Поделиться Поделиться

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов'язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов'язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

Оцінка кадрової політики, яка проводиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар'єри.

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв'язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

Організація грошового обігу. Форми розрахунків, що використовуються.

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Планування і прогнозування діяльності підприємства.

Розробка і впровадження нововведень.

Формування оптимального асортименту продукції.

Управління персоналом. Планування особистої роботи персоналу підприємства. Організація та раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

Прийняття управлінських рішень.

Організація антикризового управління.

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

Формування іміджу підприємства.

Контроль виконання управлінських рішень.

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров'я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабельність. Лідерство.

Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кількісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

Самовдосконалення. Самоменеджмент.

Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого потенціалу.

Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з'ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості - майбутнього управлінця.

Графік проходження практики

У відповідності з програмою практики наведено графік її проходження.

У залежності від теми реферату керівник може доповнити перелік питань, які складають зміст практики і графік її проходження.


Таблиця 3.1

Графік проходження практики

Види робіт, що виконуються Всього, годин
лекції СРС
Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті. Студентське самоврядування Тема 3. Історія і традиції ДонДУУ Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів
Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств Тема 9. Професійне самовизначення студента
Знайомство з бібліотекою ДонДУУ (заняття проводяться згідно розкладу, узгодженому із бібліотекою ДонДУУ)  
Написання та оформлення реферату  
РАЗОМ (54год):

Тематика рефератів

Тема реферату видається студенту керівником практики. Орієнтований перелік тем рефератів:

1. Сучасні стандарти вищої освіти.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) підготовки бакалаврів.

3. Основні вимоги освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

4. Особливості підготовки менеджерів.

5. Менеджмент при освоєнні випуску нової продукції.

6. Цикли підготовки фахівців з напрямку «Менеджмент».

7. Організація навчального процесу у вищому закладі освіти.

8. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

9. Особливості Болонського процесу.

10. Особливості та організація самостійної роботи студента.

11. Використання систематичного та електронного каталогу при самостійній роботі студента.

12. Особливості автоматизованого інформаційного пошуку.

13. Особливості управлінської діяльності.

14. Основні типи управлінської діяльності.

15. Професіоналізм і характерні якості професіоналів менеджерів.

16. Методи оцінки особистісних властивостей менеджера.

17. Особливості стилю роботи в менеджменті.

18. Роль менеджера у виборі та розробці тактики управління господарською діяльністю.

19. Організація роботи менеджера з персоналом.

20. Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

21. Характеристика господарської діяльності підприємства.

22. Організація управління діяльністю підприємства.

23. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

24. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

25. Планування і прогнозування діяльності підприємства.

26. Розробка і впровадження нововведень на підприємстві.

27. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

28. Прийняття управлінських рішень на підприємстві.

29. Організація антикризового управління на підприємстві.

30. Вимоги до особистості менеджера.

31. Визначення професійної орієнтації студентів.

32. Організація та методика впровадження форм контролю знань студентів.

Методичні рекомендації

Зміст реферату:

Титульний лист(додаток 1) (перша сторінка обкладинки).

Зміст, де вказується найменування кожного розділу реферату та номер сторінки, на якій цей розділ починається у тексті. Номер сторінки вказується в правому верхньому куті арабською цифрою, починаючи з третьої сторінки.

Вступ. Визначити актуальність та доцільність виконання реферату на обрану тему (обсяг – 1 стор.).

Теоретичні аспекти обраної теми ( 2-3 підрозділи), що передбачають огляд літературних джерел з визначенням суті, значення, класифікаційної характеристики, сучасних тенденцій, методичних підходів (обсяг – 5 стор.).

Пропозиції щодо вдосконалення визначеної проблеми (обсяг – 4 стор.).

Висновки (обсяг – 1 стор.).

Список використаної літератури ( обсяг – 1 стор.)

Обсяг реферату не менш 14 сторінок.

← Предыдущая страница | Следующая страница →