Поделиться Поделиться

Розв’язати фінансову ситуацію

Розгляньте фінансову ситуацію і складіть за вихідними даними підприємства бюджетні таблиці і прогнозну фінансову звітність підприємства, а саме:

1. Бюджет продажів.

2. План виробництва продукції (СПД виробляє один продукт).

3. Бюджет витрат на основні матеріали.

4. Бюджет витрат на оплату праці основного персоналу.

5. Бюджет накладних витрат.

6. Бюджет собівартості

7. Бюджет адміністративних і маркетингових витрат.

8. Плановий звіт про прибуток.

9. Бюджет грошових коштів .

10. Плановий баланс.

На підприємстві іде підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні дані надаються за блоками у відповідності списку бюджетів, які розробляються фінансовим менеджером підприємства.

За традицією фінансовий менеджер складає систему бюджетів на щоквартальній основі, одержавши з відділу маркетингу прогнози обсягу реалізації продукції за відповідними цінами (табл.1.1).

Частка оплати грошима в кожному кварталі складає 70% до виручки, а 30% що залишилися, оплачуються в наступному кварталі. Планований залишок запасів готової продукції на кінець планового періоду (кварталу) складає 20% від обсягу продажів майбутнього періоду.

Таблиця 1.1

Прогноз обсягів продажів і цін

Показники Періоди
Прогноз збуту і цін Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Очікуваний обсяг
Очікувана ціна одиниці продукції, грн.. 20,00 20,00 20,00 20,00

Запаси готової продукції на кінець року плануються в обсязі 3000 одиниць продукції.

Норма витрат матеріалу на одиницю продукції - 5 кг. Ціна за 1 кг - 0.60 грн. Залишок сировини на кінець кожного кварталу планується в обсязі 10% від потреби майбутнього періоду. Необхідний запас матеріалу на кінець року складає 7500 кг. Оплата постачальнику за сировину проводиться на наступних умовах: частка оплати за матеріали, придбані в поточному кварталі, складає 50% від вартості придбаної сировини. На інші 50% сировини постачальник надає відстрочку платежу, яка повинна бути погашена в наступному кварталі.

Оплата прямої праці розраховується на наступних умовах: витрати праці основного персоналу на одиницю продукції складають 0.8 години, вартість однієї години разом з нарахуваннями складає 7,50 грн.

Накладні витрати дані окремо за перемінною і постійною частинами. Планування перемінних витрат проводиться виходячи з нормативу 2,00 грн. на 1 годину роботи основного персоналу. Постійні накладні витрати складають 60600 грн. за квартал, в т.ч. амортизація – 15000 грн.

Величина витрат на реалізацію і управління планується у вигляді перемінної і постійної частин. Норматив перемінної частини складає 1,80 грн. на одиницю проданого товару. Плановані обсяги постійних адміністративних і yпpaвлінських витрат приведені нижче:

Таблиця 1.2

Обсяги постійних адміністративних і yпpaвлінських витрат, грн.

  .. Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Реклама 40.000
Зарплата керівництва
Страховка    
Податок на нерухомість      

Підприємство планує закупівлю устаткування на суму 30000 грн. у першому кварталі і 20000грн. – у другому кварталі.

Планована до виплати сума дивідендів рівномірно розподіляється по кварталах і складає 40000 грн. у рік. Підприємство має можливість брати банківську позичку під 10% річних. Виплата відсотків проводиться одночасно з частковим погашенням основної суми боргу при нарахуванні відсотка тільки на частину позички, що погашається.

Ставка податку на прибуток складає 30%.

Стан активів і пасивів підприємства на початок планового періоду надано у вигляді балансу (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Початковий баланс підприємства

Активи грн Примітка
Оборотні активи    
Грошові кошти  
Дебіторська заборгованість  
Запаси сировини 7000 кг
Запаси готової продукції 2000 штук
Усього оборотні активи  
Основні засоби    
Земля  
Споруди й устаткування  
Накопичена амортизація (292000)  
Споруди й устаткування (залишкова вартість)  
Разом активи 650700  
Зобов'язання    
Поточні зобов'язання    
Рахунка до оплати  
Акціонерний капітал    
Звичайні акції, без номіналу  
Нерозподілений прибуток  
Усього акціонерний капітал  
Разом зобов'язання і капітал 650700

Домашнє завдання:оформити рішення ситуації в робочому зошиті.

рекомендована література

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

2. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90с.

3. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

4. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 554 с.

6. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

7. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

8. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.

Практичне заняття №9

ТЕМА. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Обсяг : 2 год.

Мета :вивчити і засвоїти методи оцінки банкрутства підприємства та ознайомитись з напрямками його попередження

Питання для обговорення

1. Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством

2. Методи прогнозування банкрутства підприємством

3. Система попереднього редагування на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів

Задачі для розв’язку

Задача 1

За даними табл. обґрунтуйте ймовірність банкрутства підприємства за допомогою індексу Альтмана ( табл.).

Таблиця

Показник Сума, тис. грн.
Виручка від реалізації продукції 58 988,6
Податок на додану вартість 7382,0
Валові витрати на виробництво і реалізацію продукції 35395,4
Прибутковий податок 4863,4
Вартість власного оборотного капіталу 8012,5
Загальна вартість активів 38 547,0
Обсяг позичкових коштів 5000,0
Обсяг власного капіталу 14 483,2

Оцініть ситуацію за умови, якщо податок на додану вартість становитиме на величину на 10 % меншу.

Задача 2

На підставі даних фінансової звітності підприємств (табл. 1) оцінити фінансовий стан кожного підприємства за допомогою індексу Альтмана. Розрахувати ймовірність банкрутства, зробіть відповідне аудиторське заключення.

Таблиця 1

Виписки із форм №1 і №2

Показники Код рядка Підприємство
Старт Ніка
1. Власний капітал 1707, 20 1665,30
2. Забезпечення наступних витрат і платежів -- --
3. Відстрочені податкові зобов’язання -- 562,0
4. Оборотні активи 2452,50 3253,10
5. Чистий дохід 245,6 328,1
6. Прибуток до сплати податку 325,1 -590,4
7. Чистий прибуток 108,2 -590,4
8. Поточні зобов’язання 2365,75 3291,30
Актив балансу 4072,95 4956,60

Домашнє завдання:

Розглянути і законспектувати наступні питання:

1. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління.

2. Методи фінансування санації підприємства.

3. Управління внутрішніми джерелами фінансування і залучення зовнішніх фінансових джерел.

4. Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством.

рекомендована література

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

2. Мицак о. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

3. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

4. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 554 с.

6. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

7. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

8. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.

Питання на іспит з курсу «Фінансовий менеджмент»

1. Охарактеризувати сутність, мету і завдання фінансового менеджменту

2. Обґрунтуйте необхідність управління дебіторською заборгованістю

3. Охарактеризувати функції фінансового менеджменту та їх значення

4. Проаналізувати управління грошовими потоками

5. Проаналізувати механізм фінансового менеджменту. Визначити місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

6. Визначити економічну сутність і навести класифікацію капіталу підприємства і принципи його формування.

7. Охарактеризувати методи і прийоми фінансового менеджменту

8. Визначити сутність нормування як методу оптимізації оборотних активів

9. Визначте сутність фінансового менеджменту

10. Проаналізуйте грошові потоки підприємства

11. Охарактеризуйте організаційне забезпечення фінансового менеджменту

12. Управління позичковим капіталом

13. Охарактеризуйте дохідність фінансових операцій

14. Наведіть методи оцінки ризиків

15. Проаналізуйте інформаційне забезпечення фінансового менеджменту та визначне користувачів інформації

16. Визначте економічну сутність та наведіть класифікацію інвестицій. Формування інвестиційної політики.

17. Визначте поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємств

18. Охарактеризуйте сутність і наведіть класифікацію інвестицій

19. Охарактеризувати зміст фінансової звітності та її значення в ринковій економіці. Вимоги до фінансової звітності.

20. Охарактеризувати форми реальних інвестицій.

21. Охарактеризуйте види грошових потоків, та їх класифікацію

22. Управління фінансовими інвестиціями. Форми фінансових інвестицій підприємства та особливості управління ними

23. Аналіз грошових потоків підприємства.

24. Проаналізувати вимоги до фінансової звітності.

25. Охарактеризуйте процес складання звіту про рух грошових коштів.

26. Формування портфелю фінансових інвестицій.

27. Управління грошовими потоками

28. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація

29. Охарактеризувати процес планування надходження і використання грошових потоків.

30. Охарактеризувати основні види фінансових ризиків та їх характеристики.

31. Охарактеризувати прибуток як фінансову категорію

32. Охарактеризувати принципи управління фінансовими ризиками підприємства

33. Охарактеризувати рентні платежі та дати їм оцінку.

34. Охарактеризувати страхування ризиків.

35. Обгрунтувати необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на її зміну у часі

36. Оцінити політику управління фінансовими ризиками

37. Визначити сутність теперішньої вартості грошей та її зміст. Поняття дисконтування.

38. Охарактеризувати форми та види страхування фінансових ризиків.

39. Охарактеризувати методи визначення вартості грошової одиниці

40. Призначення і види фінансових звітів. Визначити склад, характеристику та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

41. Охарактеризувати процес управління активами

42. Дати аналіз звіту фінансових результатів підприємства

43. Оцінка фінансових активів

44. Бухгалтерський баланс та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.

45. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу

46. Охарактеризувати операційний аналіз на підприємстві

47. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства

48. Проаналізувати формування прибутку від основної діяльності і фінансових операцій підпрємства.

49. Дати аналіз звіту про рух грошових коштів.

50. Розробка цінової політики та оптимізація на підприємстві

51. Охарактеризувати види грошових потоків та навести їх класифікацію

52. Визначити сутність і завдання управління розподілом прибутку.

53. Охарактеризувати фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту.

54. Управління оборотними та позаоборотними активами підприємства

55. Охарактеризувати методи і прийоми фінансового менедженту

56. Охарактеризувати нормування як метод оптимізації оборотних активів.

57. Дати оцінку оперативному фінансовому плануванню як основі внутрішньо-фірмового фінансового контролю.

58. Визначити методи прогнозування банкрутства: західний і відчизняний досвід.

59. Менеджмент фінансової санації підприємства: визначити його функції та завдання.

60. Охарактеризувати показники ділової активності підприємства

61. Охарактеризувати форми санації підприємства та їх ефективність

Список рекомендованої літератури

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

2. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256 с.

3. Мицак о. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

4. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90с.

5. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

6. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

7. Стоянова Е.С.- Финансовый менеджмент.- М. Перспектива, 2004г.

8. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 554 с.

9. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

10. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

11. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

12. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.

Додаток А

БАЛАНС

на 31 грудня 200__р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво   7,7
Основні засоби:      
залишкова вартість 6082,8 7851,7
первісна вартість 10905,7 13343,9
знос 4822,9 5492,2
Довгострокові фінансові інвеститції      
які обліковуються за методом методом участі в капиталі інших підприємств 390,0 146,7
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи   261,9
Інші необоротні активи    
Усьго за розділом І 6472,8 8268,0
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 1852,0 1356,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 1674,1 1637,1
готова продукція 227,2 1264,8
товари 0,6 0,2
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 177,5 480,4
первісна вартість 177,5 480,4
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 533,2 532,6
за виданими авансами 276,1  
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 306,3 462,8
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та іх еквіваленти:      
в національній валюті 1,5 6,5
в іноземній валюті 5,9 3,9
Інші оборотні активи 643,6 322,2
Усього за розділом ІІ 5698,0 6066,8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 2,6 3,2
Баланс 12173,4 14338,0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду  
 
I. Власний капітал        
Статутний капітал 10,6 10,6  
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал      
Інший додатковий капітал 6203,1 5954,0  
Резервний капітал 3,0 3,0  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 26,6 820,3  
Неоплачений капітал      
Вилучений капітал      
Усього за розділом І 6243,3 6787,9  
ІІ. Забеспечення наступних витрат і платежів        
забезпечення виплат персоналу      
Ішні забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом ІІ      
ІІІ. Довгострокові зобв'язання        
Довгострокові кредити банків   1086,0  
Довгострокові фінансові зобов'язання      
Відстрочені податкові зобов'язання      
Інші довгострокові зобов'язання      
Усього за розділом ІІІ   1086,0  
IV. Поточні зобов'язання        
Короткострокові кредити банків 407,9 2987,5  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 528,2 1077,1  
Поточні зобов'язання за розрахунками:        
з одержаних авансів 4481,3 1076,7  
з бюджетом 68,8 193,0  
з позабюджетних платежів      
зі страхування 110,3 266,1  
з оплати праці 248,4 613,4  
з учасниками      
із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов'язання 85,2 250,3  
Усього за розділом ІV 5930,1 6464,1  
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс 12173,4 14338,0  
               

Додаток Б

← Предыдущая страница | Следующая страница →