Поделиться Поделиться

Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації

Відділ персоналу у виробничому середовищі організації взаємодіє з усіма структурними підрозділами. Так, відділ персоналу спільно з планово-економічним відділом:

1. Розробляє перспективні й поточні плани комплектування підприємства персоналом усіх професій і кваліфікацій.

2. Розраховує потреби в усіх категоріях персоналу з урахуванням змін складу працюючих при впровадженні нової техніки та технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також у зв'язку із введенням нових потужностей чи підрозділів.

3. Складає кошторисно-фінансові розрахунки на організацію прийняття персоналу та молодих спеціалістів.

4. Готує розрахунки та пропозиції керівнику відносно плинності персоналу, стану трудової дисципліни.

5. Складає розділи звітності для органів статистики про наявність працюючих, плинність персоналу, потребу в ньому.

6. Готує пропозиції керівництву відносно коригування всіх згаданих планів у зв' язку із зменшенням чи збільшенням обсягів виробництва а також з інших причин.

Разом із відділом організації праці та соціального захисту:

1. Вивчає та аналізує втрати робочого часу (хвороба, простої, відпустки з дозволу адміністрації, прогули та ін.), розробляє пропозиції відносно поліпшення умов праці, закріплення персоналу на підприємстві.

2. Готує матеріали для керівництва про заохочення, винагороди, стягнення за підсумками роботи за місяць, квартал, рік.

3. Організовує дослідження професійного, освітнього, складу працюючих за віком і статтю з метою поліпшення умов та продуктивності праці, удосконалення різних видів робіт з персоналом.

4. Розробляє форми морального та матеріального стимулювання і подає дані пропозиції керівництву підприємства на розгляд.

5. Перевіряє стан трудової дисципліни та розробляє заходи відносно її зміцнення.

6. Здійснює контроль за станом умов праці на підприємстві. Спільно з керівниками структурних підрозділів:

1. Узгоджує питання прийому, звільнення та переміщення працівників підприємства.

2. Готує проекти пропозицій керівництву відносно складу атестаційних та кваліфікаційних комісій, порядку їх роботи, оформлення матеріалів для заохочення, винагород за високі показники у праці.

3. Виконує організаційну роботу відносно створення резерву персоналу на висування, вивчення ділових та особистісних властивостей працівників списку резерву.

4. Організовує роботу відносно добору молодих працівників для навчання у вищих навчальних закладах.

5. Бере активну участь у розробці та здійсненні заходів відносно виховання працівників.

Спільно з бухгалтерією підприємства:

1. Організовує та контролює виконання кошторисно-фінансового плану витрат на всі види робіт з персоналом, документальне оформлення прийому, переведення, відпусток, звільнень.

Разом із юрисконсультом організовує та здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства, виконання наказів, вказівок і рішень з питань роботи з персоналом.

У зовнішньому середовищі відділ персоналу відносно роботи з персоналом взаємодіє з різними державними та недержавними органами (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Взаємодія відділу персоналу із зовнішнім середовищем

До державних формувань відносять органи з праці та соціальних питань, центри зайнятості населення. Координування діяльності кадрових питань в Україні покладено на міністерство праці і соціальних питань. Воно виконує такі функції в галузі кадрової роботи:

1) визначає реальні потреби у спеціалістах з урахуванням розвитку продуктивних сил і перспективних напрямів науково-технічного прогресу, забезпечує контроль за їх ефективним використанням;

2) забезпечує реалізацію громадянами прав на працю;

3) створює з органами освіти ефективну систему навчання та безперервного підвищення кваліфікації усіх працівників;

4) здійснює методичну роботу з атестації кадрів у галузях народного господарства.

Державна служба зайнятості населення:

1) аналізує та прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує про стан на ринку праці;

2) здійснює облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питаннями працевлаштування;

3) консультує з приводу можливостей одержання роботи;

4) надає допомогу громадянам у виборі роботи;

5) організовує професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації громадян;

6) надає послуги відносно працевлаштування, професійного орієнтування непрацюючим громадянам та звільненим працівникам;

7) забезпечує реєстрацію безробітних і надає їм допомогу, включаючи виплату грошової допомоги;

8) сприяє підприємствам, об'єднанням, установам у вирішенні проблем відносно забезпечення зайнятості населення.

До громадських формувань відносять профспілкові органи. Вони контролюють дотримання адміністрацією підприємств прав громадян у частині їх найму, переведення, звільнення, забезпечення прийнятних умов праці та побуту, надання відпусток, різних пільг і компенсацій та ін.

Служби відносно роботи з персоналом інших підприємств, об' єднань і установ здійснюють:

1) прогнозування, визначення перспективної й поточної потреби у персоналі і джерел її задоволення, розробка та реалізація заходів відносно поповнення трудового колективу;

2) планування та регулювання цілеспрямованого просування та професійно-кваліфікаційного зростання персоналу, процесів його вивільнення та перерозподілу;

3) організаційно-методичне забезпечення професійного навчання, підготовка та перепідготовка персоналу, планування даної роботи з урахуванням потреби виробництва, направлення працівників на навчання до різних навчальних закладів та стажування на провідних підприємствах, навчання керівників різного рівня передовим методам, формам роботи з персоналом;

4) вивчення ділових та особистісних властивостей працівників на базі атестування, широкого використання психологічних досліджень, розробка рекомендацій відносно раціонального використання персоналу згідно до його здібностей, а також переміщення та зарахування до резерву на висування;

5) організація на прийняття на роботу, переведення, звільнення та відпусток особового складу персоналу;

6) оформлення, зберігання та видача трудових книжок, своєчасне занесення до них необхідних;

7) підготовка та видача довідок на запити працівників про дійсну та минулу трудову діяльність, а також відгуків та характеристик на робітників та службовців на запити організацій;

8) підготовка та складання звітності по персоналу;

9) облік військовозобов' язаних;

10) працевлаштування звільнених працівників у випадках, передбачених законодавством;

11) організація роботи відносно професійного орієнтування молоді, адаптація молодих спеціалістів і робітників на підприємстві, розвиток наставництва;

12) розробка заходів відносно поліпшення морально-психологічного клімату у колективі та ін.

Служби соціального розвитку виконують такі функції з оптимізації управління персоналом:

o аналіз рівня соціального розвитку трудових колективів;

o соціологічні та соціально-психологічні дослідження на підприємстві;

o вивчення причин плинності персоналу, забезпечення професійного та посадового просування персоналу з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей працівників, участь у формуванні резерву керівників;

o розробка та впровадження заходів відносно підвищення задоволеності від роботи, виховання професійної та посадової гідності;

o розробка спеціальних заходів відносно підвищення трудової та виробничої дисципліни, визначення найбільш ефективних форм і методів морального та матеріального стимулювання працівників.

Таким чином, служба управління персоналом застосовує комплексний підхід: інтегрує функції управління на єдиному організаційному ґрунті, використовує різні види, форми та метода роботи, спрямовані на підвищення продуктивності та якості праці.

← Предыдущая страница | Следующая страница →