Поделиться Поделиться

Індивідуальні завдання до частини 1

Модульна робота з дисципліни

“Основи прикладного програмування у VBA Excel” (ПМ)

Тема : Використання вбудованих функцій Excel у формулах робочого листа; застосування у проекті VBA функцій середовища Excel. Створення та використання власних функцій робочого листа (т. з. користувальницьких функцій, або UDF – User Defined Function).

Ціль: Ознайомлення з можливостями використання стандартних (вбудованих) функцій Excel та придбання навичок розробки власних UDF-функцій та використання функцій Excel у власних проектах.

/ Мотивація:

Знайомство з Visual Basic Editor .Налагоджування програм і обробка помилок. Модулі і проекти. Визначення власних функцій робочого листа (тобто функцій робочого листа, що визначені користувачем). Змінні, типи даних і константи. Інструкції управління порядком виконання команд. Способи передачі аргументів в функції. Можливості використання в коді VBA вбудованих функцій Excel.

Модульна робота передбачає:

1)вивчення можливостей настроювання й прийомів роботи в редакторі Visual Basic:

– допомога й довідка,

– інтерфейс,

– вікна (властивостей, проекту, програми),

– панелі інструментів Edit (Виправлення), Debug (Налагодження), Tools (Властивості),

– занесення й редагування коду у вікні модуля,

– налагодження програм (покрокове виконання, виведення значень змінних і властивостей, завдання й використання точок призупинення);

2)ознайомлення з типами даних, описом і використанням змінних:

- числові й строкові типи даних, тип даних Variant, визначення підтипу даних змінної типу Variant,

- опис змінних за допомогою інструкції Dim, опис і використання масивів,

- завдання власних типів даних,

- область визначення й час життя змінних,

- використання інструкції Option Explicit,

- опис і використання констант, у т.ч. стандартних констант;

3)застосування інструкцій управління порядком виконання команд (якщо доцільно):

- інструкція if ... Then ... Else... ,

- інструкція Select Case,

- інструкція With ... End With,

- перехід за допомогою інструкції GoTo, безумовний вихід із циклу, запобігання нескінченного циклу,

- цикл Do ... Loop,

- цикл While ... Wend,

- цикл For ... Next,

- цикл For Each ... Next,

- інструкція With ... End With,

- виклик підпрограм і функцій,

- передача аргументів по посиланню й за значенням, необов'язкові аргументи.

4) реалізувати необхідний інтерфейс із користувачем за допомогою функції VBA InputBox і/або методу MsgBox.

I. Вимоги до оформлення звіту (складові частини)

1. Титульний лист (зразок оформлення див. Додаток 3 ).

2. Зміст (із зазначенням сторінок, на яких починаються розділи).

3. Для кожної частини роботиокремо – звіт з індивідуального завдання (див. Додаток 1):

- Постановка задачи;

- Призначення функції та її параметрів;

- Інструкція програмісту, що супроводжує: a)опис місця розташування функції (вказати лист книги, адресу чарунки або діапазону – для функцій Excel; ім`я модуля, де вона розміщена, ім`я функції та назва процедури для її перевірки –для функцій VBA), b)необхідні умови для тестування;

- Інструкція користувача: a)можливості використання функції – варіанти передачі параметрів, b)де розміщуються результати, c)обмеження.

4. Результати тестування та їх аналіз.

5. Література (>1 найменування).

Примітка.На кожній сторінці повинен стояти номер, окрім першої (нумерація починається з титульного листа).

II. Вимоги до змісту роботи

(Укр.)

Частина 1

Загальна частина завдання

Відповідно до індивідуального варіанта завдання(див. п.3.2.2) необхідно:

a) Записати в декількох чарунках робочого листа формули з використанням вбудованої функції згідно з індивідуальним завданням. Якщо функція дозволяє, використати різні варіанти завдання аргументів функції. Якщо це неможливо, записати різні значення аргументів (зручні для оцінки результатів).

b) Визначити і налагодити процедуру Sub, в якій реалізується виклик вбудованої функції Excel відповідно до варіанта за списком. Якщо функція дозволяє, використати різні варіанти завдання аргументів функції. Якщо це неможливо, записати у викликах різні значення аргументів (зручні для оцінки результатів тестування). Реалізувати необхідний інтерфейс за допомогою функції VBA InputBox (або метода host-прикладки InputBox) та/або функції MsgBox. Результати обчислень можна відображати у діалоговому вікні або прописати у чарунки робочого листа.

с) Описати власну функцію, що реалізовує той же розрахунок, що і формула в підсумковому стовпці таблиці основної таблиці A з|із| індивідуального завдання|задавання| Лабораторної роботи № 1, але|та| без використання вбудованих функцій Excel. Викликати|спричинити| цю функцію з|із| трьома варіантами значень аргументів, співпадаючими з|із| даними з|із| таблиці А.

Індивідуальні завдання до частини 1

Варіант 1.

Функція AveDev – СРОТКЛ в Excel

Варіант 2.

Функція Average – СРЗНАЧ в Excel

Варіант 3.

Функція Ceiling – ОКРВВЕРХ в Excel

Варіант 4.

Функція Search – ПОИСКв Excel

Варіант 5.

Функція Count – СЧЕТ в Excel

Варіант 6.

Функція CountA – СЧЕТЗв Excel

Варіант 7.

Функція CountBlank – СЧИТАТЬПУСТОТЫв Excel

Варіант 8.

Функція CountIf – СЧЕТЕСЛИв Excel

Варіант 9.

Функція Days360 – ДНЕЙ360в Excel

Варіант 10.

Функція Small – НАИМЕНЬШИЙв Excel

Варіант 11.

Функція Roman – РИМСКОЕв Excel

Варіант 12.

Функція DevSo – КВАДРОТКЛв Excel

Варіант 13.

Функція Even – ЧЕТНв Excel

Варіант 14.

Функція Fact – ФАКТРв Excel

Варіант 15.

Функція Find – НАЙТИв Excel

Варіант 16.

Функція Fixed – ФИКСИРОВАННЫЙв Excel

Варіант 17.

Функція Floor – ОКРВНИЗв Excel

Варіант 18.

Функція Large – НАИБОЛЬШИЙв Excel

Варіант 19.

Функція Odd – НЕЧЕТв Excel

Варіант 20.

Функція Permut – ПЕРЕСТАНв Excel

Варіант 21.

Функція SumX2My2 – СУММРАЗНКВв Excel

Варіант 22.

Функція Rank – РАНГв Excel

Варіант 23.

Функція Combin – ЧИСЛКОМБв Excel

Варіант 24.

Функція Covar – КОВАРв Excel

Варіант 25.

Функція Forecast – ПРЕДСКАЗв Excel

Варіант 26.

Функція GeoMean – СРГЕОМв Excel

Варіант 27.

Функція HarMean – СРГАРМв Excel

Варіант 28.

Функція Intercept – ОТРЕЗОКв Excel

Варіант 29.

Функція Kurt – ЭКСЦЕССв Excel

Варіант 30.

Функція Db – ДОБ в Excel

Варіант 31.

Функція Ddb – ДДОБв Excel

Частина 2

Загальна частина завдання

Відповідно до індивідуального варіанта завдання(див. п.3.3.2) необхідно:

a) Визначити в модулі VBA в якості функції-процедури Function функцію користувача згідно з завданням.

b) Використати цю функцію в формулах у чарунках робочого листа.

← Предыдущая страница | Следующая страница →