Поделиться Поделиться

Механізм формування ціни

Зміна цін на ринку визначається попитом і пропозицією. Вперше визначення функції попиту як залежності попиту від ціни дано також в минулому столітті. В класичному варіанті ця функція зменшується із зростанням ціни і згідно закону попиту маємо: за інших рівних умов на будь- якому ринку існує зворотна залежність поміж ціною і попитом на товар, тобто попит росте при зниженні ціни, і навпаки.

Аналогічно попиту визначена функція і закон пропозиції. Останній свідчить, що із зростанням ціни росте і пропозиція. Загальний для обох функцій попиту і пропозиції чинник ціни обернено-пропорційно впливає на них, і графічно представлені на рис. 10.1 криві пропозиції і попиту підтверджують таку. Точка їх перетину визначає значення ринкової чи рівноважної ціни.

Коли ринкова ціна в якийсь момент виявляється вище рівноважної, то вона стимулює надлишок пропозиції над попитом. Коли ціна виявилася нижче за точку рівноваги, то вона породжує дефіцит пропозиції в порівнянні з попитом. Через те на ринку ціни завжди прагнутимуть рівноваги.

Аналіз графіків попиту і пропозиції дозволяє оцінити можливу поведінку підприємств, які входять в логістичну систему, в конкретній політиці визначення цін.

Рис. 10.1. Визначення ринкової ціни через функції попиту та пропозиції

В практичній діяльності дозволяється застосовувати і ознака еластичності. Еластичність – міра реагування однієї змінної величини на зміну іншої. Еластичність попиту (пропозиції) вимірюється коефіцієнтом еластичності, котрий показує, на скільки відсотків змінюється попит даного товару при зміні визначального чинника, наприклад, ціни. Коефіцієнт еластичності Е може бути розрахований:

Прийнято вважати, коли Е > 1, то попит еластичний, коли Е<1, то нееластичний, коли Е = 1, то попит з одиничною еластичністю.

Аналогічно визначається еластичність пропозиції.

Повномасштабне дослідження ціни в логістичній системі і механізмів цін на практиці – задача досить складна. Складність полягає в її багатофакторності і обсягах обчислень, невизначеності ринкової ситуації, суперечності цілей суб'єктів ринку, складності визначення попиту тощо. Через те на практиці частіше використовують спрощені принципи формування ціни: "за ціною покупця", "за лідером", "від ціни конкурентів". Рідше складніші: "витрати плюс прибуток", "беззбитковості з цільовим прибутком" тощо. За винятком того, при встановленні цін на нові товари, тобто при виведенні їх на ринок можливі свої стратегії ціноутворення: "зняття вершків" чи "стійкого впровадження на ринок", а залежно від співвідношення ціни і якості товару – стратегії "преміальних націнок", "економії", "завищеної ціни" чи "підвищеної соціальної значущості товару".

Пропонована технологія формування і аналізу цінової стратегії підтримує реалізацію перерахованих вище принципів і особливо ефективна в ринкових умовах. Ефективність полягає в можливості комп'ютерного моделювання на основі мікроекономічної моделі взаємодії пропозиції і попиту, а також витрат і прибутку, з урахуванням невизначеності поточних і прогнозних даних про стан і поведінку ринку, про власне підприємство.

При цьому криву попиту дозволяється розглядати як залежність поміж кількістю товару, якому споживачі бажають і можуть купити, і ціною цього товару за інших рівних умов; а крива пропозиції – показує як виробники (постачальники) змінюють (корегують) свої плани відносно пропозиції товарів у відповідь на зміни ціни на дані товари за інших рівних умов.

В кожному конкретному випадку мікроекономічна модель ринку обов'язково локалізується відносно: сегменту ринку, типу ринку, стратегічних цілей компанії, виду товару (групи товару, сировини, кінцевої продукції тощо), тимчасового інтервалу дії моделі (рік, квартал, місяць) і інших ідентифікаційних ознак. В результаті типові криві, приведені на рис. 10.1, нерідко змінюються і мають дещо інший, деколи істотно інший вигляд, особливо залежно від типу ринку і стратегічних цілей підприємства.

Розрахунки зміни попиту і пропозиції при дії чинників, що впливають на них, проводиться шляхом зсуву і повороту відповідних кривих. Як наприклад в табл. 10.1 приведені деякі головні групи чинників і логіка їх дії на криві попиту і пропозиції. Символами "П" і "Л" тут позначені напрями зсуву відповідної кривої попиту чи пропозиції вправо чи вліво.

Таблиця 10.1.

Чинники та їх дія на криві попиту і пропозиції

Характеристика

Група чинників

Напрям дії

Попит (крива попиту)

1. Зростання цін заміщаючого товару

П

2. Пониження цін заміщаючого товару

Л

3. Зростання цін заміщаючого товару

Л

4. Зростання цін доповнюючого товару

П

5. Пониження цін доповнюючого товару

Π чи Л

6. Зростання доходу споживача

Л чи П

7. Перевага товару, котрий обирають покупці

П

8. Перевага товару, котрий обирають покупці

Л

9. Зміна споживчих очікувань з приводу майбутнього стану ринку

Л чи П

10. Маркетингові заходи

П

Пропозиція (крива пропозиції)

1. Зростання цін на ресурси (робоча сила, сировина, комплектуючі)

Л

2. Пониження цін на ресурси

3. Вплив технології, витрати, що

скорочуються на виробництво (поставки)

П

4. Зростання ціни товару, виготовленого з тих же ресурсів, що і даний товар

Л

5. Пониження ціни товару, виготовленого з тих же ресурсів, що і даний товар

П

6. Зміна очікувань виробника (постачальника) про майбутній стан ринку

Л чи П

На основі такого цінового моделювання може бути визначений ряд додаткових характеристик ринку:

– ринкова рівновага – ситуація, коли плани покупців і продавців на ринку повністю співпадатимуть, так що при даній ціні величина пропозиції рівна величині попиту;

– дефіцит – ситуація, в якій при даній ціні величина попиту перевищує запропоновану кількість товару;

– надлишок – коли величина пропозиції товару за даною ціною

перевищує величину попиту на нього;

– еластичність попиту: а) за цінами – відношення процентної зміни величини попиту на товар до заданої процентної зміни його ціни за інших рівних умов; б) по доходах – відношення зміни величини попиту на товар до заданої зміни доходів споживачів у відсотках за інших рівних умов;

– перехресна еластичність.

Як було вказано вище, обов'язковою залишається технологія формування цінової стратегії підприємства за допомогою комп'ютерного моделювання витрат і доходів операції. Проте, слід зазначити, що і при моделюванні попиту і при моделюванні пропозиції – має місце багатофакторність і невизначеність процесу.

Таким чином, ціна – є важливою складовою логістичної системи. Правильне її формування сприяє прискореному накопиченню ресурсів підприємства..

← Предыдущая страница | Следующая страница →