Поделиться Поделиться

Програми виробничої практики

Програми виробничої практики

Зі спеціальності «Туристичне обслуговування»

№ п\п Зміст програми Кількість робочих днів
  Вступ  
Розділ І. Характеристика туристичного підприємства.
1.1. Загальна характеристика туристичного підприємства. 1 (6год. ауд., 4 год.с.р.)
1.2. Основні напрямки діяльності туристичного підприємства. 1 (6год. ауд. 4 год.с.р.)
1.3. Договірні відносини з партнерами і клієнтами. 2 (12год. ауд. 6 год.с.р.)
1.4. Пакети туристичних послуг, їх характеристика. 2 (12год. ауд. 6 год.с.р.)
2. Розділ ІІ. Характеристика управлінської діяльності туристичного підприємства.
2.1. Аналіз організаційної структури підприємства. 1 (6год. ауд. 4 год.с.р.)
2.2. Кадрове забезпечення туристичного підприємства. 1 (6год. ауд. 6 год.с.р.)
2.3. Характеристика методів та функцій управління на підприємстві. 2 (12год. ауд. 6 год.с.р.)
3. Розділ ІІІ. Маркетингова діяльність туристичного підприємства.
3.1 Характеристика зовнішнього середовища підприємства. 1 (6год. ауд. 4 год.с.р.)
3.2 Цілі діяльності підприємства. Планування діяльності. 1 (6год. ауд. 6 год.с.р.)
3.3. Аналіз цільових груп споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики. 1 (6год. ауд. 4 год.с.р.)
3.4. Ціноутворення на туристичні послуги.Підвищення конкурентоспроможності підприємства. 2 (12год. ауд. 6 год.с.р.)
3.5. Організація надання інформаційно-рекламних послуг. 2 (12год. ауд. 6 год.с.р.)
4. Розділ ІV. Планово-економічна діяльність підприємства
4.1. Основні економічні показники в діяльності підприємства. 2 (12год. ауд. 4 год.с.р.)
4.2. Доходи і рентабельність підприємства. 2 (12год. ауд. 4 год.с.р.)
4.3. Пропозиції та обґрунтування заходів щодо вдосконалення організаційно-економічної діяльності підприємства. 1 (6год. ауд. 5 год.с.р.)
5. Оформлення звіту. 1 (6год. ауд. 6 год.с.р.)
6. Залік. 1(6год. ауд.
Всього 24 (144 ауд. год., 81 с.р.)

Розділ І. Характеристика туристичного підприємства

Базова характеристика туристичного підприємства

№ п/п. Вихідні дані підприємства Характеристика Примітка
1. Назва    
2. Тип    
3. Адреса    
4. Контактний телефон, факс, електронна пошта    
5. Форма власності, підпорядкованість    
6. Місцезнаходження    
7. Дата відкриття, введення в експлуатацію    
 
8.

Дата і номер сертифіката і ліцензії    
9. Організаційна структура    
10. Штатний розпис: чисельність персоналу, посади працівників    
11. Керівник підприємства (П. І. Б.)    

Характеристика підприємства – бази практики

· Охарактеризувати тип та статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі й обмеження діяльності, загальну стратегію, види підприємницької діяльності), використовуючи інформацію Статуту, Установчого договору, Ліцензії на право здійснення відповідного виду підприємницької діяльності, Сертифікату відповідності тощо. Визначити стратегічні одиниці бізнесу підприємства.

· Оцінити вигідність місця розташування підприємства з точки зору характеру бізнесу, зручності для клієнтів тощо.

· Оцінити внутрішній вигляд будівлі та інтер’єру приміщень підприємства, відповідність стандартам (надати, по можливості, в додатках фото, відео, інші інформаційні матеріали підприємства).

· Проаналізувати всі можливі показники господарської діяльності підприємства в динаміці (за два–три роки) та за структурою, згідно з даними форм статистичної звітності, побудувавши аналітичні таблиці, графіки, діаграми.

· Провести аналіз асортименту турпродуктів та послуг (у формі табл.1 й проведенням подальшого їх аналізу).

· Дати пропозиції щодо поліпшення туристичної пропозиції та розширення географії подорожей фірмою.

У додатках мають бути зразки турів!!!!!, які пропонує фірма.


Таблиця 1

Аналіз асортименту турпродуктів та послуг

Номенклатура, асортимент Кількість туристів, що скористалися продуктами фірми
Минулий рік Поточний рік
чол. або грн.. питома вага, % чол. грн. питома вага, %
Внутрішній туризм, разом        
в т.ч. екскурсії екстремальні тури оздоровчі тури ……………..        
Виїзний туризм, разом        
в т.ч. Америки Мексики Іспанії ……………..        
Послуги, разом        
в т.ч. оформлення віз        
оформлення страховки        
бронювання готелю        
бронювання квитків        
транспортні послуги        
………………..        

Специфічна характеристика туристичного підприємства

№ п/п Вихідні дані Характеристика Примітка
1. Форми, види, типи туризму    
2. Форми, види, типи туристської діяльності    
3. Форми, види, типи турів    
4. Форми, види, типи туристських маршрутів    
5. Країни і регіони України    
6. Структура і сезонність туристського потоку    
7. Види туристських послуг    

Розділ ІІ. Характеристика управлінської діяльності туристичного підприємства

Аналіз організаційної структури підприємства

Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством.

Визначити вищий, середній і низовий рівні управління на підприємстві та їх функціональне призначення. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити недоліки та переваги, запропонувати основні напрямки її вдосконалення.

Кадрове забезпечення туристичного підприємства

Персонал підприємства та управління ним. Організація праці керівників і спеціалістів на підприємстві. Підбір, підготовка і перепідготовка кадрів. Мотивація (стимулювання) працівників. Стилі управління. Стрес. Конфлікти.

Характеристика методів та функцій управління на підприємстві

Охарактеризувати основні функції та методи управління підприємством.

Для цього, необхідно проаналізувати ступінь реалізації різноманітних функцій управління на підприємстві; їх вплив на результати праці. Зупинитись більш детально на аналізі функцій: планування, мотивації, організації.

Ознайомитись з діючими методами управління, їх структурою вказавши на їх позитивні і негативні сторони, внести пропозиції щодо їх вдосконалення.

Показати взаємозв’язок функцій і методів, які реалізуються на підприємстві.

Провести аналіз управління персоналом на підприємстві. Ознайомлення з штатним розкладом працівників та їх посадовими інструкціями (надати приклади посадових інструкцій).

Дослідити систему підбору, розстановки та підготовки кадрів на підприємстві.

Розділ ІІІ. Маркетингова діяльність туристичного підприємства

Характеристика зовнішнього середовища підприємства

Охарактеризувати потенціал регіону, де діє підприємство. Проаналізувати кількість тур фірм в Тернополі та області (турангентів, туроператорів). Форми відпочинку. Статистичні дані про діяльність тур фірм.

Аналіз цільових груп споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики.

Охарактеризувати цільові групи споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики. Для аналізу можна враховувати різні критерії, а саме:

- видову структуру за різними видами туризму та туристично-екскурсійними послугами

- часову структуру (сезонність тощо);

- просторову структуру (різні території, місцевості, через які прокладено тури);

- соціально-демографічну структуру (доходи споживачів, демографічну
ситуацію, сімейний стан, наявність дітей тощо);

- структуру (в’їзний і виїзний туризм, міжнародні й внутрішні споживачі, тощо)

Ціноутворення на туристичні послуги.Підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Формування ціни на тури.

У вивченні цінової політики й аналізі обґрунтованості цін на послуги підприємства важливими є наступні питання:

- встановлення рівня цін рівню витрат;

- яка вірогідна реакція покупців на зміну цін (еластичність попиту);

- чи використовується політика стимулювання цін;

- чи привабливі ціни підприємства в порівнянні з цінами конкурентів;

- чим відрізняється політика ціноутворення на даному підприємстві від цінової політики конкурентів;

- як діє підприємство при зміні цін конкуруючими фірмами;

- яка державна політика у галузі ціноутворення на аналогічні послуги.

Навести приклади цін на тури. Акції, знижки!!!

Організація надання інформаційно-рекламних послуг.

Здійснити аналіз системи розповсюдження турів за наступними показниками: види посередників підприємства, їх особливості, переваги і недоліки застосованих каналів.

Розділ ІV. Планово-економічна діяльність підприємства

ФОРМА Тур 1, Тур 1к ОБОВ’ЯЗКОВО (можна будь-який за останні 3 роки)

Додаток А

Структура індустрії туризму

Перенесення таблиць не допускається. Проте при великих об’ємах допускається, як правило, перенесення частин таблиці на інший аркуш, тоді над нею пишуть “продовження таблиці” і вказують номер.

Формули в звіті (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі.

Рисунки, таблиці формули повинні розміщуватись одразу після посилання на них у тексті роботи (посилання мають бути на всі таблиці та рисунки). Н –д, “на рис. 2.3. можна побачити….”, “повернемось до табл. 1.3…..”, “розрахуємо за формулою (2.1.)”.

Список використаних джерел оформлювати в алфавітному порядку.

Додатки оформлюються як продовження звіту на наступних сторінках після тексту та списку використаних джерел. Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму звіту. На кожний пронумерований літерами додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті. У верхньому куртку розміщується слово “Додаток” і його літера, розпочинаючи з А. Додатки повинні мати заголовки. На них повинні бути посилання в тексті.

Наприклад,

Додаток Б

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие. – М., 1996. – 368 с.

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001. – 216 с.

3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

5. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вузів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

6. Ильина Е.Н. и др. Основы туристической деятельности.-М.,2000К.:КНЕУ,1998-216с.

7. Ильина Е. Н. Туризм-путешесвия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. – М.: РМАТ, 1998.

8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

9. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). Серія «Гостинність»: Посіб./ За ред.. кан. соц. наук, доц.. КУТЕП Мініч І.М. – К.: КУТЕП. – 2004. – 163 с.

10. Менеджмент туризма: Учебник/Авт.-сост. И.В.Зорин. – М.:РМАТ, 1998. – 230 с.

11. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

12. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. /М.:"Дело", 1993.

14. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.

15. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник/ Под. ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

16. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./ За ред.. проф.. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.

17. Секреты умелого руководителя /Сост. И.В. Липсиц. – М.: Экономика, 1991. – 320 с.

18. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.


Додаткова:

1. Про внесення змін до Закону України ”Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

3. ГОСТ 28681.1-95. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

4. ГОСТ 28681.2-95. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования / Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

5. ГОСТ 28681.3-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. -К.: Юрінком Інтер, 2002.

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА, 1997.

7. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т. 2: Социально –педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.

8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процессе: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

9. Зорин И.В. Образование и карьера в туризме: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.


Титулка звіту

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

імені В’ячеслава чорновола

Відділення туризму

циклова комісія

професійної та практичної підготовки

спеціальності «Туристичне обслуговування»

ЗВІТ

програми виробничої практики

← Предыдущая страница | Следующая страница →