Поделиться Поделиться

Заклади охорони здоров'я, які діють у формі господарчих товариств

Згідно з законодавством, України господарчі товариства - підприємства, заклади, організації, створені на підставі угоди поміж юридичними особами чи громадянами, шляхом об'єднання їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Діяльність господарських товариств має упорядковуватися згідно з Законом України "Про господарські товариства".

До господарчих товариств відносять:

♦ акціонерні товариства;

♦ товариства з обмеженою відповідальністю;

♦ товариства з додатковою відповідальністю;

♦ повні товариства;

♦ командитні товариства.

Усі господарчі товариства є юридичними особами і можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить законодавству України.

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - установчого договору.

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація проводиться за правилами, встановленими Законом Української РСР "Про підприємства в Українській РСР".

Акціонерні товариства

Заклади охорони здоров'я, які діють у формі акціонерних товариств, повинні мати статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах неспла-ченої суми. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, котрий не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

До акціонерних товариств відносять:

o відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах;

o закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються поміж засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом піддписки, купуватися та продаватися на біржі.

Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни.

Засновники акціонерного товариства укладають поміж собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.

Переваги закладів охорони здоров'я, що є акціонерними товариствами:

o необмежені можливості формування фінансових ресурсів;

o шляхом емісії акцій і облігацій;

o високі можливості розвитку;

o висока конкурентно здатність;

o можливість швидкого відчуження і придбання акцій, що дає можливість швидкого переливу капіталу з однієї сфери діяльності в іншу.

Недоліки закладів охорони здоров'я, що є акціонерними товариствами, порівняно з партнерськими установами охорони здоров'я:

o складність управління, зумовлена функціональною багатоструктурністю і низькою оперативністю прийнятих управлінських рішень;

o широкий масштаб діяльності не дозволяє оперативно, з достатньою швидкістю реагувати на зміну ситуації в зовнішньому середовищі медичного бізнесу;

o відкритість інформації про результати діяльності може бути використана конкурентами для:

-формування негативного "іміджу" закладу; -запозичення позитивного досвіду; - тощо.

o тривалий період організації акціонерного товариства;

o необхідність формування статутного фонду у високому розмірі. > У порівнянні з державними закладами охорони здоров'я:

o при проведенні медичної практики не користуються правом видачі листів непрацездатності;

o не користуються правом видачі медичних висновків, заключень установлених зразків;

o не мають права виписки рецептів на наркотичних і прирівняних до них засобів;

o відсутнє право одержання пацієнтами медикаментів і товарів медичного призначення безкоштовно чи за пільговими цінами.

← Предыдущая страница | Следующая страница →