Поделиться Поделиться

ТЕМА. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Обсяг : 2 год.

Мета :проведення та засвоєння порядку аналізу фінансових звітів підприємства

Питання для обговорення

1.Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

2.Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства

3.Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства

4.Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки

Задачі для розв’язку

Задача 1

Розрахувати та проаналізувати показники ефективності використання капіталу:

- рентабельність капіталу;

- рентабельність продажів;

- коефіцієнт обігу капіталу.

Визначити відхилення в рентабельності капіталу та вплив факторів на цю зміну:

Таблиця

Показники Минулий період Звітний період Відхилення
Прибуток від реалізації продукції ( від операційної діяльності) , тис. грн.  
Чиста виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, тис. грн. 49967,5  
Середня сума капіталу  
Рентабельність капіталу, %      
Рентабельність продажів, %      
Коефіцієнт обігу капіталу      

Задача 2

Встановити вплив наступних чинників на прибуток від реалізації продукції:

· зміна обсягу реалізації;

· зміна структури і асортименту реалізованої продукції;

· зміна собівартості реалізованої продукції (виробнича собівартість);

· зміна поза виробничих витрат;

· зміна оптових цін на продукцію.

Вихідні дані (тис.грн.):

Показники Базовий період (план) За планом на фактичну реалізацію Звітний період
1 Виробнича собівартість
2 Невиробничі витрати
3 Повна собівартість ? ? ?
4 Дохід від реалізації продукції (виручка)
5 ПДВ
6 Результат: - прибуток - збиток ? ? ?

Задача 3

Зробіть вертикальний та горизонтальний аналізи звіту про фінансові результати.

Баланс підприємства ХХ На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Оборотні активи    
Готівка
Дебіторська заборгованість
Товарно-матеріальні запаси
Витрати майбутніх періодів
Разом поточних активів
Споруди, обладнання (без амортизації)
Разом активів
Зобов’язання і акціонерний капітал    
Зобов’язання:    
Поточні
Зобов’язання за облігації 10%
Разом зобов’язань
Акціонерний капітал:    
Привілейовані акції 25 грн. 7,5%
Звичайні акції 10 грн.
Нерозподілений прибуток
Разом акціонерний капітал
Разом зобов’язання і капітал

Задача 4

На основі балансу проаналізуйте коефіцієнти поточної ліквідності, забезпечення підприємства власними обіговими коштами на початок і кінець звітних періодів. Зробіть висновки.

Таблиця

Розрахунок показників ліквідності

Показник   Формула розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення  
1. Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) Оборотні активи / Поточні зобов’язання      
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Грошові кошти і їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов’язання      
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Грошові кошти і їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов’язання      

Домашнє завдання:

Розглянути наступні питання:

1. Перелічіть вимоги, які ставляться до змісту фінансових документів.

2. Перелічіть основні статті основного і оборотного капіталу підприємства.

3. Перелічіть основні статті власного та позикового довго - та короткострокового капіталу.

4. Наведіть структуру Звіту про фінансові результати.

5. Які основні фактори впливають на суму дебіторської і кредиторської заборгованостей?

6. Що являє собою операційний прибуток?

7. Перелічіть основні складові звіту про власний капітал

8. Яка технологія проведення горизонтального і вертикального аналізу звітності?

9. За допомогою яких показників оцінюється оборотність засобів і які з них найбільш поширені?

Вирішити наступні задачі:

Задача 1

За даними балансу проаналізуйте джерела формування активів підприємства. Зверніть увагу на порядок розрахунку суми власних обігових коштів підприємства і визначення впливу чинників на їх величину. Зробіть висновки відносно типу фінансової стійкості підприємства.

Виконайте коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства. Розрахунки подайте за таблицею 1. Поясніть, про що свідчать одержані результати.

Таблиця 1

Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства

Показник   Формула розрахунку   На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення  
1 . Коефіцієнт незалежності (автономії) Власний капітал / Валюта балансу      
2. Коефіцієнт фінансової стійкості (Власний капітал + довгострокові зобов’язання)/ Валюта балансу      
3. Коефіцієнт маневреності ВОК / Власний капітал      

Задача 2

Проаналізуйте показники ділової активності і ефективності роботи підприємства. Розрахунки подайте за таблицею 1. Поясніть, про що свідчить динаміка одержаних результатів.

Таблиця 1

Розрахунок показників ділової активності і ефективності роботи підприємства.

Показник   Формула розрахунку   На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення  
1 . Коефіцієнт оборотності оборотних активів Чиста виручка від реалізації / Середня сума оборотних активів      
2 . Коефіцієнт оборотності запасів Собівартість реалізованої продукції / Середня вартість запасів      
3 . Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Чиста виручка від реалізації / Середня сума дебіторської заборгованості      
4 . Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Чиста виручка від реалізації / Середня сума кредиторської заборгованості      
5.Тривалість одного обороту оборотних активів Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності оборотних активів      
6.Тривалість одного обороту запасів Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності запасів      
7.Рентабельність активів Чистий прибуток/ Середня сума оборотних активів      
8.Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток/ Середня сума власного капіталу      
9.Рентабельність продажу Чистий прибуток/ Чиста виручка від реалізації      
10.Рентабельність продукції Прибуток від операційної діяльності/ Собівартість реалізованої продукції      

рекомендована література

1. Мицак о. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

2. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

3. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

4. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 554 с.

5. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

6. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

7. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.


Практичне заняття №8

ТЕМА. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Обсяг : 1 год.

Мета :вивчити основні види фінансових ризиків та методи їх оцінювання

Питання для обговорення

1. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація

2. Основні види фінансових ризиків

3. Зміст управління фінансовими ризиками

4. Методи розрахунків ризиків

Задачі для розв’язку

Задача 1

Виберіть який проект капіталовкладень А чи Б є менш ризиковий використовуючи такі дані (тис. грн.):

Показник Проект А Проект Б
Середня величина прибутку
Мінімальний прибуток
Ймовірність отримання мінімального прибутку, %
Максимальний прибуток
Ймовірність отримання максимального прибутку, %

Задача 2

Визначити, який проект А чи Б є більш ризиковий, за такими даними (тис. гр.):

Показник Проект
Проект А Проект Б
Математичне очікування дохідності
Стандартне відхилення

Домашнє завдання:

Розглянути і законспектувати наступні питання:

1. Які основні завдання вирішує аналіз доцільності операцій з портфелем інвестицій?

2. Заходи щодо зниження ступеня ризику портфелю цінних паперів.

3. Страхування ризиків.

4. Фінансові інструменти зменшення ризикованості.

ТЕМА. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Обсяг : 1 год.

Мета :визначити роль фінансового планування в системі управління фінансового менеджменту та вивчити методи його розробки

Питання для обговорення

1.Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту

2.Цілі та завдання внутрішньо фірмового фінансового прогнозування та планування

3.Методи фінансового прогнозування та планування

← Предыдущая страница | Следующая страница →