Поделиться Поделиться

ТЕМА. Вартість та оптимізація структури капіталу

Обсяг : 2 год.

Мета :визначити і зрозуміти сутність капіталу, джерела формування та його вартість як міри прибутковості

Питання для обговорення

1. Сутність капіталу підприємства

2. Визначення загальної потреби в

3. Позичковий капітал

4. Вартість капіталу як міра прибутковості

Задачі та ситуації для розв’язку

Задача 1

Фірми А і Б мають однаковий капітал і однакову економічну рентабельність капіталу (розраховується як відношення суми прибутку (до відрахування податку) і відсотків за кредит до суми всього капіталу) – 20%. Розрізняються фірми А і Б структурою джерел фінансування: фірма А має в пасивах 1 млн. грн власного капіталу і не має позикових засобів, а фірма Б має 500 тис. грн власного капіталу і 500 тис. грн позикового капіталу. Прибуток (з урахуванням відсотків за кредит) обидва підприємства мають однаковий - 200 тис. грн (прибуток до відрахування податку плюс відсотки за кредит).

Визначити вплив фінансового левериджу на рентабельність підприємств.

Задача 2

Ринкова вартість звичайних акцій компанії складає 450000 грош.од., привілейованих акцій – 120000 грош.од., а загального позикового капіталу - 200000 грош.од. Вартість власного капіталу компанії - 14%, привілейованих акцій - 10%, облігацій - 9%.

Визначити зважену середню вартість капіталу компанії при ставці податку Т= 30%.

Ситуація 1.

Фірма реалізує інвестиційний проект вартістю 30000 грн. Структура інвестиційного капіталу наступна: 70 % формується за рахунок банківського кредиту і 30 % за рахунок емісії акцій.

В процесі реалізації проекту в нього було внесено зміни, які вимагали додаткових інвестицій в розмірі 6000 грн. Керівництво фірми, знайшовши додаткові джерела фінансування, вирішило зберегти первісну структуру капіталу. Однак, якщо в момент прийняття рішення про здійснення первісного проекту кредитори вимагали 22 %, а акціонери – 15 %, то в даний момент кредит на фінансовому ринку коштує 25 %, а акціонери згодні придбати додаткові акції лише під обіцянку дивідендів на рівні 18 %, вважаючи, що саме такий рівень доходу вони могли б одержати, вклавши свої кошти в інші акції з тим же рівнем ризику.

Розрахуємо показник WACC (ціна капіталу) для первісного інвестиційного проекту і маржинальну вартість капіталу.

Ситуація 2

Мале підприємство планує придбати основні засоби на суму 240 тис. грн. Для цього воно може використати два варіанти фінансування: орендний через фінансовий лізинг або кредит­не фінансування. Орендна плата орендодавцю сплачується з двох джерел: амортизаційних відрахувань (норма амортизації становить 15% річних) і частини прибутку (5% від суми одержаного прибутку).

Відповідно до договору оренди основні засоби надаються в оренду на 3 роки з щорічною сплатою частини вартості основних засобів (сплата передбачається рівними частинами щорічно).

Середня щорічна сума чистого прибутку прогнозується в сумі 280 тис. грн.

Комерційний банк пропонує малому підприємству кредит на один рік під 45 % річних. Кредитним договором обумовлюється квартальне погашення кредиту рівними частинами. На підставі наведених даних необхідно обґрунтувати, який варіант фінансування основних засобів є найприйнятніший для малого підприємства.

Домашнє завдання:

Вивчити і законспектувати наступні питання:

1. Що розуміється під вартістю капіталу підприємства?

2. Обґрунтуйте причину, по якій вартість капіталу підприємства приймається як показник дисконту при оцінці ефективності капітальних вкладень.

3. Від яких факторів залежить вартість капіталу?

4. Яке співвідношення між вартістю капіталу і ризиком інвестицій?

5. Який механізм впливу структури капіталу на його вартість?

рекомендована література

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

2. Мицак о. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

3. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90с.

4. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

5. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

6. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

7. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.


ПИТАННЯ ДО 1 МОДУЛЯ З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Сутність фінансового менеджменту

2. Умови функціонування та принципи управління фінансовим менеджментом:

3. Сутність та характеристика складових фінансового механізму

4. Напрямки діяльності фінансового менеджера

5. Мета і задачі фінансового менеджменту

6. Функції фінансового менеджменту та їх значення

7. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

8. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих із зовнішніх і внутрішніх джерел

9. Класифікація і характеристика користувачів фінансової звітності

10. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

11. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю

12. Фінансовий контролінг: суть, функції і методи

13. Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту

14. Процес управління грошовими потоками підприємства

15. Принципи управління грошовими потоками

16. Оптимізація грошового потоку

17. Необхідність і сутність визначення вартості грошей у часі.

18. Майбутня вартість грошей та її визначення

19. Теперішня вартість грошей та її визначення.

20. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.

21. Нарахування простих і складних процентів

22. Зміст та завдання управління прибутком

23. Управління прибутком від операційної діяльності

24. Фактори, які впливають на прибуток підприємства

25. Завдання політики розподілу прибутку на підприємстві

26. Показники, які дають оцінку економічних меж діяльності підприємства

27. Управління використанням чистого прибутку

28. Особливості та схема розподілу чистого прибутку

29. Дивідендна політика

30. Методи виплати дивідендів

31. Склад і структура активів підприємства

32. Особливості та склад оборотних активів

33. Особливості та склад необоротних активів

34. Зміст і завдання управління оборотними активами

35. Особливості управління дебіторською заборгованістю

36. Сутність капіталу підприємства

37. Класифікація капіталу

38. Визначення загальної потреби в капіталі

39. Види потреби в капіталі

40. Позичковий капітал

41. Вартість капіталу як міра прибутковості

Практичне заняття №6

ТЕМА. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Обсяг : 2 год.

Мета : засвоїти сутність і класифікацію інвестицій, навчитись оцінювати ефективність інвестиційних проектів для здійснення процесу їх управління

Питання для обговорення

1. Сутність і класифікація інвестицій

2. Формування інвестиційної політики

3. Управління реальними інвестиціями (капіталовкладеннями) підприємств

4. Управління фінансовими інвестиціями

Задачі для розв’язку

Задача 1

Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують надходження таких коштів:

Рік Надходження за рахунок економії на витратах, грн.
10.000
20.000
30.000
40.000

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів (Іп), грн.:

- вартість придбання нового обладнання 35000.

- вартість встановлення обладнання 2000.

- кошти від реалізації старого обладнання (за врахуванням податків) 2000.

Разом коштів 35000.

Додаткові витрати, пов’язані з капіталовкладеннями, становлять 12%.

Визначити чи доцільні капіталовкладення для підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.

Задача 2

Визначте ефективність реального інвестування по проектах, що пропонуються за показниками чистої теперішньої вартості, ефекту рентабельності інвестицій та індексу доходності за таких умов:

1) граничний період окупності інвестицій згідно з інвестиційною політикою підприємства – не більше 4-ох років;

2) можливий розмір інвестиційних ресурсів на фінансування проекту – 160 тис. грн.;

3) плановий розмір грошового потоку по проектах складає:

Період Грошовий потік, тис. грн.
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
6 рік -
7 рік - -

4) ставка дисконту – 40 %.

Обґрунтувати вибір найбільш доцільного для реалізації інвестиційного проекту. Яка буде ситуація за умови ставки дисконту 35 % ?

Задача 3

Розрахувати доходність портфелю облігацій на підставі даних таблиці

Облігації Кількість, шт. Q Ціна, грн. Pj Номінал, грн. Ni Строк, років nj Купонний доход, % g Число виплат в році p Вартість, тис. грн. Qj, Pj
А - -
Б 8,0
В 10,0
Разом            

Домашнє завдання:

Вивчити і законспектувати наступні питання:

1. З яких видів капіталовкладень може складатись інвестиційний портфель підприємства?

2. Які процедури необхідні для прийняття рішення про капіталовкладення?

3. Як враховується вплив фактора часу у в інвестиційних розрахунках?

4. Для чого необхідні моніторинг і пост аудит інвестиційних проектів?

5. Особливості організації управління фінансовими інвестиціями.

Вирішити наступні задачі:

Задача 1

Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують надходження таких коштів:

Рік Надходження за рахунок економії на витратах, грн.
15.000
25.000
38.000
42.000

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів (Іп), грн.:

- вартість придбання нового обладнання 45000.

- вартість встановлення обладнання 2000.

- кошти від реалізації старого обладнання (за врахуванням податків) 2800.

Разом коштів 45000.

Додаткові витрати, пов’язані з капіталовкладеннями, становлять 12%.

Визначити чи доцільні капіталовкладення для підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.

Задача 2

Фірма планує інвестувати в основні фонди 72 тис. грн.; ціна джерел фінансування складає 10 %. Розглядаються чотири інвестиційні проекти із наступними потоками платежів (тис. грн.):

проект А: – 42; 13,2; 19,2; 21,6; 20,4;

проект Б: – 30; 10,8; 15,6; 20,4; 12;

проект В: – 54; 20,4; 24; 24; 24;

проект Г: – 24; 10,8; 12; 13,2; 13,2.

Необхідно скласти оптимальний план розміщення інвестицій розрахувавши при цьому чистий приведений ефект (NPV) та індекс рентабельності (РІ) для кожного проекту.

Задача 3

На основі приведених даних визначите найбільш вигідний варіант вкладення капіталу. По першому варіанті капітал здійснює за рік 20 оборотів, рентабельність реалізованої продукції складає 20 %. По другому варіанті капітал здійснює за рік 26 оборотів, рентабельність реалізованої продукції складає 18 %. Передбачається вкладення однакової суми капіталу по двох варіантах.

рекомендована література

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

2. алила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

3. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

4. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

5. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.


Практичне заняття №7

← Предыдущая страница | Следующая страница →