Поделиться Поделиться

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА


Відповідаль ність Підстави Вид покарання
Дисциплінарна Протиправне винне невиконання чи неналежне виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків (порушення трудової дисципліни), яке не тягне за собою кримінальної відповідальності Зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення.
Адміністративна Порушення загальнообов'язкових правил, передбачених законами України прямої дії, іншими нормативними актами, якщо дотримання цих правил визначено за посадовий обов'язок держслужбовця. Попередження, штраф
Кримінальна Зловживання посадовими повноваженнями, перевищення посадових повноважень, відмову в наданні інформації, присвоєння повноважень посадової особи, незаконну участь у підприємницькій діяльності, одержання хабара, дачу хабара, службовий підлог і халатність. Різні міри кримінального покарання, у тому числі позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Мате ріальна Посадовий проступок, який завдав матеріальних збитків державній організації (органу державної влади). Відшкодування винним службовцем завданих ним збитків.
1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення та розкрийте сутність поняття управління персоналом. Які аспекти складають управління персоналом?

2. Який чином здійснюється управління персоналом на рівні держави?

3. Які головні завдання державної політики у сфері державної служби?

4. Яке призначення Головного управління державної служби України (Головдержслужби України)?

5. Охарактеризуйте основні принципи державної служби.

6. Яким чином класифікуються посади державних службовців в Україні? Які категорії і ранги державних службовців вирізняють в Україні?

7. Дайте характеристику правового статусу державних службовців, державних органів та їх апарату. Які права мають державні службовці?

8. Які обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, діють в Україні? Які особливості дисциплінарної відповідальності держслужбовців?

9. З яких елементів складається державна служба у державних органах та їх апараті? Які існують підходи до управління державною службою?

10. Яка мета, зміст напрямів діяльності Центру сприяння інституційному розвитку державної служби в Україні?

11. Назвіть основні методи професійного підбору кадрів для державної служби та основні вимоги до державних службовців.

12. Яким чином здійснюється розвиток державних службовців? Яке місце в цьому процесі навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки?

13. Охарактеризуйте матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.

14. Яке місце в поведінці державних службовців має етика?

15. Яку відповідальність несуть державні службовці за порушення законодавства в Україні?


ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

План

8.1. Сутність і зміст управлінської діяльності. Основні види поділу й кооперування праці.

8.2. Сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та зв’язок делегування повноважень.

8.3. Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування. Основні вимоги до планів державного службовця. Контроль виконавської та трудової дисципліни державних службовців.

8.4. Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців.

& Рекомендовані джерела

Основні:2; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 26; 35; 38.

Додаткові:46, 52, 53.

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 54, 55.

Міні-лексикон:

управлінська діяльність; поділ і кооперація праці; делегування; планування; обов’язки державних службовців; бюрократія; бюрократизм
Управлінська діяльність –сукупність вироблених історичним досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навиків, умінь, способів, засобів доцільних вчинків і дій людини у сфері управління [11, с. 99].

 
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 1


Управлінська діяльність · є складним соціально-психологічним явищем з чітко вираженою домінантою волі. Кожна людина, що зайнята нею, практично постійно здійснює розумові та вольові операції аналізу, оцінювання, прогнозування, вибору, прийняття рішення, підпорядкування і виконання, команди і контролю тощо. Це створює в колективах органів державної влади й органів місцевого самоврядування особливий соціально-психологічний мікроклімат, що активно впливає на свідомість, почуття, життєві орієнтації людини і формує певний тип поведінки і діяльності.
· виступає колективістською, оскільки здійснюється в колективі певного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування та одночасно передбачає взаємодію з колективом людей в інших органах по вертикалі й по горизонталі. У ній має місце спеціалізація за певними предметами, змістом і видами, яка вимагає кооперації з метою досягнення комплексної реалізації компетенції органу і в цілому функцій державного управління.
· багатогранна за своїми проявами. Це і люди, і знання, й інформація, і технічні засоби, які утворюють складне комплексне явище. Тільки зважене, збалансоване залучення в дію всіх елементів управлінської діяльності здатне надавати їй раціональності та ефективності.

       
    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 2 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 3 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 5
 
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 6

 
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 7


НАПРЯМИ ПОДІЛУ ПРАЦІ

функціональний полягає в закріпленні конкретних функцій управління за структурними підрозділами чи окремими співробітниками;
професійний відбувається між групами державних службовців за ознакою однорідності виконуваних ними видів діяльності;
кваліфікаційний відповідно до якого співробітники виконують різні види діяльності, які відповідають їх кваліфікації та досвіду.

       
    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 8
 
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 9


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 10 керівники та їх заступники;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 11 головні спеціалісти;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 12 провідні спеціалісти;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 13 спеціалісти за категоріями та без категорій;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА - Инвестирование - 14 технічні службовці.

← Предыдущая страница | Следующая страница →