язання практичних задач;

26-49 балів - за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;

00-25 балів - за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

Критерії оцінювання якості виконання курсових робіт: - відповідність змісту курсової роботи завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій відносно її виконання;

- самостійність розв'язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, графіків і таблиць;

- наявність елементів науково-дослідного характеру;

- використання комп'ютерних технологій;

- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з вимогами нормативних документів.

Отримані студентом бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у державну шкалу ("відмінно", "добре", "задовільно" чи "незадовільно") та в шкалу ECTS (А, В, С, D, Е, FX, F) згідно з таблицею:

За 100-бальною

шкалою

За державною

(національною) шкалою

За шкалою ECTS

88-100

Відмінно

А

80-87

Добре

В

71-79

Добре

С

61-70

Задовільно

D

50-60

Задовільно

Е

26-49

Незадовільно

FX

00-25

Незадовільно

F

Екзамен з дисципліни "Стратегічний менеджмент" відбувається в письмово-усній формі. Письмову компоненту проводить викладач одночасно для всіх студентів групи і триває вона до чотирьох академічних годин. Під час усної компоненти студент може поліпшити відповідний результат, відповідаючи на запитання.

Студент повинен повторити вивчення навчальної дисципліни, коли за результатами семестрового контролю він набрав менше 26 балів (не більше ніж з двох дисциплін одночасно) і не підлягає умовам відрахування з навчального закладу. Повторне вивчення дисципліни здійснюється в межах граничного терміну навчання і в порядку, встановленому у вищому навчальному закладі.

Зразок

Орієнтовний зміст курсової роботи на тему "Обґрунтування конкурентної стратегії організації (на прикладі ТзОВ "Галичтур")"

Зміст

Вступ 2

1. Методичний підхід до формування конкурентної стратегії організації4

1.1. Роль і місце стратегічного планування в системі стратегічного менеджменту організації4

1.2. Класифікація конкурентних стратегій6

1.3. Характеристика стадій процесу розроблення конкурентних стратегій 9

2. Стратегічний аналіз потенціалу туристичного ринку України (регіону)11

2.1. Стратегічна сегментація туристичного ринку та визначення СЗГ11

2.2. Оцінка привабливості туристичного ринку України13

2.2.1. Оцінка перспектив СЗГ за критерієм "зростання ринку"16

2.2.2. Оцінка привабливості туристичного ринку за багатокритеріальним методом19

3. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії ТзОВ "Галичтур"21

3.1. Побудова карти стратегічних груп і визначення прямих конкурентів товариства21

3.2. Оцінка конкурентоспроможності ТзОВ "Галичтур" за методом конкурентних переваг24

3.3. Перегляд стратегічних альтернатив та вибір конкурентної стратегії ТзОВ "Галичтур" за методом М. Портера26

Висновки29

Список використаної літератури31

Додатки32

Похожие статьи