Поделиться Поделиться

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат виконується на папері формату А4 (210х297мм), на одній стороні аркуша з дотриманням полів: зліва - 3 см, зверху та знизу - 2 см, з правого поля – 1,5 см. При комп’ютерному наборі: шрифт Times New Roman, стиль «Звичайний», розмір 14 кегль, через 1,5 інтервали. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. На титульному листі та змісті номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють в правому верхньому куті.

Текст розділів повинен поділятися на підрозділи та пункти. Нумерація усіх складових частин оформлюється арабськими цифрами. «Вступ» та «Висновки» не нумеруються.

Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад, «3.1» (перший підрозділ третього розділу).

Розділи, підрозділи та пункти повинні мати змістові заголовки. В кінці заголовка крапка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. У кінці останнього речення крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки та переносити слова у заголовку не дозволяється. Відстань між заголовком та наступним текстом має становити один міжрядковий інтервал, а між заголовком та останнім рядком попереднього тексту (у випадках, коли кінець одного та початок другого підрозділів розміщуються на одній сторінці) складає два міжрядковий інтервали.

Рисунки і таблиці в межах розділу нумеруються послідовно. Номер рисунка (таблиці) складається з номера розділу та порядкового номера рисунка (таблиці), відокремлених крапкою, наприклад, «Рис. 1.2.» (другий рисунок першого розділу). Рисунки та таблиці розміщують одразу після посилання на них в тексті роботи. Рисунки (таблиці) слід розміщувати таким чином, щоб їх можна було розглядати без повороту реферату або з поворотом за годинниковою стрілкою. Кожен рисунок повинен мати підрисунковий підпис, який складається з номера і чіткої та стислої назви, що розкриває зміст ілюстрації. До кожної таблиці необхідно подати змістовний заголовок, розміщуючи його під словом «Таблиця». Слово «Таблиця» та її порядковий номер розміщують над правим верхнім кутом таблиці. Слово «Таблиця» та заголовок починають з великої літери. Заголовок не підкреслюється.

У тексті роботи треба давати посилання на літературні джерела, які позначаються черговим номером за переліком джерел, взятих у квадратні дужки, наприклад [1] (посилання на літературне джерело за номером 1). Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності: закони України (у хронологічній послідовності); укази Президента (у хронологічній послідовності); директивні матеріали міністерств або стандарти (у хронологічній послідовності); монографії, брошури, підручники (абетковий порядок); статті з журналів (абетковий порядок); інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок); іншомовні джерела; електронні джерела. Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення практики, у визначений термін згідно наказу, студент надає на кафедру реферат, який передається керівнику практики для перевірки. Якщо керівник не має суттєвих зауважень до змісту і оформлення звіту призначається дата та час захисту звіту перед комісією, яка складається не менш ніж з двох викладачів (членів).

Склад комісії призначається завідувачем кафедри. Комісія за результатами захисту виставляє диференційовану оцінку, яка нарівні з іншими оцінками характеризує успішність студента. Результати здачі заліків з практиці заносяться в екзаменаційну відомість і проставляються в залікову книжку.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відзив на базі практики або незадовільну оцінку при здачі звіту, направляється на практику повторно в період канікул або відраховується з університету.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання здійснюється на основі кредитно-модульної системи у відповідності з наказом ректора ДонДУУ № 76 від 26.01.2006 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Донецькому державному університеті управління» та «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) в Донецькому державному університеті управління» від 11.06.2013р. № 5 (табл..5.1,табл.5.2).

Таблиця 5.1

Оцінювання знань студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
90 – 100 А відмінно
82–89 В добре
74–81 С
64–73 D задовільно
60–63 Е
35–59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0–34 F

Таблиця 5.2

Критерії оцінювання

Перелік питань Кількість балів
Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні
Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті. Студентське самоврядування
Тема 3. Історія і традиції ДонДУУ
Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів
Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців
Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу
Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах
Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств
Тема 9. Професійне самовизначення студента
Виконання реферату
Захист
РАЗОМ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про вищу освіту» //Урядовий кур'єр. – 2002. –15травня.

2. ГСВО МОН Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Менеджмент».

3. Внутрішньовузівський стандарт якості кваліфікаційних робіт (випускних, дипломних, магістерських) / за заг. ред.. Буреги В. В. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 35с.

4. Болонський процесс – шлях України в Європу: На допомогу викладачам, студентам та аспірантам Донецького державного університету управління / Уклад. В. В. Бурега. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 115с.

5. Виробничий менеджмент: навч. посібник. Ч.1. / за заг. ред. д.е.н., проф. Поважного С.Ф. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 345 с.

6. Виробничий менеджмент: навч. посібник Ч.2. / за заг. ред. д.е.н., проф. Поважного С.Ф. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 241 с.

7. Вища освіта і Болонський процес: Навч. програма / Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я ., Шинкарук В. Д. – К.: Освіта України, 2004. – 10 с.

8. Вища освіта України і Болонський процес: Бібліографічний покажчик / Уклад.: В. С. Семілякіна, Л. А. Потнікова; за заг. ред. І. О. Прудської. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 19с.

9. Дафт Р. Менеджмент. 8–е узд. / Пер. с англ. под. ред. С.К. Мордовина. – СПб.:Питер, 2011.–800с.

10. Демченко М.Т., Жадан О.В., Ефремов І.О., Славенко Е.І. Введення в спеціальність «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері»: навч. посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 125с.

11. Економіка підприємства: в питаннях і відповідях: навч. посібник для студ. / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – вид. 2–ге, доп. та перероб. – К.: ЦНЛ, 2007. – 212 с.

12. Комар Ю.М., Поважний О.С., Комар С.Ю. Основи навчання студента в 4–х книгах. Книга 1. Самоуправління навчанням. Навчально–методичний посібник у 2–х частиках. Частина 1. Анотовані конспекти лекцій //За заг. ред. д.е.н., Дорофієнко В.В. –Донецьк: ДонДУУ, 2004.– 167с.

13. Менеджмент: Учебн. пособие / Рук. авт. кол.: В.Г. Ильюшенко и
Г.К. Губерная. – 3–е изд., стер. – Донецк: ДонГУУ, 2008. – 439 с.

14. Організація виробництва: навчальний посібник / О.В. Жадан, В.О. Лактіонов, В.В. Сидоренко, В.І. Слуговін; за ред. Жадана О.В. – Донецьк: Норд–Прес, 2010. – 264 с.

15. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу/За ред.В.Г.Кременя, авт.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д.,Грубінко В.В., Бабш 1.1. –Київ–Тернопіль: Вид–во ТДПУ ім. В.Гнатюка,2003. –147с. www.tspu.edu.ua.

16. Актуальні проблеми входження вищих навчальних закладів України до єдиного Європейського освітнього простору: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (Київ, 22–23 листопада 2005р.) // Тези доповідей. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

17. Поважний С. Ф., Комар Ю. М. Методологічні підходи до визначення ефективності від запровадження інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів державно-управлінських спеціальностей / Менеджер. 2008. – №2(40). – С.4 – 12

18. www.mon.gov.ua.

19. www.education.gov.ua.

20. www.dsum.edu.ua.


Додаток 1

← Предыдущая страница | Следующая страница →