Поделиться Поделиться

Дебиеттік оқу 3 сынып 3 страница

МАТЕМАТИКА

Сынып

Барлығы – 170 сағат, аптасына 5 сағаттан

№ реттік № сабақ Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Қайталау Әдебиет Көрнекілік, т.қ.ж. Түзетулер
I тоқсан – 36 сағат. Қайталау
1. Кестелік қосу және азайту 1.09 Ауызша қо- Ондықтар,  
2. Кестелік қосу және азайту 2.09 су , азайту бірліктер  
3. Екі таңбалы сандарды ауызша және жазбаша қосу мен азайту тәсілдері 5.09 Қайталау кестесі.  
4.   Екі таңбалы сандарды ауызша және жазбаша қосу мен азайту тәсілдері   6.09 Ауызша қосу,азайту Сандар құрамы  
5. Үш таңбалы сандар.Ауызша қосу және азайту тәсілдері 7.09 дағдыларын    
6. Шамалар (ұзындық,масса,уақыт)және өлшем бірліктері 8.09 қалыптастыру Геометрия-  
7. Сандық теңдіктер және теңсіздіктер. Сандарды және шамаларды салыстыру 9.09 Уақыт өлшем лық фигура-  
8. Өрнектер және теңдеулер.Өрнектердегі амалдардың орындалу реті Ауызша есеп 12.09 бірліктерін лар.  
9. Санды 2-ге көбейту және бөлу 13.09 қайталау Өзіндік жұм.  
Санды 3-ке көбейту және бөлу   15.09 Өз беттерінше есептеу дағ- Көбейту кестесі  
Санды 4-ке көбейту және бөлу 14.09 дысын қа- Уақыт өл-  
Бақылау жұмысы №1 15.09 лыптастыру, қайталау шем бірлік- тер кестесі  
Қайталау 16.09 бақылау жұм. Бақылау ж.  
Бір мен нөл сандарына байланысты көбейту және бөлу 19.09 Кестелік көбейту Көбейту  
    Кестелік көбейту және бөлу     және бөлуді кестесі  
Жүздіктерді,ондықтарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу 20.09 қайталау Санды және  
Екі жиынтық заттарының сандарын салыстыру 21.09 Жүзд.,онд. әріпті өрнек  
Санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер 22.09 бірліктерін Теңдеу  
Санды бірнеше есе арттық және кем санды табуға берілген есептерді салыстыру 23.09 қайталау    
Еселік салыстыруға берілген есеп 26.09 Ауызша есеп- кестесі  
Кері есептер 27.09 терді қайтал. Ондықтар,  
Тақырыптық бақылау №1 28.09 Геометриялық бірліктер  
Кері есептер 29.09 Фигураларды кестесі.  
Кері есептер 30.09 еске түсіру кестелік қосу  
Қалдықпен бөлу 3.10 қайталау және азайту  
Қалдықпен бөлу 4.10 Ауызша кө- Ондықтар,  
ҚайталауМатематикалық диктант№1 5.10 бейту,бөлу бірліктер  
Қайталау 6.10 дағдыларын кестесі.  
Санды 5-ке көбейту кестесі 7.10 қалыптастыру Масса өл-  
Санды 5-ке көбейту және бөлу 10.10 Кестелік қосу шем бірлік-  
Тең бөліктерге бөлу және үлестерді шығарып алу 11.10 және азайту тері кестесі  
Кері есептер 12.10 Уақыт өлшем Геометрия-  
Тақырыптық бақылау №2 13.10 бірліктерін лық фигура-  
Санды 6-ға көбейту кестесі 14.10 қайталау лар.  
Санды 6-ға көбейту және бөлу 17.10 Бақылау жұм. және кесте  
Санды 7-ге көбейту кестесі 18.10 Қайталау кестелік көб  
Санды 7-ге көбейтуді және бөлуді қайталау 19.10 Ауызша есеп- кестесі  
Санды 6-ға,7-ге көбейту және бөлу 21.10 терді қайтал. Ондықтар,  
Санды 8-ге көбейту кестесі 24.10 Геометриялық бірліктер  
Бақылау жұмысы №2 25.10 Фигураларды кестесі.  
Санды 8-ге көбейту және бөлу 26.10 еске түсіру кестелік қосу  
Санды 9-ға көбейту кестесі 27.10 қайталау және азайту  
Санды 9-ға көбейту және бөлу 28.10 Ауызша кө- Ондықтар,  
    II тоқсан       және азайту тері кестесі  
Санды 8-ге,9-ға көбейту және бөлу 7.11      
Бір таңбалы санға кестелік көбейтуді және бөлуді қайталауАуызша есеп№2 8.11      
Қайталау.Кестелік көбейту және бөлу.Есеп шарты бойынша теңдеу құру және оны шешу 9.11      
Қайталау.Кестелік көбейту және бөлу.Есеп шарты бойынша теңдеу құру және оны шешу 10.11      
Тақырыптық бақылау №3 11.11      
Қайталау.Кестелік көбейту және бөлу.Есеп шарты бойынша теңдеу құру және оны шешу 14.11 бірліктерін лық фигура-  
Есептерді салыстыру 15.11 қайталау лар.  
Фигураның ауданы.Ауданды өлшеу.Квадрат сантиметр 16.11 Өлшем бірл. және кесте  
Ауданды өлшеу.Палетка 17.11 Қайталау кестелік көб  
Тік төртбұрыштың(шаршының)ауданы 18.11 қалыптастыру бірліктер  
Тік төртбұрыштың(шаршының)периметрі және ауданы 21.11 Ұзынд.өлшем кестесі  
Ауданды өлшеу.Квадрат децимерт және метр 22.11 бірліктерін Аудан  
Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу 23.11 қайталау Геометриялық бірліктері  
Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу 24.11 фигураларды Геометрия-  
ҚайталауМатематикалық диктант№2 25.11 еске түсіру лық  
Қайталау 28.11 Тік төртбұ- фигуралар  
243+526,769-526 қосу және азайту 29.11 рыштың, бұрыштар,  
    1000 көлеміндегі сандарды жазбаша қосу және азайту.Шамалар арасындағы тәуелділік     шаршының көпбұрыштар  
412+279,691-279 қосу және азайту 30.11 қасиеттерін тік бұрыштар  
249+376,625-376 қосу және азайту 1.12 қайталау. шаршы  
427+283,710-427 қосу және азайту 2.12 Теңдеуді ше- суреттері  
736+264,1000-264 қосу және азайту 5.12 шуді қайта- Санды және  
Тест тапсырмасы №1 6.12 лау. әріпті өрнек  
Қайталау.Жазбаша қосу және азайту 7.12      
Қайталау.Жазбаша қосу және азайту 8.12 Ауызша қо- Ондықтар,  
Қайталау.Арифметикалық амалдар 9.12 су , азайту бірліктер  
Кері есептер.Тік төртбұрыштың ұзындығы,ені және ауданы арасындағы тәуелділік. 12.12 дағдыларын кестесі.  
Кері есептер.Шаршының қабырғасы мен ауданының арасындағы тәуелділік 13.12 қалыптастыру Масса өл-  
Кері есептер.Заттардың бағасы,саны және құны арасындағы тәуелділік 14.12 Білімдерін тек шем бірлік-  
Кері есептер.Бір заттың массасы,заттардың саны және жалпы массасы арасындағы тәуелділік 15.12 серу тері кестесі  
Кері есептер.Бір затқа жұмсалаиыны,заттардың саны және барлық жұмсалатыны арасындағы тәуелділік 19.12 Геометриялық Геометрия-  
Қарапайым теңдеулерді құру және оларды шешу 20.12 еске түсіру лар.  
Құрылымы күрделі теңдеулерді шешу 21.12 фигураларды лық фигура-  
Бақылау жұмысы №3 22.12 Теңдеу шығару Кесте  
Есепті теңдеу құру арқылы шығару 23.12 қайталау Сызбалар  
Қайталау 26.12 Бақылау Арифмет.  
Қайталау 27.12 жинағы Амалдардың  
Көбейтудің ауыстырыдылық қасиеті және оны қолдану 28.12 Есеп шығару Орындау кест  
Көбейтудің терімділік қасиеті және оны қолдану 29.12      
    III тоқсан 1000 көлеміндегі сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдері.Шамалардың өлшем бірліктері          
Көбейтудің қосуа қатысты үлестірімділік қасиеті және оны қолдану 9.01 Геометриялық Кестелік көб  
Қайталау.Амалдардың қасиеті 10.01 фигураларды және бөлу  
Санның квадраты.Санның кубы 11.01 еске түсіру Геометрия-  
Қайталау Ауызша есеп№3 12.01 Тік төртбұ- рыштың, лық  
Ұзындықты өлшеу.миллиметр.Ұзындық бірліктерінің арақататынасы 13.01 шаршының фигуралар  
Массаны өлшеу.Масса бірліктерінің арақатынасы 16.01 қасиеттерін бұрыштар,  
Ауданды өлшеу.Аудан бірліктерінің арақатынасы 17.01 қайталау. көпбұрыштар  
Сыйымдылық және көлем 18.01 Ауызша кө- тік бұрыштар  
Куб(текше)және оның көлемі 19.01 бейту, бөлу шаршы  
Куб(текшенің)және оның көлемін өлшеу 20.01 дағдыларын суреттері  
Қайталау 23.01 қалыптастыру Санды және  
Тақырыптық бақылау №4 24.01 Білімдерін тек әріпті өрнек  
Есептерді әртүрлі тәсілдермен шығару 25.01 серу Геометрия-  
Есептерді әртүрлі тәсілдермен шығару 26.01 Көбейту лық  
Қайталау 27.01 кестесі фигуралар  
Қайталау 30.01 бақылау жұм. бұрыштар,  
Қосындыны санға көбейту 31.01 Геометриялық көпбұрыштар  
Қайталау 1.02. фигураларды тік бұрыштар  
Қайталау 202. еске түсіру шаршы  
Қайталау 3.02 Тік төртбұ- суреттері  
ҚайталауМатематикалық диктант№3 6.02 рыштың, Санды және  
Қосындыны санға бөлу 7.02 шаршының әріпті өрнек  
Қайталау 8.02 қасиеттерін Ондықтар,  
Қайталау 9.02 қайталау. бірліктер  
Қайталау 10.02 Сұрақ-жауап кестесі.  
Қайталау 13.02 Бақылау жұм. әріпті өрнек  
Қайталау 14.02 қайталау Санды және  
Тақырыптық бақылау №5 15.02      
Көбейту және бөлу 34*2 ,68/2 16.02 Жүздіктер, Геометрия-  
Көбейту және бөлу 16*5,80/5 17.02 ондықтар, бір лық  
Көбейту және бөлу 26*3,78/3 20.02. ліктерді қай- фигуралар  
Көбейту және бөлу 92*4,368/4 талау. бұрыштар,  
Көбейту және бөлу 32*5,160/5 22.02 Ұзындықты көпбұрыштар  
Қалдықпен бөлу 7/3,2/3 23.02 өлшеу. секунд тік бұрыштар  
Қалдықпен ауызша бөлу 24.02 Теңдеуді ше- шаршы  
Екі таңбалы санға бөлу 78/26.8/44 27.02 шуді қайта- суреттері  
Қайталау 28.02 лау. Санды және  
Көбейту және бөлу234*2,468/2 1.03   әріпті өрнек  
Қайталау 2.03 Ауызша қал Санды және  
Қайталау 3.03 дықпен бөлу әріпті өрнек  
Қайталау.Құрылымы күрделі теңдеулерді шешу. 6.03 Қайталау. кестесі.  
Қайталау 7.03 дағдыларын Ондықтар,  
Теңдеуді шешудің әр түрлі тәсілдері 8.03      
Теңдеуді шешудің әр түрлі тәсілдері 9.03 Сандарды са- Көбейту және  
Теңдеуді шешудің әр түрлі тәсілдері 10.03 лыстыру, оқу бөлу кестесі  
Теңдеуді шешудің әр түрлі тәсілдері 13.03 жіктеуді қай- Санды және  
Қайталау 14.03 талау. әріпті өрнек  
Бақылау жұмысы №4 15.03 1·3 түрінде Ондықтар,  
Теңдеуді шешудің әр түрлі тәсілдері 16.03 көбейту кесте бірліктер  
Қайталау 17.03 Жатқа айтуға кестесі.  
    ІҮ тоқсан 1000 көлеміндегі сандарды жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері Теңдеу құру арқылы есептер шығару     дағдыландыр. Көбейту және  
Көбейту және бөлу43*2,86/2 3.04 43*2 түрін- бөлу кестесі  
Көбейту және бөлу 14*7,98/7 4.04 дегі көбейту Санды және  
Қалдықпен бөлу 76/6 5.04 14*7134*2 әріпті өрнек  
Көбейту және бөлу134/2,268/2 6.04 98/7,268/2 Ондықтар,  
Көбейту және бөлу103*2,206/2 7.04 түріндегі кө- бірліктер  
Көбейту және бөлу 430*2,860/2 10.04 бейтужәне кестесі.  
Тақырыптық бақылау №6 11.04 бөлу Көбейту және  
Көбейту және бөлу 326*3,978/3 12.04 Өзіндік жұм. бөлу кестесі  
Қалдықпен бөлу 247/2 13.04 Көбейту кесте    
Көбейту және бөлу104*6,624/6 14.04 Амалдардың орындалуы Қосу және азайту кестесі  
Жазбаша көбейту және бөлу 242*4,968/4 17.04 Белгісіз сан Көбейту кесте  
Көбейту және бөлу 453*2,906/2 18.04 ды табуға берілген есеп- тер. Қосу, азайту кестесі  
ҚайталауАуызша есеп№4 19.04 Қалдықпен Көбейту және  
Көбейту және бөлу 178*4,712/4 20.04 бөлу. бөлу кестесі  
Көбейту және бөлу 185*4,740/4 21.04 Санды 4-ке Көбейту кесте  
Көбейту және бөлу 176*4,704/4 22.04 көбейту кестесі Қосу, азайту кестесі  
Көбейту және бөлу97*8,776/8 24.04   Көбейту кесте  
Көбейту және бөлу 81*6,486/6 25.04      
Көбейту және бөлу 81*6,486/6 26.04 Сандарды са- Санды және  
Математикалық диктант№4 27.04 лыстыру, оқу әріпті өрнек  
Жылдамдық.Уақыт.Қашықтық 28.04 жіктеуді қай- Жылд,уақыт  
Жылдамдық,.уақыт.,қашықтық арасындағы тәуелділік 1.05 талау. қашықтық  
Жылдамдық,.уақыт.,қашықтық арасындағы тәуелділік 2.05 Жүздіктер, кестесі.  
Тест тапсырмасы №2 3.05 ондықтар, бір Көбейту және  
Қайталау.Есепті теңдеу құру арқылы шығару 4.05 ліктерді қай- бөлу кестесі  
Қайталау.Есепті теңдеу құру арқылы шығару 5.05 талау. Көбейту кесте  
Қайталау 8.05. Көбейту кесте Онд.жүз.мың.  
Қайталау 9.05 Теңдеу есептітеңдеу  
Қалдықпен бөлу 969/4 10.05 шешу құру арқылы  
Қалдықпен бөлу 907/2 11.05 жолдарын шығару  
Қалдықпен бөлу 714/4 12.05 қайталау сызбасы  
Қайталау 15.05 Өзіндік жұм. Қалдықпен  
Қалдықпен бөлу 489/6 16.05 Көбейту кесте бөлу  
Қайталау 17.05 Амалдардың орындалуы кестесі  
Бақылау жұмысы №5 18.05 Белгісіз сан Бақылау  
Сандар мен шамаларды атауды,жазуды және салыстыруды үйрендік 19.05 ды табуға берілген есеп- тер. жұмыс  
Кестелік қосу мен азайтуды және бөлуді үйрендік 22.05 Қалдықпен жинағы  
Кестеден тыс қосу мен азайтуды және бөлуді үйрендік 23.05 бөлу. Геометриялық  
Есеп шығаруды үйрендік 24.05 Қайталау фигуралар  
Алгебра мен геометрияның элементтерін оқып үйрендік 25.05 Есеп шығару Көбейту кест.  
← Предыдущая страница | Следующая страница →