Поделиться Поделиться

Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень

Посадові обов’язки діяльності державних службовців регламентуються Законом України “Про державну службу” ст. 10, посадовими інструкціями.

Посадова інструкція – документ, що визначає підпорядкованість державного службовця, його конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність ; обов’язки державних службовців – встановлені законодавством України, іншими нормативними правовими актами загальні та обов’язкові для всіх державних службовців України відносини, дії і стан державного службовця, невиконання яких несумісне зі статусом державного службовця ; посадові обов’язки державного службовця – встановлені для обов’язкового регулярного виконання функції та повноваження відповідно посади в органі державної влади.

Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 1


             
  Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 2
 
   
Кожен працівник одночасно з делегуванням обов'язків отримує
 
    Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 3
 
    Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 4


Основні обов’язки посадових осіб місцевого

Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 5


8.3.Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування. Основні вимоги до планів державного службовця. Контроль виконавської та трудової дисципліни державних службовців

.

Планування[2] – форма прояву цілеспрямованого впливу на колективи людей, яка передбачає вироблення та постановку цілей і завдань у сфері управління, а також визначення шляхів і засобів реалізації планів для досягнення поставлених цілей.
  Планування в системі державної служби це: · визначення напрямів, темпів, кількісних і якісних показників тих чи інших процесів у державному апараті, функцій держави (економічних, соціально-культурних, військових, оборонних, боротьба з проявами корупції в системі державної служби та ін.), спрямованих на досягнення попередньо визначених цілей; · розробка цілей і завдань, напрямів розвитку, реформи державної діяльності й державної служби.  
Робота місцевих держадміністрацій проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) і оперативними (місячними, тижневими) планами, що затверджуються головою місцевої держадміністрації. Робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату місцевої держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату місцевої держадміністрації. Місячні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату місцевої держадміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 6


На підставі загального плану роботи органу публічної влади здійснюється планування діяльності структурних підрозділів, апарату, складаються графіки роботи посадових осіб. Плани роботи органів публічної влади мають комплексний характер, вони передбачають комплекс заходів правового, організаційного, матеріально-технічного характеру щодо реалізації функцій і повноважень.

Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 7 Інструктивно-методичне забезпечення проведення щорічної оцінки в облдержадміністрації покладається на відділ кадрової роботи, з питань державної служби та нагород апарату облдержадміністрації. До початку проведення оцінювання керівники підрозділів апарату облдержадміністрації мають ознайомити своїх працівників з порядком проведення щорічної оцінки та критеріями і показниками якості роботи.

Процедура проведення щорічної оцінкискладається з таких етапів:

· підготовчий період;

· оцінювання;

· співбесіда;

· підписання результатів обговорення;

· заключний етап.

Підготовчийперіод включає аналіз безпосереднім керівником і державним службовцем виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, щомісячних планах роботи, окремих дорученнях у звітний період, формування остаточного варіанту особистого плану роботи державного службовця на звітний рік, а також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки та додатка до неї - особистого плану роботи державного службовця на звітний рік.

Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний службовець має висловити свою точку зору, при необхідності, може визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму. Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем посадової інструкції (обов'язків), особистого плану роботи (звіту для голів райдержадміністрацій), окремих доручень, завдань, своєчасність, якість, результативність їх виконання тощо.

Підсумкова оцінка: · низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату його роботи; · задовільна - державний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи; · добра - державний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень; · висока - державний службовець перевищив очікувані результати, виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

Особистий план
роботи державного службовця на ____ рік

(посада та П. І. Б.) (звітний)

N з/п Назва завдання Термін виконання Результат оцінювання
державним службовцем безпосереднім керівником

Контроль виконавської і трудової дисциплінидержавних службовців здійснюється відповідно до затверджених Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників.

Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 8

 
  Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень - Инвестирование - 9


Контроль виконавської та трудової дисципліни державних службовців складається з:

ü впровадження стандартів оцінювання фактично досягнутих результатів,

ü створення ефективної системи контролю виконавської дисципліни,

ü оцінювання якості впровадження управлінських рішень,

ü надання управлінських послуг населенню.

← Предыдущая страница | Следующая страница →