Поделиться Поделиться

ТЕМА. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ

Обсяг : 1 год.

Мета : вивчити необхідність і значення визначення вартості грошей у часі

Питання для обговорення

1. Необхідність і сутність визначення вартості грошей у часі.

2. Майбутня вартість грошей та її визначення.

3. Теперішня вартість грошей та її визначення.

4. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.

5. Нарахування простих і складних процентів

Задачі для розв’язку

Задача 1

Підприємець може вибрати кілька варіантів інвестування 100 грош. од. під 12% річних: з нарахуванням складного процента один раз на рік, один раз на півроку, один раз у квартал та один раз на місяць.

Який варіант він вибере?

Задача 2

Проаналізуйте та визначте, яка буде кінцева сума для погашення кредиту, якщо підприємство одержало в банку кредит в 20 тис. грн. на 4 роки під 8% річних. Проте при закінченні цього строку кредит не був сплачений. Банк згоден продовжити кредит ще на 4 роки, однак під 12% річних.

Оцініть ситуацію, якщо є можливості продовження кредиту за наступних умов:

1) продовжено на 3 роки, 13 % річних;

2) продовжено на 5 років, 12 % річних.

Задача 3

Необхідно визначити плату за кредитні ресурси, використані лізингодавцем на придбання лізингового майна вартістю 370 тис. грн. у перший рік лізингування, якщо використовується ставка за кредит 15% річних.

Проаналізуйте ситуацію, якщо плату за кредит будуть здійснювати за таких умов:

1) ставка 14 %, виплата відсотків 1 раз у півроку;

2) ставка 13 %, виплата відсотків 1 раз у квартал.

Задача 4

Перед робітниками кредитного відділу банку стоїть проблема кредитування свого клієнта. Дайте аналіз та визначте можливу величину кредиту, що буде наданий підприємству у наступній ситуації. Підприємство, як постійний клієнт банку, гостро потребує грошових засобів. Погасити кредит підприємство може з виручки в 260 тис. грн., що воно отримає через 4 місяці. Процентна ставка за короткостроковим кредитом складає 22% річних.

Оцініть ситуацію, за яких умов банк отримає більший прибуток:

1) 25 % річних, виплата 1 раз на місяць;

2) 21 % річних, виплата 1 раз на 2 місяці.

Задача 5

Визначити номінальну майбутню вартість вкладу з урахуванням фактора інфляції, якщо сума вкладу Р V = 1000грош.од

Річна процентна ставка, що використовується для прирощення вартості вкладу (і)=20%.

Прогнозований річний темп інфляції (ТІ)= 12%, період розміщення вкладу (п) – три роки.

Задача 6

Визначити приведену вартість ануїтету, якщо в кінці кожного року робиться внесок на депозит у сумі 2000 грн. на умовах 9 % річних при щорічному нарахуванні відсотків протягом 12 років.

Як зміниться ситуація, якщо нарахування відсотків здійснювалося б кожні півроку ?

Задача 7

Оцініть ситуацію, проаналізувавши та визначивши хто і яку суму повинен перевести своєму контрагенту, щоб була дотримана фінансова еквівалентність балансів на даний момент, якщо підприємство-клієнт банку повинно погасити кредит через 3 місяці, сплативши 700 тис. грн., з розрахунку 14% річних. Дане підприємство змінило кредитну адресу, переїхало в друге місце, де розміщено дочірній банк з самостійним балансом. У цей час із цього міста в місто, де розташований головний офіс, переїхав клієнт, який повинен був погасити кредит дочірньому банку через 9 місяців у розмірі 840 тис. грн., також з розрахунку 15% річних. Дані банки вирішили обмінятися цими двома зобов’язаннями.

Домашнє завдання:

Вирішити наступні задачі:

Задача 1

Зробіть розрахунки та на їх основі висновки щодо найефективні­шого вкладення грошей у сумі 8000 гр. од.

1 варіант – під 10 % річних:

1) можливе одноразове їх інвестування всією сумою на 4 роки з на­рахуванням процентів 1 раз на півроку;

2) можливо робити щорічні внески 2000 гр. од. протягом 4 років;

3) можливо робити щорічні внески 2000 гр. од. протягом 4 років за умови здійснення платежів на початку кожного року.

2 варіант – під 12 % річних:

1) можливе одноразове їх інвестування на 8 років;

2) можливо робити щорічні внески по 1000 гр. од. протягом 8 років за умови здійснення виплат наприкінці кожного року;

3) можливо робити щорічні внески по 1000 гр. од. протягом 8 років за умови здійснення платежів на початку кожного року.

Задача 2

Визначте PV 500 гр. од., що будуть отримані у майбутньому за умов 12% ставки, піврічного нарахування процентів, дисконтування на 5 років.

Задача 3

На депозитний рахунок перераховано 500 гр. од. під 15% річних. Метою вкладення коштів є отримання у майбутньому суми у розмірі 1005 гр. од.

Через скільки років буде отримана ця сума?

Задача 4

Підприємець планує від вкладення 700 гр. од. по закінченні року отримати 749 гр. од. На яку процентну ставку він розраховує?

Задача 5

Підприємець дає у борг 900 гр. од. і на меті у нього отримання через 5 років суми 2638,44 гр. од. Під яку ставку складного процента планує дати у борг свої гроші підприємець?

рекомендована література

1. Мицак В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

2. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

3. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

4. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

5. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.

6. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.


Практичне заняття №3

ТЕМА. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

Обсяг : 2 год.

Мета : навчити студентів управляти прибутком підприємства, зокрема визначати його необхідну кількість

Питання для обговорення

1. Зміст та завдання управління прибутком

2. Управління прибутком від операційної діяльності

3. Управління використанням чистого прибутку

4. Дивідендна політика

Задачі для розв’язку

Задача 1.

Керівництво фірми прогнозує збільшити виручку від реалізації продукції на 15%. Поточна виручка 52000 грн., а змінні витрати – 40000 грн. Постійні витрати – 5000 грн. Визначте суму прибутку, яка відповідає новому обсягу виручки від реалізації, вплив виробничого важеля. Зробіть про зміну рівня рентабельності підприємства.

Задача 2.

Підприємстві виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці виробу – 100 грн. Обсяг реалізації протягом року – 56 тис. од. виробів. Очікується, що обсяг реалізації продукції в плановому періоді збільшиться на 20%. Собівартість одиниці продукції – 85 грн., в т.ч.: змінні витрати – 47 грн., постійні витрати – 38 грн. Необхідно визначити додатковий прибуток, (економію) від реалізації додаткової продукції, що буде отримана підприємством.

Задача 3.

Оголошений статутний фонд АТ становить 2 млн. грн. за номінальної вартості акцій 25 грн. В обігу перебуває 89% акцій, з яких 15% – привілейовані акції зі стабільною ставкою дивідендів 30%. Визначте розмір дивідендів на звичайну акцію і загальний грошовий потік з виплати дивідендів, коли прибуток ВАТ до оподаткування за рік становить 900 тис. грн., а на виплату дивідендів спрямовується 40% чистого прибутку.

Задача 4.

Фінансовому менеджеру підприємства необхідно запропонувати найприбутковіший варіант використання протягом року вільних грошових коштів у сумі 7,5 тис.$. Перший варіант передбачає купівлю акцій компанії «Між торг» (25% дивідендів); другий – купівлю і продаж протягом року 5 тис. т. товару для продажу його по 4,9$ за тонну ( у т.ч. 2,95$ – затрати на реалізацію); третій – купівлю офісу площею 30м2 для здачі його в оренду за 30$ (5$ йдуть на покриття комунальних затрат); четвертий варіант – розмістити ці кошти на депозитному рахунку банку під 22% річних.

Задача 5.

На скільки процентів необхідно знизити постійні витрати, щоб утримати задану величину прибутку (350 грн.) при падінні виторгу на 10%?

Задача 6.

Підприємство «Арія» шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною 75 грн. кожне. Змінні витрати на виготовлення плаття становлять 60 грн. Підприємство орендує приміщення і платить за це 1500 грн. щомісяця.

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості?

2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.?

3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.?

4. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.?

5. Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць?

Домашнє завдання:

Вирішити наступні задачі:

Задача 1.

Підприємство виготовляє кухонні набори і продає їх за ціною 54 грн. за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати 200 наборів. Постійні витрати підприємства становлять 2680 грн. Змінні витрати на виготовлення 1 набору – 30 грн.

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Пропонується зниження змінних витрат за рахунок використання дешевих матеріалів, однаково це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в такому разі склкдуть 22 гривні, а обсяг реалізації може знизитися до 170 виробів. Чи варто переходити на використання дешевих матеріалів?

2. Пропонується зниження відпускної ціни набору до 50 грн. для стимулювання збуту і доведення його до реалізації 220 штук у місяць. Чи слід прийняти пропозицію щодо зниження ціни?

3. Підприємство планує отримати додатково 200 грн. прибутку в місяць. Як можна отримати цю суму?

Задача 2.

Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, характеризується такими даними:

Ціна виробу 40 грн.
Кількість проданих виробів 1000 шт.
Сумарні витрати на виготовлення продукції 35000 грн.
У тому числі:  
сировина і матеріали 10000 грн.
машини і механізми 8000 грн.
заробітна плата робітників 8000 грн.
транспортні витрати 500 грн.

Розрахуйте:

- величину постійних витрат;

- величину змінних витрат;

- зміну величини постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва:

1. Обсяг виробництва скоротився на 20%;

2. Обсяг виробництва виріс на 10%;

- зміну величини прибутку при зміні обсягів виробництва.

Задача 3.

Підприємство виготовляє вироби і реалізує їх за ціною 15 грн. за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції – 8 грн. Обсяг продаж – 1000 штук у місяць.

Постійні витрати підприємства становлять 3000 грн. Надійшла пропозиція додатково продати 120 штук виробів за ціною 10 грн./шт. При тому зростають лише змінні витрати на 960 грн. Постійні витрати залишаються без змін.

Чи вигідна ця пропозиція для підприємства?

рекомендована література

1. Мицак В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

2. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

3. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

4. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред.. проф.. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

5. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.

6. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

Практичне заняття №4

Тема. Управління активами

Обсяг : 2 год.

Мета : вивчити сутність та структуру активів, особливості управління їх складовими

Питання для обговорення

1. Склад і структура активів підприємства

2. Зміст і завдання управління оборотними активами

3. Особливості управління дебіторською заборгованістю

Задачі для розв’язку

Задача 1.

Визначте рентабельність продажу, рентабельність продукції, чисту рентабельність і коефіцієнт оборотності активів підприємства «Прогрес», якщо є такі дані форми 1 і форми 2. Зробити відповідні висновки.

Показники Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Чистий дохід 22361,5 16364,5
Собівартість реалізованої продукції 17977,0 10527,2
Валовий прибуток 4384,5 5837,3
Чистий прибуток 1104,7 418,7
Баланс активів 14776,6 17954,4

Задача 2

Визначити розмір мінімальної заборгованості за квартал по заробітній платі та нарахуваннями на неї згідно даних:

Показники Дані
Фонд заробітної плати працівників на 1 квартал, тис. грн. 360,0
Одноденний фонд зарплати, тис. грн. 4,0
Кількість днів від початку місяця до дня планової виплати зарплати, днів.
Розмір нарахувань на зарплату 37,2

Задача 3

На основі даних наведених в таблиці визначити: робочий капітал; частку власних оборотних засобів у майні підприємства; коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт придатності основних засобів. Вихідні дані:

Показники Тис. грн.
Оборотні активи 4574,8
Поточні зобов’язання 3920,5
Залишкова вартість основних засобів 9651,5
Первісна вартість основних засобів 21081,8
Знос основних засобів 11430,3

Задача 4

Заповнити таблицю, дати характеристику ліквідності активів підприємства, визначити, за рахунок яких факторів відбулися зміни показників.

Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.
Грошові кошти Поточні фінансові інвестиції Дебіторська заборгованість за розрахунками Дебіторська заборгованість за товари Поточні зобов’язання Коефіцієнт абсолютної ліквідності Коефіцієнт швидкої ліквідності 0 4 29 410 646 ? ? 8 4 0 500 ? 0,02 ? 23 0 76 ? 484 ? 1,67 ? 9 ? 486 917 0,24 0,84

Домашнє завдання:

Вивчити і законспектувати наступні питання:

1. Дайте характеристику розташування основних розділів активів підприємства.

2. Яким чином виконується амортизація основних засобів, в чому особливості амортизації нематеріальних активів?

3. Які основні фактори впливають на суму дебіторської заборгованості?

4. В чому полягає сутність проблеми обліку запасів? Який метод оцінки запасів може бути рекомендовано в умовах інфляції і чому?

5. В чому суть поняття грошові еквіваленти і у якому вигляді вони відображені у балансі?

Вирішити наступні задачі:

Задача 1

Заповніть таблицю, якщо відомо, що показник періоду інкасації дебіторської заборгованості обчислено за півріччя.

За даними таблиці визначити, як відхилення фактичного значення показника терміну погашення кредиторської заборгованості від запланованого характеризують ефективність діяльності підприємства.

Показник Одиниця виміру План Факт
Реалізація товарної продукції тис. грн.
Середня величина дебіторської заборгованості тис. грн. ?
Період інкасації (оборотності) дебіторської заборгованості днів ?

Задача 2

Заповнити таблицю, дати характеристику стану основних засобів на підприємстві.

Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.
Сума зносу Первинна вартість основних засобів Коефіцієнт зносу основних засобів Коефіцієнт придатності ? 4097,8 0,33 ? 1494,3 ? 0,35 ? 1696,9 5838,2 ? ? 1738,2 ? 0,10 ?

Задача 3

Визначити потребу підприємства в короткостроковому кредиті

Таблиця 1

Річний баланс ВП «ТБМ»

АКТИВ ПАСИВ
Основні активи Власні засоби
Запаси сировини Резерви
Незавершене виробництво Довгострокова заборгованість
Запаси готової продукції Короткострокова банківська заборгованість
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Грошові кошти    
Короткострокові фінансові вкладення    
Інші поточні активи    
БАЛАНС  

Річний баланс виробничого підприємства "ТБМ" надано у табл. 1.

Потрібно.

1. Розрахувати власні оборотні кошти.

2. Обчислити поточні фінансові потреби.

3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит коштів .

4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит коштів .

5. Якщо буде виявлено дефіцит, треба розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту

рекомендована література

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

2. Мицак о. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 216 с.

3. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90с.

4. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия, 2008.

5. Салила С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Несторенко Н. В, Салила К. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 274 с.

6. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 554 с.

7. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

8. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

9. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.


Практичне заняття №5

← Предыдущая страница | Следующая страница →