Поделиться Поделиться

Умовиводи логіки висловлювань в традиційній логіці

Окрім розглянутих правил висновку логіки висловлювань у традиційній логіці досліджується низка умовиводів логіки суджень на аналізі яких ми зупинимося.

Традиційна логіка розглядає умовиводи логіки висловлювань, засновками яких є комбінації категоричного судження з умовним чи розділовим судженням, комбінації тільки умовних суджень і комбінації з умовних і розділових суджень. Зокрема, це такі :

1) умовно-категоричні умовиводи;

2) чисто умовні умовиводи;

3) розділово-категоричні умовиводи;

4) умовно-розділові умовиводи.

Охарактеризуємо кожний із цих видів умовиводів.

У м о в н о - к а т е г о роціи ч н и м називається умовивід, у якому один засновок умовне судження, а другий засновок і висновок категоричні судження.

Існує два різновиди умовно-категоричного умовиводу:

- modus ponens і

- modus tollens.

Розглянемо "modus ponens" .

У перекладі з латинської мови "modus ponens означає "від ствердження підстави до ствердження наслідку".

Наприклад,

Коли гіпотеза підтверджується на практиці, то вона стає теорією. Дана гіпотеза підтверджується практикою. Таким чином, вона перетворюється в теорію.

Мовою логіки висловлювань структуру цього міркування дозволяється записати у вигляді правила висновку:

Дане правило широко використовується у сучасній логіці. Справа в через те, що умовивід "від ствердження підстави до ствердження наслідку" є зручним засобом пошуку доведення для довільної думки. Виявляється, що для того, щоби довести висловлювання q необхідно знайти висловлювання р, яке б не тільки було істинним, а й складена із роціта

У перекладі з латинської мови означає "від заперечення наслідку до заперечення підстави".

Наприклад,

Коли у діях підозрюваного є ознаки складу злочину, то порушується кримінальна справа.

Кримінальна справа стосовно громадянина N не порушена. Таким чином, в діях громадянина N немає ознак складу злочину.

Структуру цього умовиводу дозволяється записати у вигляді правила висновку

Щоби відрізнити правильні умовно-категоричні умовиводи від неправильних потрібно співставити структуру конкретного умовиводу із структурами стверджувального і заперечувального модусів умовно-категоричних умовиводів:

Даний вираз не співпадає ні з формулою і , ні з формулою 2. Таким чином, даний умовивід є неправильним.

Ч и с т о у м о в н и м називається умовивід у якому засновки і висновок є умовними судженнями.

Наприклад,

Коли студент здібний, то він має досягнення у науковій роботі. Коли студент має досягнення у науковій роботі, то його дозволяється рекомендувати до вступу в аспірантуру.

Таким чином, коли студент здібний, то його дозволяється рекомендувати до вступу в аспірантуру.

Логічну структуру цього умовиводу представляє така формула:

У логіці висловлювань ця формула є правилом висновку, яке називається "транзитивністю імплікації":

У практиці міркувань широко застосовується розділово-категоричний умовивід.

РОЦІо з д і л о в о - к а т е г о роціи ч н и м умовиводом називається умовивід у якому один засновок розділове судження, а другий засновок і висновок категоричні судження.

Наприклад,

До Києва із Одеси дозволяється доїхати потягом чи автобусом.

До Києва із Одеси не дозволяється доїхати автобусом._

Таким чином, до Києва з Одеси дозволяється доїхати потягом.

Розділово-категоричний силогізм має два правильних різновиди:

- "modus tollendo ponens" і

- "modus ponendo tollens". "Modus tollendo ponens".

У перекладі з латинської мови означає "заперечувально-стверджуючий модус".

Очевидно, що тут диз'юнкція береться у з'єднувально-розділовому смислі.

Перевіримо правильність цього умовиводу, побудувавши для виразу, що представляє його логічну структуру аналітичну таблицю:

Аналітична таблиця замкнена таким чином, даний вираз представляє логічно коректне правило умовиводу. Перевіримо чи буде правильним у цьому випадку хід міркування від ствердження до заперечення.

Аналітична таблиця не замкнена. А це означає, що умовивід, логічна структура якого представлена даною формулою, є неправильним. Треба мати на увазі, що в заперечувально-стверджуючому розділово-категоричному умовиводі диз'юнкція вживається у з'єднувально-розділовому смислі.

"Modus ponendo tollens"

Другим правильним різновидом розділово-категоричного умовиводу є стверджувально-заперечувальний модус, чи латинською мовою "modus ponendo tollens".

При побудові розділово-категоричних умовиводів необхідно дотримуватися таких правил:

1. У стверджувально-заперечувальному модусі1 більший засновок має сполучник "чи", котрий вживається у строго розділовому смислі.

2. У більшому засновку повинні бути перераховані усі альтернативи2. Коли цього не зробити, то отримаємо хибний засновок, а це означає, що такий умовивід буде не ефективним.

Наприклад,

Наступним видом у класі умовиводів логіки суджень є умовно-розділові умовиводи.

Ум о в н о -роціо з д і л о в и м умовиводом називається умовивід, у якому один із засновків є розділовим судженням, а решта умовними судженнями.

Наприклад,

Коли ранкові газети повідомлять про результати референдуму, то я також сьогодні зможу підготуватися до виступу. Коли вечірні газети повідомлять про результати референдуму, то я лише завтра зможу підготуватися до виступу. Результати референдуму повідомлять чи ранкові, чи вечірні газети.

Таким чином, я зможу підготуватися до виступу чи сьогодні, чи завтра.

Умовно-розділові умовиводи мають також одну назву - лематичні. Ця назва походить від грецького слова lemma - припущення. Така назва зумовлена тим, що вона випливає з тієї характеристики умовиводів, що розглядають різні припущення та їх наслідки.

В залежності від кількості альтернатив у розділовому засновку лематичні умовиводи поділяють на:

а) дилеми (дві альтернативи);

б) трилеми (три альтернативи);

в) полілеми (чотири і більше альтернатив).

У практиці міркувань найчастіше використовують дилеми, через те зупинимося на їх аналізі.

За якістю наслідку (заперечувальний чи стверджувальний) дилеми поділяють на:

- конструктивні та

- деструктивні.

За складністю наслідку дилеми поділяють на:

- прості та

- складні.

К о н с т роціу к т и в н о ю називається дилема у висновок якої входять наслідки умовних засновків.

Д е с т роціу к т и в н о ю називається дилема, висновок якої складається із заперечення підстав умовних засновків.

П роціо с т о ю називається дилема, висновком якої є наслідок умовного засновку, чи заперечення підстави умовного засновку.

С к л а д н о ю називається дилема, висновком якої є диз'юнкція наслідків умовних засновків чи заперечення підстав умовних засновків.

Наведемо приклади. І. Коли в діях підозрюваного є ознаки шахрайства, то проти нього може бути порушена кримінальна справа. Коли в діях підозрюваного є ознаки крадіжки, то проти нього може бути порушена кримінальна справа. В діях підозрюваного можуть бути ознаки шахрайства чи крадіжки. Таким чином, проти підозрюваного може бути порушена кримінальна справа.

Маємо просту конструктивну дилему (ПКД):

Коли N вчинив протиправні дії, то N понесе матеріальні збитки.

Коли N вчинив протиправні дії, то N понесе моральні збитки.

N не понесе ні матеріальних, ні моральних збитків. Таким чином, він не вчиняв протиправних дій.

Такий вигляд має проста деструктивна дилема (ПДД):

III. Коли іспит вступний, то він може впливати на конкурс. Коли іспит семестровий, то він може впливати на отримання стипендії.

Іспити бувають вступні чи семестрові.

Таким чином, іспити можуть впливати чи на конкурс, чи на отримання стипендії.

У складній конструктивній дилемі (СКД) висновком є складне диз'юнктивне судження, альтернативами у якому є наслідки умовних засновків:

Таким чином, складна конструктивна дилема є слабким ствердженням яких-небудь суджень (точніше їх диз'юнкції), а складна деструктивна дилема використовується для слабкого їх заперечення. Іншими словами, коли неможливо прямо довести хибність якого-небудь судження р

Коли мати на увазі наведену вище типологію правил висновку логіки висловлювань, то схеми висновку за простою та складною конструктивною дилемами належатимуть до похідних прямих правил:

Стосовно схем висновку простої та складної деструктивної дилем, то їх відносять до похідних непрямих правил:

Нарешті, після розгляду умовних, умовно-категоричних, розділово-категоричних та умовно-розділових умовиводів логічні структури яких є відповідними правилами висновку дозволяється повністю відтворити схему типології правил висновку логіки висловлювань.

← Предыдущая страница | Следующая страница →